Ekumenický4. Mojžišova34,2

4. Mojžišova 34:2

Numeri

Iz­raelitom pri­káž toto: Prídete do Kanaánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlast­níc­tvom. Kanaán bude mať tieto hranice:


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Iz­raelitom pri­káž toto: Prídete do Kanaánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlast­níc­tvom. Kanaán bude mať tieto hranice: 3 južný okraj vášho územia bude hraničiť s púšťou Sín po­zdĺž Edómu. Na východe sa vaša južná hranica dot­kne Soľného mora.

späť na 4. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

2 Pri­káž synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď voj­dete do zeme Kanaána - to je tá zem, ktorá vám pri­pad­ne do dedičs­tva, zem Kanaána, podľa svojich hraníc -,

Evanjelický

2 Pri­káž Iz­rael­com: Keď voj­dete do Kanaánu - ten bude krajinou, ktorá vám pri­pad­ne za dedičné vlast­níc­tvo; krajina Kanaánu v pl­nom roz­sahu svojich hraníc:

Ekumenický

2 Iz­raelitom pri­káž toto: Prídete do Kanaánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlast­níc­tvom. Kanaán bude mať tieto hranice:

Bible21

2 „Přikaž synům Iz­rae­le: Až ve­jdete do Kanaánu, toto bu­dou hranice země, která vám připadne za dě­dictví:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček