Ekumenický3. Mojžišova26

3. Mojžišova

Leviticus

Zákaz modlárstva1 Vo svojej krajine si nerob­te bôžikov ani vy­rezávanú podobu, ne­stavaj­te po­svät­ný stĺp, ne­stavaj­te ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hos­podin, som váš Boh. 2 Za­chovávaj­te moje sobot­né dni od­počin­ku a maj­te v úcte moju svätyňu. Ja som Hos­podin. Prísľub požehnania3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a za­chovávať moje príkazy a ak ich budete aj pl­niť, 4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vy­dá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. 5 Mlat­ba sa u vás predĺži do vinob­rania a oberačka hroz­na po­tr­vá do sej­by. Chleba sa najete do­sýta a vo svojej krajine budete bývať bez­pečne. 6 Krajine darujem po­koj. Keď budete od­počívať, ni­kto vás ne­vys­traší. Škod­livú zver vy­ženiem z krajiny a meč cez ňu ne­prej­de. 7 Budete prena­sledovať svojich ne­priateľov tak, že podľah­nú vášmu meču. 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prena­sledovať desaťtisíc. Tak vaši ne­priatelia podľah­nú vášmu meču. 9 Ob­rátim sa k vám, budete plod­ní, rozm­nožím vás a upev­ním s vami zmluvu. 10 Budete jedávať z úrody pred­chádzajúceho roka a starú budete musieť od­pratať pred novou. 11 Po­stavím si príbytok medzi vami a nezošk­livíte sa mi. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egypta, aby ste im už neboli ot­rok­mi. Od­vtedy, čo som polámal vaše ťažké jar­mo, môžete chodiť vzpriamene. Kliatby14 Ak ma nebudete po­slúchať a nebudete pl­niť všet­ky tieto príkazy, 15 ak za­vrh­nete moje ustanovenia a sprotivíte si moje práv­ne pred­pisy, takže nebudete pl­niť všet­ky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, 16 po­tom vám urobím toto: Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vy­čer­páva zrak a stravuje život. Már­ne budete siať obilie, pojedia ho vaši ne­priatelia. 17 Ob­rátim sa proti vám a vaši ne­priatelia vás porazia; budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás ni­kto nebude prena­sledovať. 18 Ak ma ani po­tom nebudete po­slúchať, sedem­násob­ne vás po­tres­tám za vaše hriechy. 19 Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz. 20 Vaša sila vy­j­de naz­mar, vaša krajina ne­vydá úrodu a stromy v krajine ne­prinesú ovocie. 21 Ak mi aj po­tom budete vzdorovať a nebudete chcieť po­slúchať, pri­dám sedem­násob­ný trest za vaše hriechy. 22 Pošlem na vás divú zver, tá vás pri­praví o deti, vy­kynoží vám príbytok, ubud­ne vás a vaše ces­ty spust­nú. 23 Ak vás však ani toto ne­poučí a naďalej mi budete od­porovať, 24 aj ja vám budem od­porovať a budem vás sedem­násob­ne tres­tať za vaše hriechy. 25 Do­pus­tím na vás meč, ktorý sa na vás vy­pom­stí za porušenie zmluvy. Keď sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem medzi vás mor a vy­dám vás do rúk ne­priateľov. 26 Pri­pravím vás o zásobu chleba, takže desať žien bude piecť chlieb v jednej peci a chlieb vám budú od­važovať na prídel. Budete jesť, ale ne­na­sýtite sa. 27 Ak ma ani po­tom ne­pos­lúch­nete a naďalej mi budete od­porovať, 28 aj ja vám budem od­porovať svojím hnevom a sedem­násob­ne vás po­tres­tám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér. 30 Spus­toším vaše výšiny, zničím vaše kadid­lové ol­táre a vaše mŕt­voly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošk­livíte sa mi. 31 Vaše mes­tá zmením na roz­valiny a spus­toším vaše svätyne. Nech­cem voňať vaše obety príjem­nej vône. 32 Sám spus­toším krajinu tak, že sa zhrozia vaši ne­priatelia, ktorí v nej bývajú. 33 Rozp­týlim vás medzi národy a budem vás prena­sledovať, vy­tasím meč, takže vaša krajina spust­ne a mes­tá budú rumovis­kom. 34 Počas spust­nutia, kým vy budete v krajine svojich ne­priateľov, si vaša krajina vy­nah­radí svoje sobot­né dni od­počin­ku. 35 Po celý čas spust­nutia bude od­počívať, pre­tože ne­moh­la od­počívať počas vašich dní sobot­ného od­počin­ku, keď ste v nej bývali. 36 Srd­cia tých, čo z vás zo­stanú v krajine svojich ne­priateľov, pre­straším tak, že ich bude prena­sledovať aj šuchot od­vievaného lís­tia. Budú utekať ako pred mečom a budú padať, aj keď ich ni­kto nebude prena­sledovať. 37 Budú sa po­tkýnať jeden o druhého ako pred mečom, aj keď ich ni­kto nebude prena­sledovať. Ne­ob­stojíte pred svojimi ne­priateľmi. 38 Za­hyniete medzi národ­mi a krajina vašich ne­priateľov vás po­hl­tí. 39 Tí, čo z vás zo­stanú, zanik­nú pre svoju ne­právosť v krajinách svojich ne­priateľov a zanik­nú aj pre ne­právos­ti svojich ot­cov. Obrátenie Izraela40 Po­tom budú vy­znávať svoju vinu, ako aj vinu svojich ot­cov, vierolom­nosť, ktorej sa do­pus­tili voči mne, i to, že mi od­porovali. 41 Aj ja im budem od­porovať a uvediem ich do krajiny ich ne­priateľov. Ich ne­ob­rezané srd­ce sa musí po­koriť a musia si od­pykať svoju vinu. 42 Po­tom uplat­ním svoju zmluvu s Jákobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu. 43 Krajina bude totiž opus­tená, vy­nah­radí si svoje dni sobot­ného od­počin­ku, keďže bude spus­tošená a bez nich, po­kým si ne­od­pykajú svoje viny, pre­tože za­vr­h­li moje práv­ne pred­pisy a protivili sa mojim ustanoveniam. 44 Aj keď budú v krajine svojich ne­priateľov, neza­vrh­nem ich a nezošk­livím si ich na­toľko, žeby som ich chcel vy­hubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hos­podin, váš Boh. 45 Pri­pomeniem im zmluvu s ich pred­kami, ktorých som vy­viedol z Egypta pred očami národov, aby som im bol Bohom. Ja som Hos­podin. 46 Toto sú ustanovenia, práv­ne pred­pisy a zákony, ktoré ustanovil Hos­podin medzi sebou a Iz­raelit­mi na vr­chu Sinaj pro­stred­níc­tvom Mojžiša.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček