Evanjelický1. Samuelova28

1. Samuelova

Filištínci tiahnu proti Izraelcom1 V tie dni zhromaždili Filištín­ci svoje voj­ská do boja proti Iz­raelu. Vtedy po­vedal Áchíš Dávidovi: Uvedom si, že pôj­deš so mnou na voj­nu, ty i tvoji mužovia. 2 Dávid od­povedal Áchíšovi: Teraz spoz­náš, čo do­káže tvoj služob­ník. Áchíš po­vedal Dávidovi: Ustanovím ťa teda za svoj­ho osob­ného strážcu na celý čas. 3 Samuel už bol mŕt­vy; celý Iz­rael smútil za ním a po­chovali ho v jeho mes­te Ráme. Saul od­stránil zo zeme vy­volávačov duchov zo­mretých a vešt­cov. 4 Vtedy sa zhromaždili Filištín­ci a utáborili v Šúnéme; Saul však zhromaždil celý Iz­rael a táborili na Gil­bóe. 5 Keď Saul uvidel tábor Filištín­cov, zľakol sa, až sa mu srd­ce rozo­chvelo. Saul u čarodejnice v Én-Dóre6 Keď sa Saul do­pytoval Hos­podina, Hos­podin mu ne­od­povedal ani skr­ze sny, ani skr­ze úrím, ani skr­ze prorokov. 7 Pre­to Saul po­vedal svojim služob­níkom: Po­hľadaj­te mi ženu, vlád­kyňu duchov, a pôj­dem sa k nej pýtať. Služob­níci mu od­povedali: Hľa, v Én-Dóre je žena, vlád­kyňa duchov. 8 Nato sa Saul pre­strojil, ob­liekol si iné šaty a šiel, i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, po­vedal: Vešti mi po­mocou ducha mŕt­veho a vy­volaj mi toho, koho ti označím. 9 Ale žena mu od­povedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vy­kynožil vy­volávačov duchov a vešt­cov zo zeme. Prečo teda kladieš nás­trahy môj­mu životu a chceš ma usmr­tiť? 10 Ale Saul jej pri­sahal na Hos­podina: Akože žije Hos­podin, pre túto vec ťa nezas­tih­ne trest. 11 Vtedy žena po­vedala: Koho ti mám vy­volať? On od­povedal: Vy­volaj mi Samuela. 12 Keď žena za­zrela Samuela, hlas­no vy­krík­la a po­vedala Sau­lovi: Prečo si ma oklamal ? Veď ty si Saul. 13 Kráľ jej po­vedal: Neboj sa! Čo vidíš? Žena od­povedala Sau­lovi: Akési božs­tvo vidím vy­stupovať zo zeme. 14 Po­vedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona od­povedala: Vy­stupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul po­znal, že to bol Samuel, zo­hol sa tvárou k zemi a po­klonil sa. 15 Samuel po­vedal Sau­lovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vy­volávať? Saul od­povedal: Som vo veľkej ties­ni, Filištín­ci bojujú proti mne, Boh od­stúpil odo mňa a ne­od­povedá mi už ani skr­ze prorokov, ani skr­ze sny. Pre­to som ťa za­volal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. 16 Samuel po­vedal: Prečo sa ma pýtaš, keď i Hos­podin od­stúpil od teba a stal sa ti ne­priateľom? 17 Hos­podin učinil, ako hovoril skr­ze mňa; lebo Hos­podin vy­tr­hol ti z ruky kráľov­stvo a dal ho tvoj­mu blížnemu Dávidovi; 18 keďže si ne­pos­lúchol Hos­podinov hlas a ne­u­plat­nil si Jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, pre­to ti Hos­podin toto dnes urobil. 19 Hos­podin vy­dá do rúk Filištín­cov Iz­rael aj s tebou a zaj­tra budeš i so svojimi syn­mi so mnou. Aj iz­rael­ské voj­ská vy­dá Hos­podin Filištín­com do rúk. 20 Hneď nato padol Saul v celej svojej dĺžke na zem, lebo sa veľmi zľakol Samuelových slov. Bez­tak ne­mal silu, lebo nič nejedol celý deň a noc. 21 Vtedy žena pri­stúpila k Sau­lovi, a keď videla, že je veľmi vy­desený, po­vedala: Hľa, tvoja služob­nica po­slúch­la tvoj hlas; vy­dala som si život do nebez­pečia, keď som po­slúch­la slová, ktoré si mi hovoril. 22 Teraz i ty, prosím, vy­počuj hlas svojej služob­nice. Položím pred teba kúsok chleba; jedz, aby si mal silu, keď sa vy­dáš na ces­tu! 23 On však od­mietol a po­vedal: Nebudem jesť. Ale jeho služob­níci a žena ho nútili, kým ne­pos­lúchol. Po­tom vstal zo zeme a sadol si na po­steľ. 24 Žena mala v dome tučné teľa, rých­lo ho za­bila, vzala aj múku, za­miesila a na­piek­la z nej nek­vaseného chleba. 25 Pred­ložila to pred Sau­la a jeho služob­níkov. A jed­li. Po­tom vstali a ešte v tú noc od­išli.