Ekumenický3. Mojžišova3

3. Mojžišova

Leviticus

Obrad obety spoločenstva1 Keď chce nie­kto priniesť Hos­podinovi na obetu spoločen­stva svoj obet­ný dar z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie sam­ca alebo samicu, čo ne­majú chyby. 2 Položí ruku na hlavu svoj­ho obet­ného zvieraťa, za­bije ho pri vchode do stanu stretávania. Áronovi synovia, kňazi, jeho kr­vou do­okola po­kropia ol­tár. 3 Po­tom z obety spoločen­stva prinesie Hos­podinovi ako ohňovú obetu tuk, ktorým sú ob­ras­tené vnútor­nos­ti: všetok tuk, čo je na vnútor­nos­tiach, 4 obi­dve ob­ličky aj s tukom, čo je na nich a na slabinách, ako aj lalok pečene. Od ob­ličiek ho však od­delí. 5 Áronovi synovia to spália na ol­tári ako spaľovanú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi s ohňovou obetou, čo horí na dreve. 6 Ak bude jeho obet­ný dar na obetu spoločen­stva Hos­podinovi zo stáda, nech obetuje sam­ca alebo samicu, čo ne­majú chyby. 7 Ak bude jeho obet­ným darom jahňa, nech ho pri­vedie pred Hos­podina, 8 položí ruku na hlavu svoj­ho obet­ného daru a za­bije ho pred stanom stretávania. Áronovi synovia jeho kr­vou do­okola po­kropia ol­tár. 9 Z obety spoločen­stva prinesie Hos­podinovi ako ohňovú obetu jeho tuk, celý tučný chvost, ktorý od­reže tes­ne pri kos­trči, a tuk, ktorý pri­krýva vnútor­nos­ti, totiž všetok tuk, čo je na vnútor­nos­tiach, 10 ďalej obi­dve ob­ličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, ako aj lalok pečene, ktorý od­delí od ob­ličiek. 11 Kňaz to spáli na ol­tári. To bude po­krm ohňovej obety Hos­podinovi. 12 Ak bude jeho obet­ným darom koza, pri­vedie ju pred Hos­podina. 13 Na hlavu jej položí ruku a za­bije ju pred stanom stretávania. Áronovi synovia jej kr­vou do­okola po­kropia ol­tár. 14 Po­tom z nej prinesie svoj obet­ný dar Hos­podinovi ako ohňovú obetu: tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, totiž všetok tuk, čo je na vnútor­nos­tiach, 15 ďalej obi­dve ob­ličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, lalok z pečene, ktorý od­delí od ob­ličiek. 16 Kňaz to spáli na ol­tári. To bude po­krm ohňovej obety príjem­nej vône. Všetok tuk pat­rí Hos­podinovi. 17 To bude večným ustanovením pre všet­ky vaše po­kolenia vo všet­kých vašich osadách. Ne­smiete jesť nijaký tuk ani nijakú krv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček