Evanjelický1. Samuelova3

1. Samuelova

Povolanie Samuela1 Chlapec Samuel slúžil Hos­podinovi po boku Éliho. Slovo Hos­podinovo bolo v tých dňoch vzác­ne a proroc­ké videnie nebývalo čas­té. 2 V tom čase ležal Éli na svojom mies­te a jeho oči začali slab­núť, takže ne­mohol vidieť. 3 Svet­lo Božie ešte nebolo zhas­nuté, keď si Samuel ľahol spať v chráme Hos­podinovom, v ktorom bola truh­la Božia. 4 Vtedy za­volal Hos­podin na Samuela, a ten od­povedal: Tu som. 5 Nato od­behol k Élimu a po­vedal mu: Tu som, veď si ma volal. Ten od­povedal: Ne­volal som, vráť sa a ľah­ni si. I od­išiel a ľahol si spať. 6 Hos­podin za­volal znovu: Samuel! A Samuel vstal, šiel k Élimu a po­vedal: Tu som, lebo si ma volal. Ten mu od­povedal: Ne­volal som ťa, syn môj. Vráť sa a ľah­ni si! 7 Samuel však ešte ne­poz­nal Hos­podina a slovo Hos­podinovo sa mu ešte ne­vyjavilo. 8 Keď Hos­podin znova, už po tretík­rát, za­volal na Samuela, ten vstal, šiel k Élimu a po­vedal: Tu som, lebo si ma volal. Vtedy Éli po­chopil, že Hos­podin volá na chlap­ca. 9 I po­vedal Éli Samuelovi: Choď, ľah­ni si, a ak by ťa ešte volal, po­vedz: Hovor, Hos­podine, lebo Tvoj služob­ník počúva! Nato Samuel od­išiel a ľahol si na svoje mies­to. 10 Prišiel Hos­podin, za­stal si a za­volal ako pred­tým: Samuel, Samuel! Nato Samuel od­povedal: Hovor, lebo Tvoj služob­ník počúva. 11 Hos­podin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Iz­raeli niečo také, že každému, kto to počuje, za­zuní v oboch ušiach. 12 V ten deň spl­ním na Élim všet­ko to, čo som pred­povedal o jeho dome od začiat­ku až do kon­ca! 13 Oznámim mu, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre hriech, lebo vedel, že jeho synovia si priťahujú kliat­bu na seba, ale neb­ránil im v tom. 14 Pre­to som domu Éliho pri­sahal, že ne­právosť domu Éliho nedá sa odčiniť ni­kdy ani obeťou ani darom. 15 Samuel spal až do rána a po­tom ot­voril dvere domu Hos­podinov­ho. Ale Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie. 16 I za­volal Éli Samuela a po­vedal mu: Samuel, syn môj! On sa ohlásil: Tu som. 17 Po­vedal mu: Čo je to, o čom ti hovoril? Pred­sa nebudeš tajiť predo mnou. Nech ti Boh urobí toto a toto pri­dá, ak by si za­tajil predo mnou niečo zo všet­kých slov, ktoré ti po­vedal. 18 Tak mu Samuel oznámil všet­ky slová a nič nezatajil pred ním. Nato Éli po­vedal: On je Hos­podin, nech urobí, čo uzná za dob­ré. 19 Samuel rás­tol a Hos­podin bol s ním, takže ani jed­nému Jeho slovu nedal pad­núť na zem. 20 Celý Iz­rael od Dánu až po Beér-Šebu po­znal, že Samuel bol ustanovený za proroka Hos­podinov­ho. 21 Hos­podin sa i naďalej zjavoval v Šíle, lebo Samuelovi sa vy­javoval Hos­podin vo svojom slove.