Ekumenický3. Mojžišova4

3. Mojžišova

Leviticus

Obrad obety za hriech kňaza1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­raelitom: Ak sa nie­kto neúmysel­ne pre­hreší proti nie­ktorému z príkazov Hos­podina, hoci len jedinému, a urobí niečo za­kázané, 3 po­tom má za spáchaný hriech, ak sa ho do­pus­til po­mazaný kňaz, čím uvalil vinu na ľud, pri­viesť Hos­podinovi ako obetu mladého, bez­chyb­ného býčka. 4 Býčka pri­vedie k vchodu stanu stretávania, položí ruku na hlavu býčka a za­bije ho pred Hos­podinom. 5 Po­tom po­mazaný kňaz vez­me z krvi býčka a prinesie ju k stanu stretávania. 6 Po­tom si kňaz na­močí prst v krvi a sedemk­rát ňou pred Hos­podinom po­kropí oponu svätyne. 7 Nech kňaz kr­vou po­trie rohy ol­tára na pálenie kadid­la z voňavých látok pred Hos­podinom v stane stretávania. Os­tat­nú krv z toho býčka vy­leje na spod­nú časť ol­tára pre spaľované obety pri vchode do stanu stretávania. 8 Po­tom z býčka, obetovaného za hriech, vy­berie všetok tuk, totiž tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, všetok tuk, čo je na vnútor­nos­tiach, 9 ďalej obi­dve ob­ličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, ako aj lalok pečene, ktorý od­delí od ob­ličiek, 10 tak ako sa od­deľuje z býka pri obete spoločen­stva. Kňaz to spáli na ol­tári pre spaľované obety. 11 Kožu z býčka, všet­ko jeho mäso s hlavou, hnát­mi, vnútor­nosťami a s trusom, 12 teda celého býčka vy­nesie za tábor na čis­té mies­to, kde sa vy­sýpa popol a spáli ho na dreve. Musí sa spáliť na mies­te, kde sa vy­sýpa popol. Obrad obety za hriech ľudu13 Ak celá iz­rael­ská po­spolitosť spácha niečo neúmysel­ne, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti nie­ktorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať ne­smie, pre­viní sa. 14 Keď si po­tom ľud spáchaný hriech uvedomí, zhromaždenie pri­vedie mladého býčka pred stan stretávania ako obetu za hriech. 15 Starší z pospolitosti položia ruky na hlavu býčka pred Hos­podinom a po­tom ho pred Hos­podinom za­bijú. 16 Po­tom po­mazaný kňaz prinesie trochu krvi z býčka do stanu stretávania, 17 na­močí si v nej prst a pred Hos­podinom sedemk­rát po­kropí oponu. 18 Trochou krvi po­trie aj rohy ol­tára, ktorý je pred Hos­podinom v stane stretávania, a os­tat­nú krv vy­leje na spod­nú časť ol­tára pre spaľované obety, ktorý je pri vchode do stanu stretávania. 19 Od­stráni z býčka všetok tuk a spáli ho na ol­tári. 20 Aj s týmto býčkom urobí to is­té, ako urobil s býčkom obetovaným za hriech; rov­nako s ním naloží. Kňaz vy­koná za nich ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa im. 21 Býčka vy­nesie za tábor, spáli ho, ako spálil toho pred­chádzajúceho. Taká je obeta za hriech zhromaždenia. Obrad obety za hriech panovníka22 Ak zhreší knieža tak, že neúmysel­ne pre­stúpi nie­ktorý z príkazov Hos­podina, svoj­ho Boha, urobí niečo, čo sa robiť ne­smie, pre­viní sa. 23 Keď ho však upozor­nia, že sa do­pus­til hriechu, pri­vedie ako obet­ný dar capa, bez­chyb­ného sam­ca. 24 Po­tom na hlavu capa položí ruku a za­bije ho tam, kde sa za­bíjajú spaľované obety pred Hos­podinom. Taká je obeta za hriech. 25 Kňaz si vez­me na prst trochu z krvi obety za hriech a po­trie rohy ol­tára pre spaľované obety. Os­tat­nú krv vy­leje na spod­nú časť ol­tára pre spaľované obety. 26 Všetok tuk spáli na ol­tári tak ako tuk z obety spoločen­stva. Kňaz vy­koná zaňho ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa mu. Obrad obety za hriech jednotlivca27 Ak sa nie­kto z pospolitého ľudu neúmysel­ne pre­hreší a do­pus­tí sa niečoho proti nie­ktorému príkazu Hos­podina, čiže vy­koná to, čo sa konať ne­smie, pre­viní sa. 28 Keď ho však upozor­nia, že sa do­pus­til hriechu, pri­vedie ako obet­ný dar za spáchaný hriech kozu, bez­chyb­nú samicu. 29 Po­tom na hlavu obety za hriech položí ruku a obetu za hriech za­bije na mies­te spaľovaných obiet. 30 Kňaz si vez­me na prst trochu z krvi obety a po­trie rohy ol­tára pre spaľované obety. Os­tat­nú krv vy­leje na spod­nú časť ol­tára. 31 Po­tom z kozy vy­berie všetok tuk, ako sa vy­berá tuk z obety spoločen­stva, a kňaz ho spáli na ol­tári ako príjem­nú vôňu Hos­podinovi. Kňaz vy­koná zaňho ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa mu. 32 Ak chce priniesť na obet­ný dar jahňa ako obetu za hriech, nech pri­vedie bez­chyb­nú samicu. 33 Ruku položí na hlavu obety za hriech a za­bije ju ako obetu za hriech tam, kde sa za­bíjajú spaľované obety. 34 Kňaz vez­me trochu z krvi obety za hriech na prst, po­trie rohy ol­tára pre spaľované obety a os­tat­nú krv vy­leje na spod­nú časť ol­tára. 35 Vy­berie všetok jej tuk, ako sa vy­berá tuk z jahňaťa pri obete spoločen­stva, a kňaz ho spáli na ol­tári ako ohňovú obetu Hos­podinovi. Kňaz zaňho vy­koná ob­rad zmierenia za hriech, ktorého sa do­pus­til, a od­pus­tí sa mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček