Evanjelický1. Samuelova16

1. Samuelova

Dávid pomazaný za kráľa1 Hos­podin riekol Samuelovi: Do­kedy budeš smútiť za Sau­lom? Veď ja som ho za­vr­hol, aby nebol kráľom nad Iz­raelom. Na­plň si roh olejom a choď; po­sielam ťa k Izajovi Bet­lehem­skému, lebo spomedzi jeho synov som si vy­hľadal kráľa. 2 Samuel od­povedal: Ako ta pôj­dem? Do­počuje sa o tom Saul a za­bije ma. Ale Hos­podin riekol: Vez­mi si zo stáda jalovicu a po­vedz: Prišiel som obetovať Hos­podinovi. 3 Po­voláš Izaja k obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť; po­tom mi po­mažeš toho, ktorého ti po­viem. 4 Samuel učinil, ako mu po­vedal Hos­podin. Keď prišiel do Bet­lehema, preľak­nutí starší mes­ta mu vy­šli v ús­trety. Pýtali sa: Znamená tvoj príchod po­koj? 5 On od­povedal: Po­koj! Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poďte so mnou. Po­svätil aj Izaja a jeho synov a po­volal ich k obeti. 6 Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný! 7 Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho po­stavy; toh­to som za­vr­hol, lebo ne­pozerám na to, na čo po­zerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hos­podin však hľadí na srd­ce. 8 Po­tom po­volal Izaj Abínádába a pri­viedol ho pred Samuela. Ale ten­to po­vedal: Ani toh­to si ne­vyvolil Hos­podin. 9 Ďalej Izaj pri­viedol Šam­mu. Zasa po­vedal: Ani toh­to si ne­vyvolil Hos­podin. 10 Tak­to pri­viedol Izaj svojich sedem synov pred Samuela. Ale Samuel po­vedal Izajovi: Ani jed­ného z nich si ne­vyvolil Hos­podin. 11 Po­tom sa Samuel spýtal Izaja: Sú tu už všet­ci tvoji synovia? On od­povedal: Ešte os­táva najm­ladší, ten pasie ov­ce. Samuel po­vedal Izajovi: Pošli poňho a pri­veď ho, lebo do­vtedy si ne­sad­neme, kým on sem ne­príde. 12 Vtedy po­slal pre neho a pri­viedol ho. Bol čer­venolíci, s pek­nými očami a milého vzhľadu. Hos­podin riekol: Vstaň, po­maž ho, lebo to je on. 13 Vtedy Samuel vzal roh s olejom a po­mazal ho v kruhu jeho bratov. I zo­stúpil Duch Hos­podinov na Dávida a zo­stával na ňom od toh­to dňa. Samuel vstal a od­išiel do Rámy. Dávid na dvore Saulovom14 Keď sa Duch Hos­podinov vzdialil od Sau­la, po­sadol ho zlý duch od Hos­podina. 15 Vtedy mu vraveli jeho služob­níci: Hľa, zlý duch od Boha ťa po­sadol. 16 Nech roz­káže náš pán a tvoji služob­níci, ktorí stoja pred tebou, ti vy­hľadajú muža, ktorý vie hrať na har­fe; keď príde na teba zlý duch od Boha, bude hrať a uľaví sa ti. 17 Saul po­vedal svojim služob­níkom: Nože mi vy­hľadaj­te muža, ktorý vie dob­re hrať, a pri­veďte ho ku mne. 18 Vtedy jeden zo sluhov po­vedal: Videl som syna Izaja Bet­lehem­ského, ktorý vie hrať, udat­ného hr­dinu, bojov­níka, výrečného a driečneho. A Hos­podin je s ním! 19 Pre­to Saul po­slal po­slov k Izajovi s od­kazom: Pošli mi svoj­ho syna Dávida, ktorý je pri ov­ciach. 20 Tu vzal Izaj os­la, chlieb, kožený mech vína a jed­no koz­liat­ko a po­slal to Sau­lovi po svojom synovi Dávidovi. 21 Keď Dávid prišiel k Sau­lovi a za­stal pred ním, ten si ho tak veľmi obľúbil, že sa stal jeho zbroj­nošom. 22 Pre­to po­slal Saul Izajovi od­kaz: Nech ostane Dávid pred mojou tvárou, lebo našiel priazeň v mojich očiach. 23 Kedykoľvek zlý duch od Boha na­padol Sau­la, Dávid bral har­fu a hrával. Tak­to sa Sau­lovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch od­stupoval od neho.