Evanjelický1. Samuelova29

1. Samuelova

Nedôvera Filištíncov voči Dávidovi1 Filištín­ci zhromaždili všet­ky svoje voj­ská do Aféku, Iz­rael však táboril pri prameni, ktorý je v Jez­reeli. 2 Filištín­ske kniežatá po­stupovali po stov­kách a po tisíc­kach, ale Dávid a jeho mužovia po­stupovali vzadu s Áchíšom. 3 Tu filištín­ske kniežatá po­vedali Áchíšovi: Čo tu chcú títo Heb­rej­ci? Áchíš od­povedal filištín­skym kniežatám: Je to pred­sa Dávid, služob­ník iz­rael­ského kráľa Sau­la, ktorý je toľko dní, ba už roky u mňa, a od­kedy prešiel ku mne, nenašiel som pri ňom až do dnešného dňa nič. 4 Ale filištín­ske kniežatá sa na neho na­hnevali a po­vedali mu: Pošli späť toho muža, nech sa vráti na svoje mies­to, kam si ho určil, a nech nej­de s nami do boja, aby sa nám v boji ne­stal protiv­níkom. Veď čím by si mohol zís­kať priazeň svoj­ho pána, ak nie hlavami našich mužov? 5 Veď je to ten is­tý Dávid, o ktorom spievali pri tan­coch: Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc. 6 Vtedy Áchíš za­volal Dávida a po­vedal mu: Akože žije Hos­podin, si statočný a tvoje vy­chádzanie i pri­chádzanie do voj­ska spolu so mnou je mi milé, lebo som nenašiel pri tebe nič zlé od­vtedy, čo si prišiel ku mne, až pod­nes. Ale kniežatám sa ne­páčiš. 7 Pre­to sa teraz vráť, choď v po­koji a nerob nič také, čo by sa ne­páčilo filištín­skym kniežatám! 8 Dávid po­vedal Áchíšovi: Čo som urobil a čo si našiel pri svojom služob­níkovi od­vtedy, ako som u teba až po dnes, že ne­mám ísť bojovať proti ne­priateľom svoj­ho kráľa? 9 Áchíš od­povedal Dávidovi: Viem to, lebo mne si milý ako an­jel Boží, ale filištín­ske kniežatá po­vedali: Nech nej­de s nami do boja! 10 Pre­to ráno vstaň, ty i služob­níci tvoj­ho pána, ktorí prišli s tebou; na ús­vite vstaňte a odíďte! 11 Dávid vstal včas­ráno so svojimi mužmi, aby od­išiel a vrátil sa do zeme Filištín­cov. Filištín­ci však tiah­li do Jez­reelu.