Ekumenický3. Mojžišova17

3. Mojžišova

Leviticus

Obetné miesto1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Oznám Áronovi, jeho synom i všet­kým Iz­raelitom a po­vedz im: Toto pri­kázal Hos­podin: 3 Ktokoľvek z domu Iz­raela za­reže býčka, jahňa či kozu v tábore alebo za táborom, 4 ale obet­né zviera ne­privedie k vchodu stanu stretávania na obet­ný dar Hos­podinovi pred jeho príbytok, ten sa do­púšťa viny. Prelial krv, bude teda od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 5 To pre­to, aby Iz­raeliti, keď pri­vádzajú ku kňazovi svoje obety, ktoré kedysi obetovali na poli, pri­vádzali ich Hos­podinovi pri vchode stanu stretávania. Budú ich obetovať ako obetu spoločen­stva Hos­podinovi. 6 Kňaz kr­vou po­kropí Hos­podinov ol­tár pri vchode stanu stretávania a spáli tuk na príjem­nú vôňu pre Hos­podina. 7 Už nebudú prinášať obety besom, ktorých smil­ne na­sledovali. Toto bude pre nich a pre ich po­kolenia trvalo plat­né ustanovenie. 8 Ďalej im po­vedz: Ktokoľvek z domu Iz­raela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, obetuje spaľovanú obetu alebo pri­praví obet­nú hos­tinu, 9 ale obet­né zviera ne­privedie k vchodu stanu stretávania, aby ho pri­pravil Hos­podinovi, bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. Zákaz jesť krv10 Ktokoľvek z domu Iz­raela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami ako hos­tia, bude jesť nejakú krv, ob­rátim sa proti ne­mu. Každého, kto by jedol krv, od­stránim zo spoločen­stva jeho ľudu. 11 Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na ol­tár na vy­konávanie ob­radov zmierenia za váš život. Kr­vou, v ktorej je život, zís­kava sa zmierenie. 12 Pre­to som po­vedal Iz­raelitom: Ni­kto z vás ne­smie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju ne­smie jesť. 13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vy­tiecť krv a za­kryje ju zemou. 14 Veď život každého tvora je v jeho kr­vi, ona ho oživuje. Pre­to som Iz­raelitom po­vedal: Ne­smiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho kr­vi. Každý, kto by ju jedol, bude od­stránený. 15 Ktokoľvek by jedol zdoch­linu alebo roz­tr­hané zviera, či domorodec, alebo cudzinec, vy­perie si šaty, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. Po­tom bude čis­tý. 16 Ak si šaty ne­vyperie a ne­umyje si telo, ponesie ná­sled­ky svojej viny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček