Ekumenický3. Mojžišova22

3. Mojžišova

Leviticus

Účasť na posvätnom jedle1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Áronovi a jeho synom, aby sa zdržiavali po­svät­ných darov Iz­raelitov, ktoré mi za­sväcujú, a ne­zne­uc­tili moje sväté meno. Ja som Hos­podin. 3 Po­vedz im: Keby sa nie­kto z celého vášho po­tom­stva v budúcich po­koleniach pri­blížil k svätým darom, ktoré Iz­raeliti za­svätili Hos­podinovi, a bol by nečis­tý, taký človek musí byť od­stránený spred mojej tváre. Ja som Hos­podin. 4 Ktokoľvek by z Áronovho po­tom­stva bol malomoc­ný, alebo by tr­pel výtokom, ne­smie jesť z posvätných darov, kým sa ne­očis­tí. Keby sa dot­kol hocičoho znečis­teného mŕt­volou, alebo človeka, ktorý má výron semena, 5 alebo by sa dot­kol nie­ktorého z drobných zvierat, ktorého nečis­totou by sa poškvr­nil, alebo by sa dot­kol človeka, ktorým sa poškvr­ní pre akúkoľvek nečis­totu, 6 teda každý, kto by sa dot­kol niečoho takého, bude nečis­tý až do večera a ne­smie jesť z posvätných darov, len keď sa celý umyje vodou. 7 Po západe sln­ka bude čis­tý a po­tom môže jesť z posvätných darov, lebo je to jeho po­krm. 8 Zdoch­linu alebo zverou roz­tr­hané zviera ne­smie jesť; tým by sa poškvr­nil. Ja som Hos­podin. 9 Nech za­chovávajú môj príkaz, aby ne­uvalili na seba nejaký hriech a nezom­reli pre­to, že ho znes­vätili. Ja som Hos­podin, váš Po­svätiteľ. 10 Kto ne­pat­rí ku kňaz­skému stavu, ne­smie jesť z posvätných darov, a ne­smie z nich jesť ani ten, kto sa zdržuje u kňaza, ani jeho po­moc­ný robot­ník. 11 Ak si však kňaz nie­koho kúpi za peniaze, ten môže z toho jesť. Z jeho po­kr­mu môžu jesť aj tí, čo sa narodili v jeho dome. 12 Keď sa kňazova dcéra vy­dá za takého, čo nie je kňaz, ne­smie jesť z posvätných darov obetovaných po­z­dvihovaním. 13 Ak však kňazova dcéra ovdovie alebo ju muž za­vr­hol a ne­má po­tom­ka, no vráti sa do domu svoj­ho ot­ca, po­tom môže jesť z pokrmu svoj­ho otca ako za mlada. Kto však ne­pat­rí ku kňaz­skému stavu, ne­smie z neho jesť. 14 Keby nie­kto z posvätných darov jedol ne­vedom­ky, kňazovi uhradí po­svät­né dary a k tomu pri­dá pätinu. 15 Nech kňazi nedovolia znes­vätiť po­svät­né dary Iz­raelitov, ktoré prinášajú ako po­z­dvihovanú obetu Hos­podinovi, 16 lebo by uvalili ťar­chu pre­vinenia na tých, čo by jed­li po­svät­né dary. Ja som Hos­podin, ich Po­svätiteľ. 17 Hos­podin oslovil Mojžiša: 18 Po­vedz Áronovi, jeho synom a všet­kým Iz­raelitom toto: Ak nie­kto z domu Iz­raela i z cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, donesie svoj obet­ných dar, či už ide o rôzne sľuby alebo všelijaké dob­rovoľné záväz­ky, ktoré prinášajú na spaľovanú obetu Hos­podinovi, 19 aby ste sa mu za­páčili, musí to byť bez­chyb­ný samec z dobytka, z oviec alebo kôz. 20 Ne­obetuj­te nič, čo má na sebe nejakú chybu, lebo tým by ste sa mu nezapáčili. 21 Ak nie­kto na spl­nenie sľubu alebo nejakého dob­rovoľného záväz­ku prinesie obetu spoločen­stva Hos­podinovi z dobytka alebo oviec, len bez­chyb­né sa mu bude páčiť. Ne­smie mať nijakú chybu. 22 Hos­podinovi ne­smiete priniesť nič slepé, dolámané, poškodené, vredové, sv­rabové či lišajové. Nič z toho ne­prinášaj­te na ohňovú obetu Hos­podinovi na ol­tár. 23 Býka alebo ovcu so zle vy­vinutými alebo zmr­začenými úd­mi môžeš priniesť ako dob­rovoľný obet­ný dar, takou obetou sa však pri sľube nezapáčiš. 24 Zviera s rozmliaždenými, ro­zdr­venými, od­tr­hnutými alebo vy­rezanými semen­ník­mi ne­smiete prinášať Hos­podinovi. Vo svojej krajine to ne­smiete robiť. 25 Ne­prij­mite od cudzin­ca nijakú takú obetu, aby ste ju po­tom prinies­li ako po­krm svoj­mu Bohu; je to chyb­né a nebude prijaté. 26 Hos­podin oslovil Mojžiša: 27 Keď sa ti vy­liah­ne teľa, jahňa alebo kozľa, nechaj ho sedem dní pod jeho mat­kou a na ôs­my deň sa prij­me ako príjem­ná ohňová obeta Hos­podinovi. 28 Nezabíjaj­te v ten is­tý deň kravu či ovcu spolu s jej mláďaťom. 29 Keď budete prinášať ďakov­nú obetu Hos­podinovi, prines­te ju tak, aby sa mu páčila. 30 Treba ju zjesť v ten is­tý deň. Nenechaj­te z nej nič do rána. Ja som Hos­podin. 31 Za­chovávaj­te moje príkazy a konaj­te podľa nich. Ja som Hos­podin. 32 Ne­znes­väcuj­te moje sväté meno. Nech som uc­tievaný ako svätý medzi Iz­raelit­mi. Ja som Hos­podin, váš Po­svätiteľ. 33 Vy­viedol som vás z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hos­podin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček