Ekumenický3. Mojžišova6

3. Mojžišova

Leviticus

Spaľovaná obeta1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Pri­káž Áronovi a jeho synom: Toto je zákon o spaľovanej obete: Spaľovaná obeta bude na oh­nis­ku na ol­tári po celú noc až do rána a oheň na ol­tári sa musí stále ud­ržovať. 3 Kňaz si ob­lečie ľanové rúcho a ľanové spod­ky. Zhr­nie mast­ný popol zo spaľovanej obety, ktorú strávil oheň na ol­tári, a vy­sype ho vedľa ol­tára. 4 Po­tom si vy­zlečie rúcho a ob­lečie si iné, vy­nesie mast­ný popol von za tábor na čis­té mies­to. 5 Oheň na ol­tári sa musí stále ud­ržovať, ne­smie vy­has­núť. Kňaz na ňom každé ráno za­páli drevo a roz­loží spaľovanú obetu a spáli na ňom tuk z obiet spoločen­stva. 6 Oheň musí ne­us­tále horieť na ol­tári, ne­smie vy­has­núť. Pokrmová obeta7 Toto je zákon o pokrmovej obete: Nech ju Áronovi synovia prinesú k oltáru pre Hos­podina. 8 Jeden z nich z pokrmovej obety vez­me za hr­sť jem­nej múky s olejom i všet­ko kadid­lo, ktoré je na po­kr­movej obete, a spáli to na ol­tári. Bude to príjem­ná vôňa na pri­pomien­ku Hos­podinovi. 9 Čo z pokrmovej obety zo­stane, to zje Áron a jeho synovia. To sa bude jesť nek­vasené na po­svät­nom mies­te. Bude sa to jesť na ná­dvorí stanu stretávania. 10 Ne­smie sa to piecť ako kvasené. Dal som im to ako podiel svojich ohňových obiet. Je to svätos­väté ako obeta za hriech a za vinu. 11 Smie to jesť každý mužs­ký prís­lušník spomedzi Áronov­cov. Toto ustanovenie o ohňových obetách Hos­podina platí večne pre vaše po­kolenie. Čokoľvek sa ich dot­kne, bude sväté. Obeta pri vysviacke kňaza12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 13 Toto je obet­ný dar Árona a jeho synov, ktorý prinesú Hos­podinovi v deň svoj­ho po­mazania: desatinu éfy jem­nej múky ako pravidel­nú po­kr­movú obetu, polo­vicu ráno a polo­vicu večer. 14 Pri­praví ju za­miesenú olejom na plat­ni. Po­kr­movú obetu prinesieš ro­zdrobenú na kús­ky. Bude to príjem­ná vôňa Hos­podinovi. 15 Pri­praví ju syn, ktorý má na­stúpiť na jeho mies­to ako po­mazaný kňaz. To je trvalé ustanovenie Hos­podina. Celá obeta sa má spáliť. 16 Každá po­kr­mová obeta kňaza bude celožer­tva. Ne­smie sa jesť. Obeta za hriech17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 18 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Toto je zákon o obete za vinu. Na mies­te, na ktorom sa za­bíja spaľovaná obeta, bude sa za­bíjať pred Hos­podinom aj obeta za hriech. Je svätos­vätá. 19 Smie ju jesť len kňaz, ktorý prináša obetu za hriech. Bude sa jesť na svätom mies­te, na ná­dvorí stanu stretávania. 20 Čokoľvek sa dot­kne jej mäsa, bude sväté. Ak niečo z jej krvi kvap­ne na rúcho, škvr­nu musíš vy­prať na po­svät­nom mies­te. 21 Hlinenú nádobu, v ktorej sa bude variť, treba roz­biť. Ak sa varí v bronzovej nádobe, treba ju vy­drh­núť a oplách­nuť vodou. 22 Každý mužs­ký prís­lušník spomedzi kňazov môže z nej jesť. Je svätos­vätá. 23 Nijaká obeta za hriech, z ktorej krvi sa niečo ne­sie do stanu stretávania na vy­konanie ob­radu zmierenia vo svätyni, ne­smie sa jesť; musí sa spáliť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček