Ekumenický3. Mojžišova15

3. Mojžišova

Leviticus

Nečistota muža1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Po­vedz­te Iz­raelitom toto: Ak nie­ktorý muž tr­pí na výtok z tela, jeho výtok je nečis­tý. 3 Nečis­tota jeho výtoku spočíva v tomto: či jeho telo výtok vy­lučuje, alebo ho za­držuje, ide o nečistotu. 4 Nečis­té bude každé lôžko, na ktorom by ležal muž tr­piaci na výtok, a nečis­tý bude aj každý pred­met, na ktorom by sedel. 5 Každý, kto sa dot­kne jeho lôžka, musí si vy­prať odev a umyť sa vodou; nečis­tý bude do večera. 6 Kto si sad­ne na pred­met, na ktorom sedel muž tr­piaci na výtok, musí si vy­prať odev a umyť sa vodou; nečis­tý bude do večera. 7 Kto by sa dot­kol tela toho, kto tr­pí na výtok, musí si vy­prať odev a umyť sa vodou; nečis­tý bude do večera. 8 Keby tr­piaci na výtok opľul čis­tého, ten si musí vy­prať odev a umyť sa vodou; nečis­tý bude do večera. 9 Každé sed­lo, na ktorom sedel tr­piaci na výtok, bude nečis­té. 10 Aj každý, kto by sa dot­kol čohokoľvek, čo bolo pod tr­piacim na výtok, bude do večera nečis­tý. Kto by to prenášal, musí si vy­prať odev a umyť sa vodou; nečis­tý bude do večera. 11 Každý, kto by sa dot­kol tr­piaceho na výtok bez toho, aby si ruky opláchol vodou, musí si vy­prať odev a umyť sa vodou; nečis­tý bude do večera. 12 Hlinenú nádobu, ktorej sa dot­kol tr­piaci na výtok, treba roz­biť a všet­ko drevené náradie oplách­nuť vodou. 13 Keď sa tr­piaci na výtok od svoj­ho výtoku očis­tí, nech od svoj­ho očis­tenia počíta sedem dní a nech si po­tom operie odev a umyje sa pramenitou vodou; bude čis­tý. 14 Na ôs­my deň vez­me dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, pred­stúpi pred Hos­podina k vchodu do stanu stretávania a odo­vzdá ich kňazovi. 15 Kňaz ich pri­praví: jed­no na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. Tým kňaz za jeho výtok vy­koná zaňho ob­rad zmierenia pred Hos­podinom. 16 Muž, ktorý mal výron semena, musí si vodou umyť celé telo a do večera bude nečis­tý. 17 Každý odev a každý kožený pred­met, na ktorý sa do­stalo semeno, treba vy­prať vo vode a bude to nečis­té až do večera. 18 Ak muž ob­coval so ženou a pri­tom bol výron semena, musia sa obaja umyť vodou a budú nečis­tí až do večera. Nečistota ženy19 Ak má žena výtok, svoj pravidel­ný výtok krvi z tela, zo­stane vo svojej nečis­tote sedem dní. Každý, kto sa jej dot­kne, bude nečis­tý až do večera. 20 Všet­ko, na čo si v čase svojej pravidel­nej nečis­toty ľah­ne, bude nečis­té; a nečis­té bude všet­ko, na čo si sad­ne. 21 Každý, kto by sa dot­kol jej lôžka, vy­perie si odev a umyje sa vodou a bude nečis­tý do večera. 22 Každý, kto by sa dot­kol čohokoľvek, na čom sedela, vy­perie si odev, umyje sa vodou a bude nečis­tý do večera. 23 Ak sa dot­kne niečoho, čo bolo na lôžku alebo na tom, na čom sedela, bude nečis­tý do večera. 24 Keby muž s ňou pred­sa ob­coval a do­stala by sa naňho jej nečis­tota, bude nečis­tý sedem dní. Nečis­té bude aj každé lôžko, na ktoré si ľah­ne. 25 Ak má žena dl­hšie trvajúci kr­votok pred časom svoj­ho mesačného kr­vácania, alebo ak tr­pí na výtok aj po mesačnom kr­vácaní, bude po celý čas svoj­ho výtoku nečis­tá ako pri mesačnej nečis­tote. 26 Každé lôžko, na ktoré si v období svoj­ho výtoku ľah­ne, bude ako lôžko počas jej kr­vácania. Každý pred­met, na ktorý si sad­ne, bude nečis­tý ako pri nečis­tote jej kr­vácania. 27 Každý, kto by sa ich dot­kol, bude nečis­tý, musí si oprať odev, umyť sa vodou a nečis­tý zo­stane do večera. 28 Keď sa žene výtok za­staví, od­počíta sedem dní, po­tom bude čis­tá. 29 Na ôs­my deň vez­me dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky a prinesie ich kňazovi k vchodu do stanu stretávania. 30 Kňaz pri­praví jed­no na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. Tým kňaz za jej nečis­tý výtok vy­koná za ňu ob­rad zmierenia pred Hos­podinom. 31 Tak budete upozorňovať Iz­raelitov, aby sa ne­znečisťovali a pre svoju nečis­totu nezom­reli, keby poškvr­nili môj príbytok, ktorý je upro­stred nich. 32 Toto je zákon, ktorý sa týka toho, kto má výtok alebo výron semena, ktorý ho znečisťuje. 33 Týka sa aj tej, ktorá má mesačný výtok, i toho, kto je pos­ti­hnutý výtokom, či je to muž, alebo žena, aj toho, kto s nečistou ob­cuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček