Evanjelický1. Samuelova4

1. Samuelova

Filištínci porazili Izraelcov1 Slovo Samuelovo znelo v celom Iz­raeli. Iz­rael tiahol do boja proti Filištín­com a utáboril sa pri Eben-Ézere; Filištín­ci sa utáborili v Aféku. 2 Keď sa Filištín­ci zoradili do šíkov proti Iz­rael­com a boj sa roz­vinul, Filištín­ci porazili Iz­rael a po­bili na bojis­ku okolo štyritisíc mužov. 3 Keď sa ľud vrátil do tábora, po­vedali starší Iz­raela: Prečo nás dnes porazil Hos­podin pred Filištín­cami? Vez­mime k sebe zo Šíla truh­lu zmluvy Hos­podinovej; príde medzi nás a vy­slobodí nás z rúk našich ne­priateľov. 4 Vtedy po­slal ľud do Šíla, a prinies­li od­tiaľ truh­lu zmluvy Hos­podina moc­nos­tí, sediaceho nad cherub­mi. Tam boli i dvaja synovia Éliho s truh­lou zmluvy Božej: Chof­ní a Pin­chás. 5 Keď truh­la zmluvy Hos­podinovej došla do tábora, celý Iz­rael zajasal takým veľkým po­krikom, že až zem za­dunela. 6 Keď Filištín­ci počuli po­krik, po­vedali: Čo je to za zvuk veľkého po­kriku v tábore Heb­rej­cov? Do­zvedeli sa, že truh­la Hos­podinova došla do tábora. 7 Vtedy sa Filištín­ci zľak­li a po­vedali: Boh prišiel do tábora. A vraveli: Beda nám! Veď pred­tým sa niečo také ni­kdy ne­stalo. 8 Beda nám! Kto nás vy­slobodí z ruky tak moc­ného Boha? To je ten Boh, ktorý bil Egypt roz­ličnými ranami na púšti. 9 Po­sil­nite sa však a vzmužte, Filištín­ci, aby ste ne­slúžili Heb­rej­com, ako oni slúžili vám. Nuž buďte mužmi a bojuj­te! 10 Filištín­ci bojovali, takže Iz­rael bol porazený, a každý utekal do svoj­ho stanu. Porážka bola taká veľká, že z Iz­raela pad­lo trid­saťtisíc pešiakov. 11 Aj truh­la Božia bola ukoris­tená a dvaja synovia Éliho, Chof­ní a Pin­chás, za­hynuli. Smrť Éliho12 Jeden Ben­jamínec utiekol z bojis­ka, a ešte v ten deň prišiel do Šíla. Mal roz­tr­hnuté šaty a na hlave prach. 13 Keď dobehol, Éli sedel práve na stolici pri bráne a po­zoroval ces­tu, lebo srd­ce sa mu strachovalo o truh­lu Božiu. Keď muž prišiel a oznámil to mes­tu, za­kvílilo celé mes­to. 14 Keď Éli počul kviľbu, za­volal: Čo je to za hluk? Muž sa poponáhľal a oznámil to Élimu. 15 Éli bol už deväťdesiatosem­ročný. Oči mal str­nulé a ne­videl. 16 Ten muž Élimu po­vedal: Pri­chádzam z bojis­ka; dnes som utiekol z bojis­ka. Nato hovorí on: Čo sa stalo, syn môj! 17 A po­sol od­povedal: Iz­rael uteká pred Filištín­cami; ľud utr­pel veľkú porážku a obaja tvoji synovia, Chof­ní a Pin­chás, za­hynuli; truh­la Božia pad­la za korisť. 18 Len čo spomenul truh­lu Božiu, spadol Éli hore­značky zo stol­ca do brány, zlomil si väzy a zo­mrel, lebo bol starý a ťažký. On spravoval Iz­rael štyrid­sať rokov. 19 Jeho ne­ves­ta, manžel­ka Pin­chásova, bola tehot­ná, blíz­ko pôrodu; keď počula zvesť, že ukoris­tili truh­lu Božiu a že jej svokor i muž zo­mreli, skrčila sa a porodila, lebo prišli na ňu boles­ti. 20 Keď umierala, pri­hovárali sa jej ženy, ktoré stáli nad ňou: Neboj sa, veď si porodila syna. Ale ona ne­od­povedala, ani si to ne­pripus­tila k srd­cu. 21 Po­menovala dieťa Ikábódom a po­vedala: Už je po sláve Iz­raela; pre­tože truh­la Božia bola ukoris­tená a zo­mrel jej svokor i muž. 22 Pre­to po­vedala: Už je po sláve Iz­raela, lebo truh­la Božia pad­la za korisť.