Ekumenický3. Mojžišova25

3. Mojžišova

Leviticus

Rok odpočinku1 Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine za­chováva od­počinok, Hos­podinov od­počinok. 3 Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. 4 V siedmom roku nech krajina od­počíva, nech má od­počinok, Hos­podinov od­počinok. Ne­ob­sievaj svoje pole ani ne­orezávaj svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve, ne­oberaj strap­ce svojej vinice, ktorú si ne­orezal, pôda bude rok od­počívať. 6 Vďaka od­počin­ku pôdy budeš mať po­krm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj po­moc­ný robot­ník i cudzinec, ktorý býva u teba. 7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všet­ku jej úrodu za po­krm. Jubilejný rok8 Od­počítaj sedem rokov od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a vy­j­de ti ob­dobie sied­mich ročných týždňov, teda štyrid­saťdeväť rokov. 9 Po­tom desiaty deň sied­meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. 10 Tak po­svätíte päťdesiaty rok a vy­hlásite v krajine slobodu pre všet­kých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilej­ný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. 11 Päťdesiaty rok bude pre vás jubilej­ným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo naras­tie po žat­ve, ani ne­oberaj­te plody z neobrobenej vinice. 12 Je to jubilej­ný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. 13 V tomto jubilej­nom roku nech sa každý vráti k svojmu vlast­níc­tvu. 14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi alebo od neho niečo kúpiš, ne­poškodzuj­te jeden druhého. 15 Od svoj­ho súk­meňov­ca kupuj podľa počtu rokov po jubilej­nom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 16 Ak zo­stáva viac rokov, zvýš kúp­nu cenu; ak zo­stáva menej rokov, zníž aj kúp­nu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 17 Ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. Boj sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh. 18 Pre­to za­chovávaj­te moje ustanovenie, do­držiavaj­te moje práv­ne pred­pisy a podľa nich konaj­te. Po­tom budete bez­pečne bývať v krajine. 19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať. 20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu? 21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej. Právo na výkup23 Zem sa ne­smie predať na­trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzin­ci a pri­sťahoval­ci. 24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlast­níc­tvom, za­ručte teda spät­né od­kúpenie zeme. 25 Ak tvoj brat schudob­nie a niečo zo svoj­ho vlast­níc­tva predá, nech príde jeho najb­ližší príbuz­ný ako výkup­ca a od­kúpi to, čo jeho brat predal. 26 Keby nie­kto takého výkup­cu ne­mal, no po­tom sa zmôže tak, že bude mať na výkup­né, 27 spočíta roky od predaja a zvyšok vy­platí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlast­níc­tvu. 28 Ak sa však ne­zmôže na to, aby kup­ca vy­platil, po­tom to zo­stane až do jubilej­ného roka v rukách kup­ca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. 29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. 30 Ak si ho však do roka nekúpi, dom v ohradenom mes­te zo­stane na­trvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho po­koleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku ne­musí vzdať. 31 Domy v neohradených dedinách treba po­sudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. 32 Lévi­ov­ci v léviovských mes­tách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im pat­ria. 33 Ak nie­kto z Léviovcov ne­použije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom mes­te, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlast­níc­tva, lebo domy v léviovských mes­tách sú ich vlast­níc­tvom medzi Iz­raelit­mi. 34 Pasien­ky okolo ich miest sa ne­smú predávať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom. Pomoc chudobným Izraelitom35 Ak tvoj brat schudob­nie a bude upadať, po­môž mu ako cudzin­covi a pri­sťahoval­covi, aby mohol žiť pri tebe. 36 Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svoj­ho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. 37 Ne­požičiavaj mu peniaze na úrok, ani po­krm mu nedávaj na úžeru. 38 Ja som Hos­podin, váš Boh, ja som vás vy­viedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a bol vaším Bohom. 39 Ak tvoj brat pri tebe schudob­nie a predá sa ti, nezot­ročuj ho tvrdou prácou. 40 Nech žije pri tebe ako náden­ník a pri­sťahovalec. Nech slúži u teba do jubilej­ného roka. 41 Po­tom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlast­níc­tva svojich ot­cov. 42 Veď oni sú moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypta, ne­možno ich predávať ako ot­rokov. 43 Neza­ob­chádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svoj­ho Boha. 44 Ot­rok a ot­rokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupuj­te ot­roka a ot­rokyňu. 45 Môžete si ich kupovať aj z detí pri­sťahoval­cov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzin­ci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlast­níc­tvom. 46 Smiete ich ako dedičs­tvo od­kázať aj svojim po­tom­kom, smiete ich mať v trvalom vlast­níc­tve a po­užívať ako ot­rokov. Svojich bratov Iz­raelitov však ni­kto ne­smie utláčať. Vykúpenie Izraelitu47 Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pri­sťahovalec a tvoj brat pri ňom schudob­nie a predá sa cudzin­covi, ktorý sa k tebe pri­sťahoval, alebo k potomkovi z rodu nie­ktorého cudzin­ca, 48 hoci sa predal, bude mať právo vy­kúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaňho výkup­né. 49 Môže ho vy­kúpiť strýc alebo strýcov syn, alebo nie­kto z pokrvných príbuz­ných jeho rodu, prípad­ne, ak bude mať na to, môže sa vy­kúpiť aj sám. 50 Do­hod­ne sa so svojím kup­com, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilej­ný rok. Cenu, za ktorú sa predal, roz­počíta na roky, akoby v tom čase bol uňho náden­níkom. 51 Ak zo­stane mnoho rokov, nech za­platí za svoje vy­kúpenie väčšiu časť zaňho za­platenej ceny. 52 No ak do jubilej­ného roka zo­stáva len málo rokov, do­hod­ne s ním výkup­né a za­platí ho podľa počtu od­slúžených rokov, 53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto. 54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš. 55 Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček