Evanjelický1. Samuelova9

1. Samuelova

Stretnutie Saula so Samuelom1 Bol is­tý muž z kmeňa Ben­jamín menom Kíš, syn Abíéla, syna Cerórov­ho, syna Bekórata, syna Afíacha, Ben­jamínec, muž udat­ný. 2 Ten mal syna menom Saul, stat­ného a krás­neho mláden­ca; nebolo krajšieho od neho medzi Iz­rael­cami, pre­tože bol o hlavu vy­šší ako všetok ľud. 3 Stratili sa os­lice Sau­lov­ho otca Kíša. Vtedy po­vedal Kíš svoj­mu synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou jed­ného zo sluhov, vstaň a choď hľadať os­lice. 4 Prešli Ef­rajim­ské po­horie, prešli i územie Šalíšá, ale nenašli ich. Po­tom prešli i územie Šaalím, ale nebolo ich. Tiež územie Ben­jamína prešli, ale nenašli ich. 5 Keď však prišli na územie Cúfu, Saul po­vedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec mies­to staros­ti o os­lice ne­trápil o nás. 6 Ten mu po­vedal: Hľa, práve v tom­to mes­te je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite spl­ní všet­ko, čo po­vie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže ces­tu, ktorou by sme mali ísť. 7 Po­vedal Saul svoj­mu sluhovi: Nuž poďme; ale čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z kap­sy a ne­máme dar, ktorý by sme moh­li zaniesť Božiemu mužovi. Čo máme so sebou? 8 Sluha znova od­povedal Sau­lovi: Hľa, mám pri sebe štv­rť striebor­ného šekela, to dám Božiemu mužovi, aby nám ukázal ces­tu. 9 Ak sa nie­kto šiel do­pytovať Boha, za starodáv­na v Iz­raeli tak­to hovorievali: Nože, poďme k vid­covi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodáv­na volali vid­com. 10 Saul po­vedal svoj­mu sluhovi: Dob­re hovoríš. Poďme teda! Išli do mes­ta, v ktorom bol Boží muž. 11 Keď vy­stupovali hore svahom do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli na­berať vodu. Po­vedali im: Či je tu videc? 12 Ony im od­povedali: Hľa, je pred tebou; ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mes­ta, pre­tože dnes má ľud obeť na výšine. 13 Keď vstúpite do mes­ta, náj­dete ho, skôr než vy­j­de jesť na výšinu; ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde, lebo on má požeh­nať obeť, a len po­tom budú jesť po­zvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho náj­dete. 14 Vy­šli teda do mes­ta; a keď vchádzali doň, Samuel práve šiel oproti nim, zberajúc sa na výšinu. 15 Hos­podin však deň pred príchodom Sau­lovým vy­javil Samuelovi: 16 Zaj­tra o tom­to čase pošlem k tebe muža z krajiny Ben­jamín; toho po­mažeš za kráľa nad mojím ľudom iz­rael­ským; on vy­slobodí môj ľud z rúk Filištín­cov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o po­moc prenik­lo ku mne. 17 Keď Samuel uzrel Sau­la, Hos­podin mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad mojím ľudom. 18 Keď sa Saul pri­blížil v bráne k Samuelovi, pre­hovoril: Po­vedz mi, prosím, kde je tu vid­cov dom. 19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu, dnes budete so mnou jesť; po­tom ťa ráno pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo mám na srd­ci. 20 Pre os­lice, stratené pred troma dňami, sa ne­tráp, lebo sa našli. Veď komu pat­rí všet­ko drahocen­né v Iz­raeli? Či nie tebe a celému domu tvoj­ho ot­ca? 21 Saul od­povedal: Či som ja nie Ben­jamínec, z naj­menšieho kmeňa iz­rael­ského? Moja čeľaď je naj­menšia z čeľadí kmeňa Ben­jamín. Prečo mi také niečo vravíš? 22 Vtedy Samuel vzal Sau­la a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najp­red­nejšie mies­to medzi po­zvanými, ktorých bolo okolo trid­sať mužov. 23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj sem ten diel, ktorý som ti dal a o ktorom som ti po­vedal, aby si ho od­ložil. 24 Tu kuchár vzal steh­no i s tým, čo bolo na ňom, a položil ho pred Sau­la. A Samuel po­vedal: Hľa, toto zo­stalo; polož to pred seba a jedz, lebo to sa za­chovalo pre teba na túto chvíľu, keď som po­volal ľud. Tak Saul jedol v ten deň so Samuelom. 25 Keď zišli z výšiny do mes­ta, rozp­rávali sa so Sau­lom na streche. 26 Ráno vstali, keď vy­chádzala ran­ná zora; Samuel za­volal Sau­lovi na streche: Vstaň a pre­pus­tím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von. 27 Keď pri­chádzali na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Po­vedz sluhovi, aby šiel vo­pred. A išiel. Ty však za­staň na chvíľu, aby som ti zves­toval Božie slovo.