Evanjelický1. Samuelova27

1. Samuelova

Dávid u gatského kráľa Áchíša1 I po­mys­lel si Dávid v srd­ci: Jed­ného dňa pred­sa len zhyniem rukou Sau­lovou; nič lepšie mi nezos­táva, ako rých­lo utiecť do krajiny Filištín­cov. Po­tom ma Saul pre­stane hľadať po všet­kých iz­rael­ských končinách, vtedy uj­dem jeho ruke. 2 Vtedy vstal Dávid a s ním i šesťs­to mužov, ktorí boli pri ňom, a prišiel ku gat­skému kráľovi Áchíšovi, synovi Máóchov­mu. 3 U Áchíša v Gate býval Dávid a jeho mužovia, každý so svojou domác­nosťou; Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jez­reelčan­kou Achínóamou a Kar­melčan­kou Abigajil, ženou Nábálovou. 4 Keď Sau­lovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, pre­stal ho hľadať. 5 Dávid po­vedal Áchíšovi: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, nech mi dajú mies­to v nie­ktorom vidiec­kom mes­te tej­to krajiny, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj služob­ník bývať s tebou v kráľov­skom mes­te. 6 Áchíš mu dal v ten deň Cik­lag; pre­to pat­rí Cik­lag jud­ským kráľom až pod­nes. 7 Dávid býval v krajine Filištín­cov rok a štyri mesiace. Dávidove výboje v Negebe8 Dávid a jeho mužovia na­pad­li Gešúranov, Gir­zanov a Amálékov - lebo tí boli od ne­pamäti obyvateľmi krajiny, ktorou sa ide cez Šúr až do Egyp­ta. 9 Keď Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža ani ženu, bral ovce a voly, os­ly, ťavy i šaty, po­tom sa vracal a pri­chádzal k Áchíšovi. 10 Keď sa Áchíš pýtal: Koho ste dnes pre­pad­li? Dávid od­povedal: Južný kraj Jud­ska, alebo južný kraj Jerach­meéla, a južný kraj Kenij­cov. 11 Ani muža, ani ženu nenechal Dávid nažive, aby ich ne­musel pri­viesť do Gatu, lebo si po­vedal: Moh­li by svedčiť proti nám a vy­zradiť, ako si Dávid počínal. To bol jeho zvyk po celý čas, čo býval v krajine Filištín­cov. 12 Áchíš dôveroval Dávidovi a hovoril: Ú­pl­ne sa zošk­livil svoj­mu iz­rael­skému ľudu, bude mi teda sluhom naveky.