Ekumenický3. Mojžišova12

3. Mojžišova

Leviticus

Očisťovanie rodičky1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­raelitom: Ak žena počne a porodí chlap­ca, bude nečis­tá sedem dní ako v dňoch svojej mesačnej nečis­toty. 3 Na ôs­my deň sa má ob­rezať chlap­cova pred­kožka. 4 Mat­ka po­tom zo­stane doma ešte trid­saťt­ri dní, aby sa očis­tila od kr­vácania. Nedot­kne sa ničoho svätého a ne­voj­de do svätyne, kým sa ne­skončia dni jej očisťovania. 5 Ak porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne ako pri svojej mesačnej nečis­tote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od kr­vácania. 6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, pri­vedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu a holúb­ka alebo hrd­ličku na obetu za hriech. 7 Kňaz to prinesie ako obetu pred Hos­podina a vy­koná za ňu ob­rad zmierenia. Tak bude očis­tená od svoj­ho kr­vácania. To je zákon o rodičke po narodení chlap­ca alebo dievčaťa. 8 Ak ne­má ani na barán­ka, po­tom nech vez­me dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, jed­ného na spaľovanú obetu a jed­ného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vy­koná ob­rad zmierenia a bude čis­tá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček