Ekumenický3. Mojžišova20

3. Mojžišova

Leviticus

Tresty za modloslužbu1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Iz­raelitom: Ak nie­kto spomedzi Iz­raelitov alebo cudzin­cov, ktorí bývajú v Izraeli, obetuje nie­ktoré zo svojich detí Molochovi, musí zo­mrieť; po­spolitý ľud ho ukameňuje. 3 Ja sám sa ob­rátim proti nemu a od­stránim ho spomedzi jeho ľudu, pre­tože dal Molochovi zo svojich po­tom­kov, čím poškvr­nil moju svätyňu, znes­vätil moje sväté meno. 4 Keby po­spolitý ľud za­tváral oči nad tým­to človekom, že dal zo svojich detí Molochovi, a ne­u­smr­tili by ho, 5 ja sám sa po­stavím proti nemu i proti jeho rodu a od­stránim ho spomedzi ľudu so všet­kými, ktorí ho v tom smils­tve na­sledovali a smil­nili s Molochom. 6 Ak sa nie­kto ob­ráti na tých, čo vy­volávajú duchov, a na vešt­cov, aby s nimi smil­nil, proti takému človekovi sa ob­rátim a od­stránim ho spomedzi jeho ľudu. 7 Po­sväťte sa a buďte svätí, pre­tože ja som Hos­podin, váš Boh. 8 Za­chovávaj­te ustanovenia a do­držiavaj­te ich. Ja som Hos­podin, váš Po­svätiteľ. Priestupky proti rodine9 Ktokoľvek by zlorečil svoj­mu ot­covi alebo svojej mat­ke, musí zo­mrieť. Pre­klial totiž svoj­ho otca alebo svoju mat­ku, sám ne­sie vinu za svoju krv. 10 Kto sa do­pus­tí cudzoložs­tva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svoj­ho blížneho, musí zo­mrieť — cudzoložník i cudzoložnica. 11 Keby nie­kto mal po­mer so ženou svoj­ho ot­ca, tým svoj­ho otca zne­uc­til, obaja musia zo­mrieť; sami ne­sú vinu za svoju krv. 12 Keby nie­kto mal po­mer so svojou ne­ves­tou, obaja musia zo­mrieť. Do­pus­tili sa ohav­nos­ti. Sami ne­sú vinu za svoju krv. 13 Keby nie­kto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, do­pus­tili by sa ohav­nos­ti a obaja musia zo­mrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. 14 Ak si nie­kto vez­me ženu a zároveň aj jej mat­ku, je to zvrátenosť. Nech upália jeho i obe ženy, aby táto zvrátenosť nezos­tala medzi vami. 15 Keby muž ob­coval so zvieraťom, musí zo­mrieť a zviera treba za­biť. 16 Ak by nie­ktorá žena ob­covala so zvieraťom a párila by sa s ním, za­biješ ženu i zviera. Musia zo­mrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. 17 Ak si nie­kto vez­me svoju ses­tru, dcéru svoj­ho otca alebo dcéru svojej mat­ky a zne­uc­tí ju, a aj ona zne­uc­tí jeho, je to ohav­nosť. Nech sú verej­ne vy­lúčení spomedzi svoj­ho ľudu. Zne­uc­til svoju ses­tru, pre­to ne­sie svoju vinu. 18 Ak nie­kto bude súložiť so ženou v čase jej nečis­toty, zne­uc­tí jej na­hotu, ob­naží prameň jej krvi a aj ona ob­naží prameň svojej kr­vi, pre­to budú obaja od­stránení spomedzi svoj­ho ľudu. 19 Ne­zne­uc­ti ses­tru svojej mat­ky ani ses­tru svoj­ho ot­ca, lebo tým zne­uc­tíš blíz­ku príbuz­nú. Obaja ponesú svoju vinu. 20 Kto by súložil so svojou tetou, zne­uc­tí svoj­ho strýca. Obaja ponesú svoj hriech; zo­mrú bez detí. 21 Ak si nie­kto vez­me ženu svoj­ho brata, je to poškvr­nenie, lebo zne­uc­tí svoj­ho brata. Zo­stanú bez­det­ní. 22 Za­chovávaj­te všet­ky moje ustanovenia a všet­ky moje práv­ne pred­pisy. Konaj­te podľa nich, aby vás ne­vy­vr­h­la krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej moh­li bývať. 23 Ne­správaj­te sa podľa zvyk­los­tí národov, ktoré vy­háňam pred vami. Zošk­livili sa mi, lebo oni to všet­ko páchali. 24 Vám som však po­vedal: Zauj­mite ich územie a ja vám ho dám do vlast­níc­tva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hos­podin, váš Boh. Ja som vás od­delil od tých­to národov. 25 Rob­te teda roz­diel medzi čis­tými a nečis­tými zvieratami, ako aj medzi nečis­tými a čis­tými vták­mi, aby ste ne­upad­li do opo­vr­hnutia pre zvieratá, vtákov ani pre rôz­ne zem­ské plazy, čo som od­delil, aby ste ich po­kladali za nečis­té. 26 Budete mi svätí, lebo ja, Hos­podin, som svätý. Ja som vás od­delil od národov, aby ste boli moji. 27 Keby spomedzi vás nie­ktorý muž či žena vy­volával duchov zo­mrelých alebo bol vešt­com, musí zo­mrieť. Ukameňuj­te ich. Sami ponesú vinu za svoju krv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček