Ekumenický3. Mojžišova8

3. Mojžišova

Leviticus

Vysvätenie kňazov1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Vez­mi Árona, jeho synov, rúcha a olej na po­mazanie, býčka na obetu za hriech, dva barany a kôš nek­vasených chlebov. 3 Po­tom zvolaj celú po­spolitosť k vchodu do stanu stretávania. 4 Mojžiš urobil, ako mu to pri­kázal Hos­podin. Po­spolitosť sa zhromaždila pri vchode do stanu stretávania 5 a Mojžiš zhromaždeným po­vedal: Toto nám Hos­podin kázal urobiť. 6 Mojžiš vy­zval Árona a jeho synov, aby pri­stúpili, a umyl ich vodou. 7 Po­tom mu dal spod­né rúcho, opásal ho, ob­liekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a pev­ne mu stuhu pri­viazal. 8 Pri­pev­nil naň ná­pr­s­ník a vložil doň urím a tum­mím. 9 Na hlavu mu položil tur­ban a spredu naň pri­pev­nil zlatú oz­dobu, po­svät­nú čelen­ku, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. 10 Mojžiš vzal olej na po­mazanie, po­mazal a po­svätil príbytok so všet­kým prís­lušen­stvom. 11 Sedemk­rát po­kropil a po­mazal ol­tár i všet­ko jeho náradie, umývad­lo s podstavcom, aby to po­svätil. 12 Z oleja na po­mazanie nalial Áronovi na hlavu, aby ho po­svätil. 13 Mojžiš dal pred­viesť Áronových synov, ob­liekol im spod­né rúcho, opásal ich a na­sadil im kňaz­ské čiap­ky, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Obeta pri kňazskom svätení14 Po­tom dal pri­viesť býčka určeného na obetu za hriech a Áron so svojimi syn­mi položil ruky na hlavu býčka. 15 Za­rezali ho a Mojžiš vzal krv, prs­tom do­okola po­trel rohy ol­tára a očis­til ho od hriechu. Krv vy­lial na spodok ol­tára a po­svätil ho na vy­konávanie ob­radov zmierenia. 16 Mojžiš vzal všetok tuk, ktorý je na vnútor­nos­tiach, lalok z pečene, obi­dve ob­ličky s ich tukom a spálil na ol­tári. 17 Býčka, jeho kožu, mäso a trus však spálil mimo tábora, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. 18 Po­tom dal pri­viesť barana určeného na spaľovanú obetu a Áron so svojimi syn­mi položil ruky na hlavu barana. 19 Za­rezali ho a Mojžiš jeho kr­vou do­okola po­kropil ol­tár. 20 Barana roz­sekali na kusy a Mojžiš spálil jeho hlavu, od­sek­nuté čas­ti a tuk. 21 Vnútor­nos­ti a nohy umyli a spálili. Mojžiš teda na ol­tári spálil celého barana. To je spaľovaná obeta príjem­nej vône, ohňová obeta Hos­podinovi, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. 22 Po­tom dal pri­viesť aj druhého barana obetovaného pri vy­svätení a Áron so svojimi syn­mi položil ruky na hlavu barana. 23 Za­rezali ho a Mojžiš vzal z jeho krvi a po­trel Áronovi pravý ušný lalôčik, palec pravej ruky, ako aj palec pravej nohy. 24 Po­tom dal Mojžiš pri­viesť Áronových synov a kr­vou im po­trel pravý ušný lalôčik, palec pravej ruky, ako aj palec pravej nohy. Os­tat­nou kr­vou do­okola po­kropil ol­tár. 25 Vzal aj tuk, mast­ný chvost a všetok tuk na vnútor­nos­tiach, lalok z pečene, obi­dve ob­ličky s ich tukom a pravé steh­no. 26 Z koša nek­vasených chlebov, ktorý bol pred Hos­podinom, vzal jeden nek­vasený koláč, olejom za­miesený boch­ník chleba, jeden po­súch a položil to na tuk a na pravé steh­no. 27 To všet­ko dal do rúk Áronovi a jeho synom a mávaním to prinies­li pred Hos­podina ako podávanú obetu. 28 Mojžiš to po­tom vzal z ich rúk a spálil to na ol­tári pre spaľované obety. To je obeta svätenia príjem­nej vône, ohňová obeta Hos­podinovi. 29 Mojžiš vzal pr­sia a za­mával nimi ako podávanou obetou Hos­podinovi. To je Mojžišov podiel, podiel z barana obetovaného pri vy­svätení, ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. 30 Mojžiš vzal z oleja na po­mazanie a z krvi, čo zo­stala na ol­tári, po­kropil Árona, jeho rúcha a s ním jeho synov a ich rúcha. Tak vy­svätil Árona i jeho rúcha, jeho synov, ako aj ich rúcha. 31 Nato po­vedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: Uvar­te mäso pri vchode do stanu stretávania a jedz­te ho tam s chlebom, čo je v koši na svätenie kňazov, ako som pri­kázal: Nech to zje Áron a jeho synovia. 32 Čo však zo­stane z mäsa a z chleba, musí sa spáliť. 33 Sedem dní nebudete od­chádzať od vchodu stanu stretávania, kým sa ne­skončia dni vášho svätenia. Vaše svätenie po­tr­vá sedem dní. 34 Podľa Hos­podinov­ho príkazu sa to, čo sa konalo dnes, má konať aj ďalej, aby sa vám od­pus­tilo. 35 Zo­staňte pri vchode do stanu stretávania sedem dní vo dne i v noci a za­chovávaj­te Hos­podinove ustanovenia, aby ste ne­pom­reli. Taký príkaz som do­stal. 36 Áron a jeho synovia urobili všet­ko, čo pro­stred­níc­tvom Mojžiša pri­kázal Hos­podin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček