Ekumenický3. Mojžišova9

3. Mojžišova

Leviticus

Prvé obety kňazov1 Na ôs­my deň za­volal Mojžiš Árona, jeho synov a starších Iz­raela. 2 Áronovi po­vedal: Vez­mi mladého býčka na obetu za hriech a barana na spaľovanú obetu, oboje bez­chyb­né, a pri­veď ich pred Hos­podina. 3 Iz­raelitom po­vedz: Vez­mite kozľa na obetu za hriech, teľa a ov­cu, oboje jed­noročné a bez­chyb­né na spaľovanú obetu, 4 na obetu spoločen­stva býčka a barana, aby ste ich obetovali pred Hos­podinom; aj po­kr­movú obetu za­miesenú s olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hos­podin. 5 Pri­vied­li teda k vchodu stanu stretávania všet­ko, čo pri­kázal Mojžiš, a prišla ta celá po­spolitosť. Zo­stali stáť pred Hos­podinom. 6 Mojžiš po­vedal: Urob­te, čo pri­kázal Hos­podin, a ukáže sa vám Hos­podinova sláva. 7 Po­tom Mojžiš po­vedal Áronovi: Pri­stúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech, ako aj svoju spaľovanú obetu a vy­konaj ob­rad zmierenia za seba i za ľud. Prines aj dar ľudu a vy­konaj zaň ob­rad zmierenia, ako pri­kázal Hos­podin. 8 Po­tom Áron prišiel k oltáru a za­rezal svoj­ho býčka ako obetu za hriech. 9 Áronovi synovia mu prinies­li krv a on si v nej omočil prst, po­trel ol­tár­ne rohy a krv vy­lial na spodok ol­tára. 10 Tuk, ob­ličky a lalok z pečene obety za hriech spálil na ol­tári, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. 11 Mäso a kožu spálil za táborom. 12 Po­tom za­rezal zviera určené na spaľovanú obetu. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou do­okola po­kropil ol­tár. 13 Spaľovanú obetu i s hlavou mu podávali po kusoch a on to spálil na ol­tári. 14 Vnútor­nos­ti a nohy umyl a spálil ich so spaľovanou obetou na ol­tári. 15 Po­tom dal priniesť obet­ný dar ľudu. Vzal capa na obetu za hriech ľudu a obetoval ho ako pred­chádzajúcu obetu za hriech. 16 Priniesol aj spaľovanú obetu a obetoval ju podľa pred­pisu. 17 Dal priniesť aj po­kr­movú obetu, z ktorej vzal pl­nú hr­sť a spálil to na ol­tári spolu s rannou spaľovanou obetou. 18 Na­pokon za­rezal býčka a barana na obetu spoločen­stva za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou do­okola po­kropil ol­tár. 19 Tuk z býčka a z barana, mast­ný chvost, ob­ličky s tukom a lalok z pečene — 20 tieto tukové čas­ti položili na hruď zvieraťa a po­tom ich spálili na ol­tári. 21 Hruď zvieraťa a jeho pravé steh­no podával Áron mávaním Hos­podinovi ako podávanú obetu pred Hos­podinom, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. 22 Keď Áron po­z­dvihol ruky nad ľud a požeh­nal ho, zo­stúpil z miesta, kde priniesol obetu za hriech, spaľovanú obetu i obetu spoločen­stva. 23 Mojžiš a Áron vošli do stanu stretávania a keď vy­šli von, požeh­nali ľud. Vtedy sa všet­kému ľudu zjavila Hos­podinova sláva. 24 Od Hos­podina vy­šľahol oheň a strávil na ol­tári spaľovanú obetu a tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček