Ekumenický3. Mojžišova21

3. Mojžišova

Leviticus

Svätosť kňazstva1 Hos­podin oslovil Mojžiša: Po­vedz kňazom, Áronovým synom, toto: Nech sa ni­kto z vás ne­znečis­tí mŕt­volou nie­koho zo svoj­ho ľudu, 2 ok­rem svoj­ho najb­ližšieho príbuz­ného, ako je mat­ka, otec, syn, dcéra, brat 3 a slobod­ná ses­tra, ktorá zo­stáva jeho blíz­kou príbuz­nou, lebo sa ne­vydala; tou sa môže znečis­tiť. 4 Mŕt­volou vy­datej ses­try sa však ne­smie poškvr­niť, lebo by sa zne­uc­til. 5 Nebudú si pod­strihovať vlasy do­okola ani pri­strihovať okraje brady; do tela si nebudú robiť zárezy. 6 Majú byť svätí pre svoj­ho Boha, nech ne­znes­vätia jeho meno, lebo prinášajú ohňové obety Hos­podinovi, po­krm svoj­ho Boha. Pre­to musia zo­stať svätí. 7 Ne­smú si vziať za ženu po­beh­licu ani ženu zne­uc­tenú. Ne­oženia sa ani so ženou, ktorú jej muž za­vr­hol, lebo kňaz je za­svätený Bohu. 8 Po­kladaj ho teda za svätého, lebo prináša chlieb tvoj­ho Boha. Nech je pre teba svätý, lebo svätý som ja, Hos­podin, váš Po­svätiteľ. 9 Keď sa dcéra nie­ktorého kňaza znes­vätí smils­tvom, znes­vätí svoj­ho ot­ca. Nech je upálená. 10 Veľkňaz ako pred­stavený svojich bratov kňazov, ktorému pri vy­sviac­ke vy­liali na hlavu olej a uvied­li ho do úradu, takže si môže ob­liekať po­svät­né rúcha, ne­smie mať vlasy na hlave ne­up­ravené ani si ne­smie roz­trh­núť rúcha. 11 Ne­prib­líži sa k nijakej mŕt­vole, ne­poškvr­ní sa ani pre svoj­ho ot­ca, ani pre svoju mat­ku. 12 Ne­vyj­de zo svätyne a ne­znes­vätí svätyňu svoj­ho Boha, lebo bol svoj­mu Bohu za­svätený olejom po­mazania. Ja som Hos­podin. 13 Nech si za manžel­ku vez­me pan­nu. 14 Vdovu či ženu, ktorú jej muž za­vr­hol, alebo ženu zne­uc­tenú smils­tvom, si ne­smie vziať za ženu. Za ženu si vez­me pan­nu spomedzi svoj­ho ľudu, 15 aby ne­znes­vätil svoje po­tom­stvo medzi svojím ľudom. Ja som Hos­podin, jeho Po­svätiteľ. 16 Hos­podin oslovil Mojžiša: 17 Po­vedz Áronovi: Keby mal nie­kto v pokoleniach tvoj­ho po­tom­stva nejakú teles­nú chybu, ten ne­smie prinášať po­krm svoj­ho Boha. 18 Túto službu ne­smie konať ten, kto má nejakú teles­nú chybu; ni­kto slepý alebo chromý, alebo so znet­vorenou tvárou či s niektorým zle vy­vinutým údom, 19 alebo človek so zlomenou nohou, alebo zlomenou rukou, 20 alebo človek hr­batý, za­kr­patený, s beľmom na oku, človek pos­ti­hnutý sv­rabom či lišajom, alebo s rozdrveným semen­níkom. 21 Ni­kto z potomstva kňaza Árona, ktorý má nejakú teles­nú chybu, ne­smie prinášať ohňovú obetu Hos­podinovi. Keďže má teles­nú chybu, ne­smie prinášať po­krm svoj­ho Boha. 22 Môže však požívať po­krm svoj­ho Boha z veľsvätých a svätých darov. 23 Pre svoju teles­nú chybu však ne­smie pri­stúpiť k opone ani k oltáru, lebo by znes­vätil moju svätyňu, pre­tože ja som Hos­podin, ich Po­svätiteľ. 24 Mojžiš to oznámil Áronovi, jeho synom a všet­kým Iz­raelitom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček