Ekumenický3. Mojžišova23

3. Mojžišova

Leviticus

Zákony o slávnostiach1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Hos­podinove sláv­nos­ti, ktoré budete zvolávať, sú boho­služob­né zhromaždenia. Sú to moje sláv­nos­ti. Deň sobotného odpočinku3 Šesť dní sa bude pracovať, sied­my deň bude dňom prís­neho sobot­ného od­počin­ku, dňom po­svät­ného zhromaždenia. Nebudete vy­konávať nijakú prácu. Je to deň Hos­podinov­ho od­počin­ku vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Pascha4 Toto sú Hos­podinove sláv­nos­ti, po­svät­né zhromaždenia, ktoré budete zvolávať v stanovený čas: 5 š­tr­nás­ty deň pr­vého mesiaca večer bude Hos­podinova Pas­cha. 6 Pät­nás­ty deň toho is­tého mesiaca je Hos­podinova sláv­nosť nek­vasených chlebov. Sedem dní budete jesť nek­vasené chleby. 7 Pr­vý deň budete mať sláv­nost­né zhromaždenie. Nebudete konať nijakú všed­nú prácu. 8 Sedem dní budete prinášať Hos­podinovi ohňovú obetu; na sied­my deň bude opäť sláv­nost­né zhromaždenie, vtedy ne­smiete konať nijakú ob­vyk­lú prácu. Obeta vďaky z prvotín9 Hos­podin znova oslovil Mojžiša: 10 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete obilie, pr­vý snop zo svojej žat­vy prinesiete kňazovi. 11 On za­máva snopom pred Hos­podinom, aby ste sa mu za­páčili. V deň po dni sobot­ného od­počin­ku ho kňaz bude podávať za­mávaním. 12 V ten is­tý deň, keď dáte mávať snopom, obetuj­te jed­noročného barán­ka na spaľovanú obetu Hos­podinovi. 13 A k nej ako po­kr­movú obetu pri­dáte dve desatiny jem­nej múky za­miesenej olejom ako ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi spolu s nápojovou obetou štvr­tiny hínu vína. 14 Chlieb, pražené zrno alebo tlčené zrno nebudete jesť až do toho dňa, kým ne­prinesiete obet­ný dar svoj­mu Bohu. To je trvalé ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Slávnosť týždňov15 Od pr­vého dňa po dni sobot­ného od­počin­ku, totiž odo dňa, keď ste prinies­li snop na podávanú obetu, od­počítaj­te sedem týždňov, 16 od pr­vého dňa po sied­mom dni od­počin­ku počítaj­te päťdesiat dní. Po­tom prinesiete Hos­podinovi novú po­kr­movú obetu. 17 Zo svojich síd­lisk prinesiete dva chleby na podávanú obetu. Budú z dvoch desatín jem­nej múky upečené s kvasom ako pr­votiny Hos­podinovi. 18 S chlebom pri­vediete sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, jed­ného mladého býčka a dva barany. Budú na spaľovanú obetu Hos­podinovi s príslušnou po­kr­movou obetou a nápojovou obetou ako ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi. 19 Pri­prav­te aj jed­ného capa na obetu za hriech a dva jed­noročné barán­ky na obetu spoločen­stva. 20 Kňaz nech nimi za­máva nad chlebom pr­votín ako obetou mávania pred Hos­podinom. Spolu s dvoma barán­kami budú po­svät­né a budú pat­riť kňazovi. 21 V ten is­tý deň zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie. Nebudete konať nijakú ob­vyk­lú prácu. To je trvalé ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. 22 Keď sa bude vo vašej krajine zožínať obilie, nezožni pole až po okraj a klasy po svojej žat­ve ne­vyz­bieraj. Nechaj to chudob­nému a cudzin­covi. Ja som Hos­podin, váš Boh. Slávnosť plesania — Nový rok23 Hos­podin oslovil Mojžiša: 24 Po­vedz Iz­raelitom toto: Pr­vý deň sied­meho mesiaca budete mať sláv­nosť od­počin­ku s trúbením a sláv­nost­né zhromaždenie. 25 Nebudete konať nijakú ob­vyk­lú prácu, ale prinesiete ohňovú obetu Hos­podinovi. Deň zmierenia26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 27 Desiaty deň toho is­tého sied­meho mesiaca bude Deň zmierenia. Budete mať sláv­nost­né zhromaždenie. Budete sa kajať a prinášať Hos­podinovi ohňovú obetu. 28 V ten is­tý deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia. Za vás sa bude konať ob­rad zmierenia pred Hos­podinom, vaším Bohom. 29 Každý, kto by sa v ten deň nekajal, bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 30 Každého, kto by konal v ten deň nejakú prácu, vy­hubím spomedzi svoj­ho ľudu. 31 Nebudete vy­konávať nijakú prácu. To je trvalé ustanovenie pre vaše po­kolenia vo všet­kých vašich byd­lis­kách. 32 Bude to pre vás deň prís­neho sobot­ného od­počin­ku. Budete sa kajať od večera deviateho dňa toho mesiaca. Od jed­ného večera do druhého budete svätiť svoj deň sobot­ného od­počin­ku. Slávnosť stánkov33 Hos­podin oslovil Mojžiša: 34 Po­vedz Iz­raelitom: Od pät­nás­teho dňa toho is­tého sied­meho mesiaca bude sedem dní Hos­podinovej sláv­nos­ti stán­kov. 35 Pr­vý deň je sláv­nost­né zhromaždenie. Ne­smiete konať nijakú ob­vyk­lú prácu. 36 Sedem dní prinášaj­te Hos­podinovi ohňovú obetu, ôs­my deň budete mať sláv­nost­né zhromaždenie a prinesiete ohňovú obetu Hos­podinovi. Je to sviatočné zhromaždenie. Ne­smiete konať nijakú ob­vyk­lú prácu. 37 Toto sú Hos­podinove sláv­nos­ti, na ktoré budete zvolávať sláv­nost­né zhromaždenie, aby ste prinášali Hos­podinovi ohňovú obetu, spaľovanú obetu, po­kr­movú obetu, obetu s hostinou a nápojovú obetu podľa pred­pisu na jed­not­livé dni 38 ok­rem obiet v dňoch Hos­podinov­ho sobot­ného od­počin­ku a ok­rem vašich darov pri roz­ličných sľuboch, ako aj všet­kých vašich dob­rovoľných obiet, ktoré budete dávať Hos­podinovi. 39 Pät­nás­ty deň sied­meho mesiaca, keď z poľa zo­beriete úrodu, budete sedem dní sláviť Hos­podinovu sláv­nosť. V prvý deň bude sviatočný od­počinok, ale aj v ôsmy deň bude sviatočný od­počinok. 40 V prvý deň si vez­mete ovocie z ušľachtilých stromov, pal­mové ratoles­ti, vet­vy list­natých stromov a po­točných vŕb a sedem dní sa budete radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom. 41 Sväťte ju ako Hos­podinovu sláv­nosť sedem dní v roku. Je to trvalé ustanovenie pre vaše po­kolenia. Sväťte ho v siedmom mesiaci. 42 Sedem dní bývaj­te v stánkoch. Všet­ci domorod­ci v Izraeli majú bývať v stánkoch, 43 aby vaše po­kolenia vedeli, že som dal Iz­raelitom bývať v stánkoch, keď som ich vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh. 44 Tak­to Mojžiš vy­hlásil Iz­raelitom Hos­podinove sláv­nos­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček