Evanjelický1. Samuelova19

1. Samuelova

Saul chce zabiť Dávida1 Saul po­vedal svoj­mu synovi Jonatánovi a všet­kým služob­níkom, že Dávida treba za­biť; ale Sau­lov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád. 2 Jonatán oznámil Dávidovi: Môj otec Saul ťa chce za­biť, pre­to ťa prosím, maj sa ráno na po­zore, sad­ni si do ú­krytu a schovaj sa. 3 Ja však vy­j­dem a po­stavím sa vedľa svoj­ho otca na poli, kde budeš, a budem so svojím ot­com hovoriť o tebe; ak niečo zbadám, oznámim ti. 4 Jonatán hovoril svoj­mu ot­covi Sau­lovi o Dávidovi dob­re. Po­vedal mu: Nech sa kráľ ne­preh­reší proti svoj­mu služob­níkovi Dávidovi, lebo on sa ne­preh­rešil proti tebe, ba jeho skut­ky sú pre teba veľmi pros­pešné. 5 Veď svoj život vy­stavil nebez­pečen­stvu, keď za­bil Filištín­ca; vtedy Hos­podin spôsobil veľké vy­slobodenie celému Iz­raelu. Ty si to videl a tešil si sa. Prečo teda hrešíš proti ne­vin­nej krvi a chceš Dávida bez príčiny za­biť? 6 Saul vy­počul Jonatánove slová. Saul pri­sahal: Akože žije Hos­podin, nedám ho za­biť! 7 Po­tom Jonatán za­volal Dávida a oznámil mu všet­ky tie slová. Nato Jonatán uviedol Dávida k Sau­lovi; a bol u neho ako pred­tým. 8 Keď znovu vy­puk­la voj­na, vy­šiel Dávid a bojoval proti Filištín­com. Spôsobil im veľkú porážku, takže utiek­li pred ním. 9 Vtom zlý duch od Hos­podina na­padol Sau­la, ktorý sedel vo svojom dome s kopijou v ruke. Za­tiaľ Dávid pre­beral rukou na strunách. 10 Vtedy Saul chcel pri­bod­núť Dávida kopijou ku stene, ale ten sa uhol, takže Saul vrazil kopiju do steny. Dávid v tú noc utiekol a za­chránil sa. Dávidov útek11 Po­tom Saul po­slal po­slov do domu Dávidov­ho, aby ho vy­strieh­li a ráno za­bili. Ale jeho žena Míkal to oznámila Dávidovi: Ak si tej­to noci nezach­rániš život, zaj­tra budeš mŕt­vy. 12 Pre­to Míkal spus­tila Dávida oblokom, a ten od­išiel, utiekol; vtedy sa za­chránil. 13 Po­tom vzala Míkal sošku domáceho bôžika , uložila ju do po­stele, ku hlave jej položila sieť z kozej srs­ti a pri­kryla ju rúchom. 14 Keď Saul po­slal po­slov, aby zajali Dávida, po­vedala: Chorý je! 15 Ale Saul vrátil po­slov, aby ob­zreli Dávida, a po­vedal: Prines­te ho s po­steľou ku mne, nech ho za­bijem. 16 Keď po­slovia prišli, aj­hľa, soška ležala na po­steli a pri jej hlave bola sieť z kozej srs­ti. 17 Vtedy Saul do­hováral Míkal: Prečo si ma tak­to pod­vied­la? Pus­tila si môj­ho ne­priateľa, a ten ušiel. Míkal od­povedala Sau­lovi: Po­vedal mi: Pusť ma, inak ťa za­bijem! 18 Tak Dávid utiekol a za­chránil sa. Prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všet­ko, čo mu urobil Saul. Nato od­išiel so Samuelom a bývali v Nájóte. 19 No Sau­lovi to oznámili a po­vedali mu: Hľa, Dávid je v Nájóte pri Ráme. 20 Saul vy­slal po­slov zajať Dávida; ale tí videli skupinu prorokov vo vy­tržení a Samuela na ich čele; keď zo­stúpil Duch Boží na Sau­lových po­slov, upad­li aj oni do vy­trženia. 21 Keď to oznámili Sau­lovi, po­slal iných po­slov, a aj tí upad­li do vy­trženia. Po­tom Saul po­slal tretích po­slov, a aj tí upad­li do vy­trženia. 22 Sám od­išiel do Rámy a prišiel až k veľkej stud­ni v Seku. Spytoval sa: Kde je Samuel a Dávid? Po­vedali mu: Sú v Nájóte pri Ráme. 23 Šiel teda do Nájótu pri Ráme, a i na neho zo­stúpil Duch Boží a kráčal stále v proroc­kom vy­tržení, až prišiel do Nájótu pri Ráme. 24 Aj on si vy­zliekol šaty a bol vo vy­tržení pred Samuelom. Ležal na­hý celý deň a celú noc. Od­vtedy sa hovorieva: Či je Saul medzi prorok­mi?