Ekumenický3. Mojžišova14

3. Mojžišova

Leviticus

Očisťovanie malomocného1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Toto je zákon o malomocnom na deň jeho očisťovania: Pri­vedú ho ku kňazovi. 3 Keď kňaz vy­j­de z tábora a pri pre­hliad­ke zis­tí, že prí­znak choroby z malomocného zmizol, 4 roz­káže priniesť za očisťovaného dva živé čis­té vtáky, céd­rové drevo, kar­mazínové far­bivo a yzop. 5 Kňaz roz­káže jed­ného z vtákov za­biť nad hlinenou nádobou, v ktorej je pramenitá voda. 6 Po­tom vez­me živého vtáka, céd­rové drevo, kar­mazínové far­bivo a yzop a toto všet­ko na­močí do krvi vtáka za­rezaného nad pramenitou vodou. 7 Kňaz sedemk­rát po­kropí očisťovaného od malomocen­stva, čím ho očis­tí. Živého vtáka vy­pus­tí do poľa. 8 Očis­tený si operie šaty, oholí si celé telo, umyje sa vodou a bude čis­tý. Po­tom smie voj­sť do tábora, ale sedem dní bude bývať mimo svoj­ho stanu. 9 Na sied­my deň si oholí hlavu, bradu, obočie a celé telo; vy­perie si šaty, umyje sa vodou a bude čis­tý. 10 Na ôs­my deň vez­me dva bez­chyb­né barán­ky, jed­nu bez­chyb­nú ročnú ovečku a tri desatiny éfy jem­nej múky za­miesenej olejom na po­kr­movú obetu a jeden lóg oleja. 11 Kňaz, ktorý očisťuje, po­staví očisťovaného človeka s tým všet­kým pred Hos­podina k vchodu do stanu stretávania. 12 Po­tom kňaz vez­me jed­ného barán­ka a prinesie ho na obetu za vinu, pri­dá lóg oleja, a tým vy­koná podávanú obetu pred Hos­podinom. 13 Barán­ka za­reže na mies­te, kde sa za­bíja obeta za hriech a obeta spaľovaná na svätom mies­te, lebo kňazovi pat­rí obeta za hriech i obeta za vinu. Je to svätos­väté. 14 Kňaz vez­me trochu krvi z obety za vinu a po­trie očisťovanému pravý lalôčik ucha a palec pravej ruky i palec pravej nohy. 15 Po­tom kňaz vez­me z lógu oleja a naleje ho na dlaň svojej ľavej ruky. 16 Do oleja vo svojej ľavej dlani si kňaz na­močí prst pravej ruky a sedemk­rát ním kropí pred Hos­podinom. 17 Z oleja, čo mu zo­stal na dlani, kňaz očisťovanému po­trie lalôčik pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. Urobí to na mies­te, kde je krv z obety za vinu. 18 Zvyšný olej na dlani kňaz vy­leje na hlavu očisťovaného človeka. Tak kňaz zaňho vy­koná ob­rad zmierenia pred Hos­podinom. 19 Kňaz pri­praví obetu za hriech a vy­koná ob­rad zmierenia za toho, kto sa očisťuje zo svojej nečis­toty. Po­tom za­reže zviera na spaľovanú obetu. 20 Kňaz na­pokon prinesie spaľovanú obetu a po­kr­movú obetu na ol­tár. Tak zaňho vy­koná ob­rad zmierenia a bude čis­tý. Obeta chudobného malomocného21 Ak je spomenutý človek chudob­ný a ne­má na to, nech vez­me jed­ného barán­ka na obetu za vinu na za­mávanie a vy­konanie ob­radu zmierenia za seba, ako aj desatinu jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obetu a lóg oleja. 22 Nech prinesie ešte dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, na čo má. Jeden bude na obetu za hriech a druhý na spaľovanú obetu. 23 Na ôs­my deň to prinesie za svoje očis­tenie kňazovi k vchodu do stanu stretávania pred Hos­podina. 24 Kňaz vez­me barán­ka na obetu za vinu i lóg oleja a tým vy­koná podávanú obetu pred Hos­podinom. 25 Kňaz za­reže barán­ka na obetu za vinu, po­tom vez­me trochu krvi z obety za vinu a po­trie očisťovanému lalôčik pravého ucha a palec pravej ruky i palec pravej nohy. 26 Kňaz si z oleja naleje do ľavej dlane 27 a prs­tom pravej ruky kropí pred Hos­podinom sedemk­rát olejom z ľavej dlane. 28 Kňaz po­tom po­trie olejom z dlane lalôčik pravého ucha očisťovaného, palec pravej ruky i palec pravej nohy. Urobí to na mies­te, kde je krv z obety za vinu. 29 Zvyšný olej z dlane vy­leje na hlavu očisťovaného. Tak zaňho vy­koná ob­rad zmierenia pred Hos­podinom. 30 Po­tom pri­praví buď jed­nu z hrdličiek alebo jed­ného z holúbkov, podľa toho, na čo mal. 31 Podľa jeho možnos­tí bude teda jed­no na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu spolu s pokrmovou obetou. Tak vy­koná kňaz ob­rad zmierenia za očisťovaného pred Hos­podinom. 32 Toto je zákon pre toho, kto bol pos­ti­hnutý prí­znakom malomocen­stva a ne­má na výdav­ky spojené s očisťovaním. Malomocenstvo na domoch33 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 34 Keď voj­dete do Kanaánu, ktorý vám dám do vlast­níc­tva, a keď nie­ktorý dom v krajine vášho vlast­níc­tva raním prí­znakom malomocen­stva, 35 nech majiteľ domu ide oznámiť kňazovi: Zdá sa, že na mojom dome je prí­znak malomocen­stva. 36 Skôr ako sa kňaz príde po­zrieť na prí­znak, roz­káže vy­práz­dniť dom, aby sa ne­znečis­tilo nič, čo je v ňom. Po­tom kňaz príde pre­zrieť dom 37 a prí­znak choroby. Ak sa mu prí­znak choroby na stenách javí ako žlt­kas­té alebo čer­ven­kas­té jam­ky, ktoré sú na po­hľad hl­bšie ako okolitá stena, 38 nech kňaz vy­j­de z domu pred jeho vchod a dom dá na sedem dní za­vrieť. 39 Keď sa kňaz na sied­my deň vráti a pri pre­hliad­ke zis­tí, že prí­znak choroby sa na stenách domu rozšíril, 40 roz­káže kamene s príznakom choroby vy­brať a od­niesť na nečis­té mies­to za mes­tom. 41 Vnút­ro domu dá zo všet­kých strán zošk­rabať a zošk­rabanú omiet­ku vy­nesú na nečis­té mies­to za mes­tom. 42 Po­tom vez­mú iné kamene a vložia ich na mies­to pôvod­ných kameňov. Vez­mú aj inú hlinu a vy­mažú ňou dom. 43 Ak sa aj po od­stránení kameňov, ošk­rabaní a vy­mazaní domu prí­znak choroby na dome znova ob­javí, 44 kňaz opäť príde. Ak uvidí, že prí­znak choroby sa na dome rozšíril, ide o zhubné malomocen­stvo na dome; je nečis­tý. 45 Dom treba zbúrať, kamene, drevo a všet­ku hlinu z domu vy­niesť na nečis­té mies­to za mes­tom. 46 Kto by vošiel do takéhoto domu, kým bol za­tvorený, bude do večera nečis­tý. 47 Kto by v takom dome spal, musí si vy­prať šaty; kto by v takom dome jedol, musí si vy­prať šaty. 48 Keď kňaz voj­de a uvidí, že v dome sa po vy­mazaní prí­znak choroby nerozšíril, vy­hlási dom za čis­tý, lebo prí­znak choroby sa za­hojil. 49 Na očisťovanie domu vez­me dva vtáky, céd­rové drevo, kar­mazínové far­bivo a yzop. 50 Jed­ného vtáka za­reže nad hlinenou nádobou, v ktorej je pramenitá voda. 51 Po­tom vez­me céd­rové drevo, yzop, kar­mazínové far­bivo a živého vtáka, na­močí to do krvi za­rezaného vtáka i do pramenitej vody a dom sedemk­rát po­kropí. 52 Kňaz teda kr­vou vtáka, pramenitou vodou, živým vtákom, céd­rovým drevom, yzopom a kar­mazínovým far­bivom zbaví dom hriechu. 53 Živého vtáka vy­pus­tí von z mesta do poľa. Tak vy­koná ob­rad zmierenia za dom. Dom bude čis­tý. 54 Toto je zákon o všetkých prí­znakoch choroby malomocen­stva a kožných ochorení, 55 o malomocenstve na odeve a na dome, 56 o opuchlinách, vy­rážkach a škvr­nách, 57 na po­učenie o tom, kedy je niečo nečis­té a kedy čis­té. To je zákon o malomocenstve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček