Evanjelický1. Samuelova11

1. Samuelova

Saul víťazí nad Ammóncami1 Po­tom Am­món­sky Nácháš tiahol a utáboril sa proti Jábéš-Gileádu. Všet­ci mužovia z Jábéša na­vrh­li Náchášovi: Uzav­ri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. 2 Ale Nácháš Am­món­sky im od­povedal: Uzav­riem s vami zmluvu tak, že každému z vás vy­kolem pravé oko, a tak po­tupím celý Iz­rael. 3 Starší z Jábéša mu po­vedali: Po­zhovej nám sedem dní, aby sme moh­li roz­pos­lať po­slov po celom iz­rael­skom území, a ak nebude ni­kto, kto by nás za­chránil, vzdáme sa ti. 4 Keď prišli po­slovia do Sau­lovej Gibey a roz­povedali to ľudu, všetok ľud hlas­no plakal. 5 Vtom pri­chádzal Saul za vol­mi z poľa. Opýtal sa: Čo je ľudu, že plače? Roz­povedali mu slová mužov z Jábeša. 6 Keď Saul počul tie slová, prenikol ho Duch Boží, a on vzbĺkol veľkým hnevom. 7 Vzal pár volov, roz­sekal ich na kusy a rozo­slal po­slami po celom iz­rael­skom území s od­kazom: Tak­to sa stane s dobyt­kom toho, kto ne­vyj­de do boja so Sau­lom a Samuelom. Tu padol strach Hos­podinov na ľud a vy­tiah­li ako jeden muž. 8 Keď ich v Bez­eku spočítal, Iz­rael­cov bolo tri­stotisíc a jud­ských mužov trid­saťtisíc. 9 Po­slom, ktorí prišli, po­vedal: Tak­to po­vedz­te mužom Jábéš-Gileádu: Zaj­tra, keď sln­ko za­hreje, príde vám zá­chrana. Po­slovia prišli a oznámili to mužom v Jábéši. Za­radovali sa. 10 Mužovia z Jábéša od­kázali Náchášovi: Zaj­tra sa vám vzdáme a urob­te s na­mi, čo sa vám za­páči. 11 Na­sledujúci deň Saul roz­delil ľud na tri od­diely. Keď za ran­nej stráže vnik­li do­pro­stred tábora, do­vtedy bili Am­món­cov, kým ne­na­stala horúčava. Tí, čo zo­stali, tak sa roz­pŕch­li, že ne­os­tali z nich ani dvaja spolu. 12 Vtedy po­vedal ľud Samuelovi: Kto po­vedal; či Saul bude panovať nad na­mi? Vy­daj­te tých mužov a po­bijeme ich. 13 Ale Saul od­povedal: Dnes ne­smiete ni­koho usmr­tiť, lebo dnes Hos­podin spôsobil zá­chranu v Iz­raeli. 14 Samuel však po­vedal ľudu: Poďte, pôj­deme do Gil­gálu a ob­novíme tam kráľov­stvo. 15 Vtedy išiel všetok ľud do Gil­gálu a urobil v Gil­gále Sau­la kráľom pred Hos­podinom. Tam obetovali obete spoločen­stva pred Hos­podinom, ale Saul a os­tat­ní iz­rael­skí mužovia sa tomu veľmi radovali.