Ekumenický3. Mojžišova13

3. Mojžišova

Leviticus

Malomocenstvo1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Ak sa nie­komu ob­javí na po­kožke opuch­lina či vy­rážka alebo biela škvr­na a z nej sa na po­kožke vy­vinie prí­znak malomocen­stva, nech ho pri­vedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. 3 Kňaz pre­zrie pos­ti­hnuté mies­to na po­kožke. Ak chĺp­ky na pos­ti­hnutom mies­te obeleli a ak pos­ti­hnuté mies­to je hl­bšie než os­tat­ná po­kožka, po­tom je to prí­znak malomocen­stva. Keď to kňaz zbadá, vy­hlási ho za nečis­tého. 4 Ak však ide len o bielu škvr­nu na po­kožke a ne­vyzerá, že je hl­bšia než je os­tat­ná po­kožka a chĺp­ky na nej ne­obeleli, po­tom kňaz pri­káže pos­ti­hnutého od­lúčiť na sedem dní. 5 Keď ho kňaz na sied­my deň pre­zrie a zis­tí, že pos­ti­hnuté mies­to zo­stáva ne­zmenené a že sa na po­kožke nešíri, kňaz ho znova pri­káže od­lúčiť na sedem dní. 6 Keď uplynie sedem dní, kňaz ho opäť pre­zrie, a keď zis­tí, že pos­ti­hnuté mies­to je bledšie a na po­kožke sa nešíri, kňaz ho vy­hlási za čis­tého. Je to len vy­rážka. Vy­perie si šaty a bude čis­tý. 7 Ak sa však po tom, čo sa ukázal kňazovi a bol vy­hlásený za čis­tého, vy­rážka na po­kožke rozšíri, znova sa ukáže kňazovi. 8 Kňaz ho pre­zrie. Ak sa vy­rážka na po­kožke rozšírila, kňaz ho vy­hlási za nečis­tého. Je to malomocen­stvo. 9 Ak sa na nie­kom ob­javí malomocen­stvo, treba ho pri­viesť ku kňazovi. 10 Kňaz ho pre­zrie. Ak je na po­kožke biela opuch­lina a chĺp­ky na nej obeleli, a ak v nej vy­ras­tá živé mäso, 11 je to po­kročilé malomocen­stvo na po­kožke. Kňaz ho vy­hlási za nečis­tého. Nedá ho od­lúčiť, lebo je nečis­tý. 12 Ak sa malomocen­stvo na po­kožke roz­moh­lo na­toľko, že po­krýva celú po­kožku, kam sa kňaz po­zrie, od hlavy až po päty, 13 a kňaz vidí, že malomocen­stvo už po­krýva celé telo, pos­ti­hnutého vy­hlási za čis­tého. Obelel celý. Je čis­tý. 14 Ak sa však na ňom ob­javí živé mäso, bude nečis­tý. 15 Keď kňaz vidí na ňom živé mäso, vy­hlási ho za nečis­tého. Živé mäso je nečis­té, je to malomocen­stvo. 16 Ak však živé mäso zmiz­ne a pos­ti­hnuté mies­to obelie, príde ku kňazovi. 17 Kňaz ho pre­zrie. Ak pos­ti­hnuté mies­to obelelo, kňaz vy­hlási pos­ti­hnutého za čis­tého; je čis­tý. 18 Ak mal nie­kto na po­kožke vred, ktorý sa za­hojil, 19 no na mies­te vredu vznik­ne biela opuch­lina alebo sa ob­javí bielo-čer­vená škvr­na, musí sa ukázať kňazovi. 20 Kňaz ho pre­zrie. Ak zis­tí, že to mies­to je hl­bšie než okolitá koža a že chĺp­ky na nej obeleli, kňaz ho vy­hlási za nečis­tého. Je to malomocen­stvo, ktoré sa rozšírilo z vredu. 21 Ak kňaz zis­tí, že biele chĺp­ky tam nie sú a ani mies­to nie je hl­bšie než okolitá po­kožka, ale je iba ne­výraz­né, kňaz pri­káže, aby ho na sedem dní od­lúčili. 22 Ak sa to však na po­kožke značne rozšíri, kňaz ho vy­hlási za nečis­tého. Je to malomocen­stvo. 23 No ak škvr­na zo­stáva rov­naká a nerozširuje sa, je to jaz­va po vrede. Kňaz ho vy­hlási za čis­tého. 24 Ak má nie­kto na po­kožke popáleninu a na nej sa ob­javí bielo-čer­vená alebo biela škvr­na, 25 kňaz ho pre­zrie. Ak vidí, že chĺp­ky na škvr­ne obeleli a mies­to je hl­bšie než okolitá po­kožka, je to malomocen­stvo, ktoré vznik­lo z popáleniny. Kňaz ho vy­hlási za nečis­tého, je pos­ti­hnutý malomocen­stvom. 26 Ak kňaz vidí, že chĺp­ky na škvr­ne ne­obeleli a ani mies­to nie je hl­bšie než okolitá po­kožka a je vy­bled­nuté, pri­káže, aby ho od­lúčili na sedem dní. 27 Na sied­my deň ho kňaz pre­zrie. Ak sa škvr­na na koži rozšírila, vy­hlási ho za nečis­tého; je to malomocen­stvo. 28 Ak však škvr­na zo­stala ne­zmenená, ani sa na po­kožke nerozširuje, a ak vy­bled­la, je to len opuch­lina po popálenine. Kňaz ho vy­hlási za čis­tého. Je to jaz­va po popálenine. 29 Ak sa mužovi alebo žene ob­javí na hlave alebo na brade nejaké choré mies­to, 30 nech ho kňaz pre­zrie. Ak mies­to bude hl­bšie než okolitá po­kožka a vlasy na ňom zožlt­li a stenčili sa, kňaz ho vy­hlási za nečis­tého. Je to prašivina, is­tý druh malomocen­stva na hlave alebo na brade. 31 Keď kňaz pre­zrie prí­znak choroby prašiviny a vidí, že mies­to nie je hl­bšie než okolitá po­kožka, ani nie sú na ňom čier­ne chĺp­ky, pri­káže, aby prašivinou pos­ti­hnutého na sedem dní od­lúčili. 32 Na sied­my deň kňaz pos­ti­hnuté mies­to pre­zrie, a keď zis­tí, že prašivina sa nešíri, ani nie sú na nej žlt­kas­té chĺp­ky a mies­to pos­ti­hnuté prašivinou nie je hl­bšie než okolitá po­kožka, 33 pos­ti­hnutý sa oholí, iba to mies­to si ne­oholí. Kňaz však pri­káže, aby prašivinou pos­ti­hnutý bol na sedem dní od­lúčený. 34 Na sied­my deň kňaz prašivinu pre­zrie, a keď zis­tí, že sa na po­kožke nešíri a mies­to nie je hl­bšie než okolitá po­kožka, vy­hlási ho za čis­tého. Vy­perie si šaty a je čis­tý. 35 Ak sa však prašivina na po­kožke rozšíri po tom, čo bol vy­hlásený za čis­tého, 36 kňaz ho pre­zrie. Keďže sa mu prašivina na po­kožke rozšírila, kňaz už nebude zisťovať, či chĺp­ky zožlt­li; pos­ti­hnutý je nečis­tý. 37 Ak však usúdi, že prašivina svoj vzhľad ne­zmenila a vy­rást­li na nej čier­ne vlasy, prašivina je vy­liečená. Je čis­tý. Kňaz ho vy­hlási za čis­tého. 38 Keď sa mužovi alebo žene ob­javia na po­kožke škvr­ny, biele škvr­ny, 39 kňaz ich po­zrie. Ak sú na po­kožke biele, vy­bled­nuté škvr­ny, je to neškod­ná vy­rážka, ktorá vznik­la na po­kožke. Je čis­tý. 40 Ak nie­komu vy­padali na hlave vlasy, ak oplešivel, je čis­tý. 41 Keď mu hlava plešivie spredu, má lysinu, je čis­tý. 42 Ak sa na temen­nej alebo tylovej plešine ob­javí bielo-čer­vená škvr­na, je to malomocen­stvo, ktoré sa rozšírilo na temen­nej alebo tylovej plešine. 43 Kňaz ho pre­zrie. Ak je na jeho temen­nej alebo tylovej plešine bielo-čer­vená opuch­lina, ktorá sa podobá kožnému malomocen­stvu, 44 pos­ti­hnutý je malomoc­ný; je nečis­tý. Kňaz ho musí vy­hlásiť za nečis­tého. Je to znak malomocen­stva na hlave. 45 Malomoc­ný, pos­ti­hnutý touto chorobou, bude mať roz­tr­hnuté šaty, vlasy na hlave ne­up­ravené, bradu za­krytú a bude volať: Nečis­tý, nečis­tý! 46 Po celý čas zo­stane nečis­tý. Je nečis­tý, bude bývať od­delene, byd­lis­ko bude mať mimo tábora. Malomocenstvo na odeve47 Keď sa prí­znak malomocen­stva ob­javí na odeve, či už vl­nenom alebo ľanovom, 48 či je to odev utkaný alebo upletený z vlny alebo ľanu, či ide o kožu alebo nejaký kožený pred­met, 49 ak bude za­sia­hnuté mies­to na odeve žlt­kas­té alebo čer­ven­kas­té, či na odeve alebo na koži, na lát­ke utkanej alebo pletenej, alebo na akom­koľvek koženom pred­mete, je to znak malomocen­stva. Treba to ukázať kňazovi. 50 Kňaz pre­zrie za­sia­hnuté mies­to a pri­káže za­sia­hnutú vec na sedem dní od­ložiť. 51 Na sied­my deň za­sia­hnuté mies­to pre­zrie. Ak sa za­sia­hnuté mies­to na odeve alebo na utkanej či pletenej lát­ke, na koži alebo na nejakom koženom výrob­ku rozšírilo, je to zhub­né malomocen­stvo. Je to nečis­té. 52 Odev z látky utkanej alebo upletenej z vlny či z ľanu alebo nejaký kožený výrobok, na ktorom sa ob­javí za­sia­hnuté mies­to, treba spáliť. Je to zhub­né malomocen­stvo. Treba to spáliť. 53 Keď však vidí, že za­sia­hnuté mies­to na odeve alebo na utkanej či upletenej lát­ke, či na nejakom koženom pred­mete sa nešíri, 54 kňaz pri­káže vy­prať to, na čom bolo za­sia­hnuté mies­to a na sedem dní to pri­káže od­ložiť. 55 Po vy­praní kňaz lát­ku so za­sia­hnutým mies­tom pre­zrie, a ak usúdi, že sa za­sia­hnuté mies­to ne­zmenilo, aj keď sa nerozšírilo, je nečis­té. Treba to spáliť, či už je vec za­sia­hnutá na vnútor­nej alebo na von­kajšej strane. 56 Aj keď kňaz zis­tí, že za­sia­hnuté mies­to po vy­praní vy­bled­lo, nech ho pred­sa len vy­trh­ne či z odevu, alebo z kože, z utkanej alebo z upletenej lát­ky. 57 Ak sa na odeve, na utkanej alebo upletenej lát­ke či na nejakom koženom pred­mete ob­javí znova a ďalej sa rozšíri, za­sia­hnutú vec musíš spáliť. 58 Odev, utkanú alebo upletenú lát­ku, či nejaký kožený pred­met, z čoho po vy­praní zmiz­ne za­sia­hnuté mies­to, znova vy­perie a po­tom to bude čis­té. 59 Toto je zákon o príznakoch malomocen­stva na vl­nených alebo ľanových odevoch či už na utkanej, alebo upletenej lát­ke, alebo na nejakom koženom pred­mete. Podľa neho treba tieto veci vy­hlásiť za čis­té alebo nečis­té.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček