Evanjelický1. Samuelova6

1. Samuelova

Vrátenie truhly Božej Izraelu1 Truh­la Hos­podinova bola v krajine Filištín­cov sedem mesiacov. 2 Po­tom Filištín­ci zvolali kňazov a vešt­cov a hovorili: Čo máme robiť s truh­lou Hos­podinovou? Poraďte nám, ako ju po­slať na jej mies­to. 3 Tí od­povedali: Ak pošlete truh­lu Boha Iz­raela späť, ne­posielaj­te ju na­práz­dno, ale daj­te jej obeť za vinu, po­tom sa uzdravíte a do­zviete sa, prečo ne­od­stúpila od vás Jeho ruka. 4 Opýtali sa: Akú obeť za vinu jej máme dať? Od­povedali: Podľa počtu filištín­skych kniežat dáte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá is­tá rana stih­la vás všet­kých i vaše kniežatá. 5 Urob­te na­podobeniny svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdaj­te česť Bohu Iz­raela! Azda bude ľahšia Jeho ruka nad vami, nad vaším bohom i nad vašou krajinou. 6 Prečo by ste si chceli za­tvr­diť srd­cia, ako si ich za­tvr­dili Egypťania a faraón! Keď na nich do­kázal svoju moc, pre­pus­til ich a od­išli. 7 Teraz choďte, zhotov­te nový voz a vez­mite dve otelené kravy, ktoré ne­mali jar­mo na sebe, kravy za­priah­nite do voza a ich teľce od­veďte od nich domov. 8 Po­tom vez­mite truh­lu Hos­podinovu a naložte ju na voz. Ale zlaté pred­mety, ktoré ste jej dali ako obeť za vinu, položte do skrin­ky po jej boku; odošlite ju, nech ide! 9 Po­zoruj­te: ak pôj­de ces­tou k svojim hraniciam, smerom na Bétšemeš, tak nám On spôsobil to veľké zlo, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedot­kla Jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou. 10 Mužovia urobili tak: vzali dve otelené kravy, za­priah­li ich do voza a teľce za­držali doma. 11 Truh­lu Hos­podinovu položili na voz, tiež skrin­ku i zlaté myši i na­podobeniny svojich vredov. 12 Kravy šli rov­no ces­tou na Bétšemeš. Išli priamym smerom a stále bučali; a ne­od­chýlili sa ani na­pravo ani naľavo. Filištín­ske kniežatá šli za nimi až po chotár Bétšemešu. 13 Bétšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď sa začali po­zor­ne dívať, uzreli truh­lu; po­tešili sa, že ju vidia. 14 Keď voz došiel na pole Józuu Bétšemešs­kého, za­stavil sa tam. Bol tam práve veľký kameň. Keď po štiepali drevo z voza, obetovali kravy ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. 15 Lévíj­ci zložili truh­lu Hos­podinovu a skrin­ku, čo bola pri nej, v ktorej boli zlaté na­podobeniny, a položili ju na ten veľký kameň. Mužovia z Bétšemeša obetovali spaľované obete, prinášali v ten deň zábit­né obete Hos­podinovi. 16 Päť kniežat filištín­skych to videlo a vrátilo sa do Ek­rónu ešte v ten deň. 17 Zlaté vredy, ktoré dali Filištín­ci Hos­podinovi v obeť za vinu, boli tieto: Za Ašdód jeden, za Gazu jeden, za Aškalón jeden, za Gat jeden a za Ek­rón jeden. 18 Zlatých myší bolo toľko, koľko filištín­skych miest pat­riacich piatim kniežatám, od ohradeného mes­ta až po ne­oh­radenú dedinu, a sved­kom je veľký kameň, na ktorý položili truh­lu Hos­podinovu a ktorý je tam až pod­nes na poli Józuu Bétšemešs­kého. Prevezenie truhly Hospodinovej do Kirjatjeárímu19 Hos­podin po­bil z mužov bétšemešs­kých tých, ktorí po­zerali do truh­ly Hos­podinovej; po­bil z ľudu sedem­desiatich mužov , a pre­to ľud smútil, že Hos­podin do­pus­til taký veľký úder. 20 Vtedy po­vedali mužovia z Bétšemešu: Kto môže ob­stáť pred Hos­podinom, tým­to svätým Bohom? A ku komu má od nás odísť? 21 I vy­slali po­slov k obyvateľom Kir­jat­jeárímu s od­kazom: Filištín­ci už vrátili truh­lu Hos­podinovu, príďte a od­nes­te si ju k sebe!