Ekumenický3. Mojžišova10

3. Mojžišova

Leviticus

Hriech Nádaba a Abíhua1 Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju kadidel­nicu, dali do nej oheň, položili naň kadid­lo a obetovali Hos­podinovi nedovolený oheň, aký im ne­prikázal. 2 Od Hos­podina vy­šľahol oheň a ich spálil, takže zo­mreli pred Hos­podinom. 3 Mojžiš po­vedal Áronovi: Práve toto mienil Hos­podin, keď po­vedal: Na tých, čo pri­chádzajú ku mne, ukážem svoju svätosť, pred všet­kým ľudom budem zvelebený. 4 Po­tom Mojžiš za­volal Míšaela a El­cáfana, synov Áronov­ho strýca Uzzíela a po­vedal im: Pri­stúp­te a vy­nes­te svojich bratov spred svätyne von za tábor. 5 Pri­stúpili teda a vy­nies­li ich ob­lečených von za tábor, ako kázal Mojžiš. 6 Mojžiš po­vedal Áronovi a jeho synom Eleazárovi a Ítamarovi: Pre nich nebudete mať na hlave ne­up­ravené vlasy ani si neroz­trh­nete rúcha, aby ste nezom­reli a nedoľahol na celú po­spolitosť hnev. Vaši bratia a celý dom Iz­raela nech plačú nad požiarom, ktorý za­pálil Hos­podin. 7 Vy však nebudete od­chádzať od vchodu do stanu stretávania, aby ste nezom­reli, lebo na vás je olej Hos­podinov­ho po­mazania. Urobili teda podľa Mojžišov­ho slova. 8 Hos­podin po­vedal Áronovi: 9 Ty ani tvoji synovia ne­smiete piť víno či iný opoj­ný nápoj, keď budete vchádzať do stanu stretávania, aby ste nezom­reli. To je trvalo plat­né ustanovenie pre vaše po­kolenia. 10 Musíte robiť roz­diel medzi po­svät­ným a všed­ným, medzi čis­tým a nečis­tým, 11 a poúčať Iz­raelitov o všetkých ustanoveniach, ktoré vám pro­stred­níc­tvom Mojžiša pri­kázal Hos­podin. 12 Po­tom Mojžiš po­vedal Áronovi a Eleazárovi a Ítamarovi, synom, čo mu zo­stali: Vez­mite po­kr­movú obetu, čo zo­stala z Hospodinových ohňových obiet, a jedz­te ju bez kvasu pri ol­tári, lebo je svätos­vätá. 13 Jedz­te ju na po­svät­nom mies­te, veď je to podiel tvoj i tvojich synov z Hospodinových ohňových obiet, lebo taký príkaz som do­stal. 14 Pr­sia z podávanej obety a steh­no z pozdvihovanej obety budete jesť na čis­tom mies­te, ty a s tebou tvoji synovia a tvoje dcéry. Ty a tvoji synovia ste to do­stali ako podiel z obety spoločen­stva Iz­raelitov. 15 Steh­no z pozdvihovanej obety a pr­sia z podávanej obety nech prinášajú spolu s tukom určeným na ohňové obety, aby to pred­ložili pred Hos­podina ako podávanú obetu. Po­tom budú pat­riť tebe a tvojim synom ako podiel podľa trvalo plat­ného ustanovenia, ako pri­kázal Hos­podin. 16 Po­tom sa Mojžiš vy­pytoval na capa určeného na obetu za hriech. Ukázalo sa, že bol spálený. Pre­to sa na­hneval na Áronových synov, Eleazára a Ítamara, ktorí zo­stali nažive, a po­vedal: 17 Prečo ste nejed­li z obety za hriech na po­svät­nom mies­te? Veď je svätos­vätá a on vám ju dal, aby ste tým po­spolitosť zbavili viny a konali za ňu ob­rad zmierenia pred Hos­podinom. 18 Jej krv sa ne­vnies­la do svätyne. Obetu ste mali jesť vo svätyni, ako som pri­kázal. 19 Áron po­vedal Mojžišovi: Oni dnes prinies­li pred Hos­podina svoju obetu za hriech i svoju spaľovanú obetu. Mne sa muselo niečo také pri­hodiť! Keby bolo šlo o mňa a ja by som bol dnes jedol z obety za hriech, páčilo by sa to Hos­podinovi? 20 Keď to Mojžiš počul, páčilo sa mu to.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček