Evanjelický1. Samuelova5

1. Samuelova

Truhla Božia u Filištíncov1 Filištín­ci vzali truh­lu Božiu a prenies­li ju z Eben-Ézeru do Ašdódu. 2 Vzali teda Filištín­ci truh­lu Božiu a vnies­li ju do domu Dágónov­ho a po­stavili ju vedľa Dágóna. 3 Keď na druhý deň ráno Ašdóďania vstali, aj­hľa, Dágón ležal tvárou k zemi pred truh­lou Hos­podinovou. I vzali Dágóna a po­stavili ho zase na jeho mies­to. 4 Keď ráno na­sledujúceho dňa vstali, hľa, Dágón zasa ležal tvárou k zemi pred truh­lou Hos­podinovou. Dágónova hlava a obi­dva kon­ce jeho rúk ležali od­lomené na spod­ku pod­stav­ca. Zo­stal z neho len trup. 5 Pre­to Dágónovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dágónov­ho domu v Ašdóde až do­dnes, ne­stúpajú na spodok pod­stav­ca Dágónov­ho. 6 Ruka Hos­podinova ťažko doliehala na Ašdóďanov; nivočil ich a bil vred­mi na za­dnej čias­t­ke tela, tak Ašdód, ako aj celé jeho okolie. 7 Keď mužovia Ašdódu videli, čo sa deje, po­vedali: Ne­smie os­tať u nás truh­la Boha Iz­raela, lebo Jeho ruka ťažko dolieha na nás a na nášho boha Dágóna. 8 Po­tom rozo­slali po­slov, zhromaždili k sebe všet­ky kniežatá filištín­ske a po­vedali: Čo urobíme s truh­lou Boha Iz­raela? Od­povedali: Truh­lu Boha Iz­raela treba pre niesť do Gatu. Vtedy prenies­li truh­lu Boha Iz­raela. 9 Keď ju prenies­li, ruka Hos­podinova doľah­la na mes­to a spôsobila veľmi veľké zdesenie; Hos­podin ranil mužov mes­ta od naj­menšieho po naj­väčšieho tak, že sa im po­vy­hadzovali vredy. 10 Pre­to po­slali truh­lu Božiu do Ek­rónu. Keď truh­la Božia prišla do Ek­rónu, skrík­li Ek­rónčania: Do­pravili k nám truh­lu Boha Iz­raela, aby usmr­tili nás i náš ľud. 11 Pre­to rozo­slali po­slov a zhromaždili všet­ky kniežatá filištín­ske a hovorili: Pošlite späť truh­lu Boha Iz­raela, nech sa na­vráti na svoje mies­to, aby ne­u­smr­tila nás i náš ľud; pre­tože na­stalo smr­teľné zdesenie v celom mes­te a ruka Hos­podinova tvrdo doľah­la naň. 12 Mužovia, ktorí ne­pom­reli, boli ranení vred­mi, takže bedákanie vy­stupovalo až k nebu.