Evanjelický1. Samuelova7

1. Samuelova

1 Vtedy mužovia z Kir­jat­jeárímu prišli a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu; zanies­li ju na vŕšok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu. Pokánie Izraela2 Od toho dňa, čo truh­la Hos­podinova os­tala v Kir­jat­jeáríme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už dvad­sať rokov, a celý dom iz­rael­ský vzdychal za Hos­podinom. 3 Vtedy Samuel pre­hovoril k celému domu iz­rael­skému: Ak sa celým srd­com ob­rátite k Hos­podinovi a ak od­stránite cudzích bohov zo svoj­ho pro­stredia, i aštar­ty, a ak si upriamite srd­cia na Hos­podina a budete slúžiť Jemu samému, vy­trh­ne vás z ruky Filištín­cov. 4 Nato synovia iz­rael­skí od­stránili baalov i aštar­ty a slúžili samému Hos­podinovi. 5 Vtedy po­vedal Samuel: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py, a ja sa budem mod­liť za vás k Hos­podinovi. 6 Zhromaždili sa teda do Mic­py, načierali vodu a vy­lievali ju pred Hos­podinom. Pos­tili sa do toho dňa a vy­znávali tam: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel však súdil Iz­rael­cov v Mic­pe. Víťazstvo nad Filištíncami7 Keď sa Filištín­ci do­počuli, že sa Iz­rael­ci zhromaždili do Mic­py, filištín­ske kniežatá vy­tiah­li proti Iz­raelu. 8 Keď to Iz­rael­ci počuli, báli sa Filištín­cov. Iz­rael­ci hovorili Samuelovi: Ne­pres­távaj za nás volať o po­moc k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás vy­slobodil z rúk Filištín­cov. 9 Vtedy Samuel vzal jed­no jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. I volal Samuel o po­moc k Hos­podinovi za Iz­rael­cov a Hos­podin ho vy­slyšal. 10 Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť, Filištín­ci sa pri­blížili do boja proti Iz­rael­com. Ale Hos­podin za­hr­mel v ten deň veľkým dunením nad Filištín­cami a predesil ich, takže utr­peli porážku od Iz­raela. 11 Nato Iz­rael­ci vy­tiah­li z Mic­py, prena­sledovali Filištín­cov a bili ich až po mies­to pod Bét-Károm. 12 Vtedy vzal Samuel kameň, po­stavil ho medzi Mic­pu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: Až po­tiaľto po­máhal nám Hos­podin. 13 Filištín­ci boli tak po­korení, že už viac ne­vtrh­li na územie Iz­raela. A ruka Hos­podinova doliehala na Filištín­cov po všet­ky Samuelove dni. 14 Na­vrátili sa aj mes­tá, ktoré Filištín­ci odo­brali Iz­raelu. Iz­rael aj jeho okolie vy­tr­hol z moci Filištín­cov od Ek­rónu až po Gat. Tak na­stal po­koj medzi Iz­raelom a Amorej­cami. 15 Samuel spravoval Iz­rael po všet­ky dni svoj­ho života. 16 Chodieval z roka na rok a ob­chádzal Bétel, Gil­gál a Mic­pu a súdil Iz­rael na všet­kých tých­to mies­tach. 17 Po­tom sa na­vracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Iz­rael. I po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.