Ekumenický3. Mojžišova19

3. Mojžišova

Leviticus

Svätosť1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Oznám celej po­spolitos­ti Iz­raelitov a po­vedz: Buďte svätí, lebo ja, Hos­podin, váš Boh, som svätý. 3 Každý nech má v úcte svoju mat­ku a svoj­ho ot­ca. Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku. Ja som Hos­podin, váš Boh. 4 Ne­ob­racaj­te sa k bôžikom, nerob­te si od­liat­ky bôžikov. Ja som Hos­podin, váš Boh. 5 Keď budete prinášať Hos­podinovi obetu spoločen­stva, prines­te ju tak, aby si vás obľúbil. 6 Obet­né mäso treba zjesť v deň, keď ho obetujete, alebo v nasledujúci deň. Čo zo­stane do tretieho dňa, treba spáliť. 7 Keby sa pred­sa z toho jed­lo aj na tretí deň, bolo by to skazené a nezís­kate obľubu. 8 Kto by z toho jedol, pre­viní sa, lebo znes­vätil, čo je sväté Hos­podinovi; bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 9 Keď na­stane žat­va a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínaj­te polia až po okraj. Po zbere úrody nez­bieraj­te klasy. 10 Ani svoju vinicu ú­pl­ne ne­po­oberaj, ani popadané bobule hroz­na vo svojej vinici nez­bieraj. Nechaj ich chudob­nému a cudzin­covi. Ja som Hos­podin, váš Boh. 11 Nek­rad­nite, ne­klam­te, ne­pod­vádzaj­te sa na­vzájom. 12 Na moje meno falošne ne­prisahaj­te, aby ste ne­znes­vätili meno svoj­ho Boha. Ja som Hos­podin. 13 Ne­ut­láčaj svoj­ho blížneho ani ho ne­olupuj. Nech mzda náden­níka nezos­tane u teba do rána. 14 Ne­zloreč hluchému, slepému nek­laď pre­kážky do ces­ty, ale boj sa svoj­ho Boha. Ja som Hos­podin. 15 Pri súde sa nedopúšťaj­te bez­právia. Nenadŕžaj chudob­nému ani moc­nému. Súď spravod­livo svoj­ho súk­meňov­ca. 16 Ne­správaj sa medzi svojím ľudom ako ohovárač ani sa nedožaduj preliatia krvi svoj­ho blížneho. Ja som Hos­podin. 17 Ne­prechovávaj vo svojom srd­ci nenávisť voči svoj­mu bratovi. Dôraz­ne po­kar­haj svoj­ho blížneho, aby si jeho vinu ne­vzal na seba. 18 Ne­pom­sti sa a ne­prechovávaj hnev voči prís­lušníkom svoj­ho ľudu, ale miluj svoj­ho blížneho ako seba samého. Ja som Hos­podin. 19 Za­chovávaj­te moje ustanovenia. Pri párení svoj­ho dobyt­ka ne­pripus­tite, aby sa krížili dva druhy. Svoje pole ne­osievaj dvojakým druhom semena. Nenos na sebe šaty utkané z dvojakého tkaniva. 20 Keby nie­kto súložil so ženou, ktorá ako ot­rokyňa pat­rí inému mužovi, no nebola ešte vy­kúpená ani pre­pus­tená na slobodu, obaja budú po­tres­taní, ale nebudú usmr­tení, lebo ona nebola slobod­ná. 21 Muž pri­vedie za svoje pre­vinenie barana Hos­podinovi k vchodu stanu stretávania na obetu za vinu. 22 Obetovaním barana za vinu kňaz na­mies­to neho vy­koná úkon zmierenia pred Hos­podinom za hriech, ktorý spáchal. Hriech, ktorým sa pre­hrešil, sa mu od­pus­tí. 23 Keď voj­dete do krajiny a budete sadiť rôz­ne ovoc­né stromy, po­kladaj­te ich za ne­ob­rezané. Ich ovocie bude pre vás tri roky ako ne­ob­rezané, ne­smie sa teda jesť. 24 Na štvr­tý rok všet­ko ich ovocie bude pat­riť Hos­podinovi ako po­svät­ná obeta chvály. 25 V piatom roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej prinášali hoj­nú úrodu. Ja som Hos­podin, váš Boh. 26 Nič nebudete jesť s krvou, nebudete veštiť ani čarovať. 27 Ne­pod­strihuj­te si vlasy do­okola, nezohyzďuj­te si okraje brady. 28 Nerob­te si zárezy do tela pre mŕt­veho, ani si ne­tetuj­te na tele znaky. Ja som Hos­podin. 29 Ne­zne­uc­ti si dcéru tým, že ju navedieš na smils­tvo, aby sa krajina ne­od­dávala smils­tvu a ne­na­pl­nila sa nehaneb­nosťou. 30 Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin. 31 Ne­ob­racaj­te sa na tých, čo vy­volávajú duchov, ani na vešt­cov. Ne­vyhľadávaj­te ich, aby ste sa nimi ne­poškvr­nili. Ja som Hos­podin, váš Boh. 32 Pred šedinami po­vs­taň, star­ca si ucti a svoj­ho Boha sa boj. Ja som Hos­podin. 33 Ak sa do vašej krajiny pri­sťahuje k tebe cudzinec, ne­ut­láčaj­te ho. 34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzin­cami v Egypte. Ja som Hos­podin, váš Boh. 35 Nedopúšťaj­te sa bez­právia pri súde ani v mierach dĺžky, váhy či ob­jemu. 36 Za­dovážte si pres­nú váhu, pres­né závažie, pres­nú éfu, pres­ný hín. Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egypta. 37 Za­chovávaj­te teda všet­ky moje ustanovenia a do­držiavaj­te všet­ky moje práv­ne pred­pisy. Ja som Hos­podin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček