Ekumenický3. Mojžišova5

3. Mojžišova

Leviticus

Obrad obety za osobitné previnenia1 Ak sa nie­kto pre­viní tým, že počul vy­sloviť kliat­bu, bol toho očitým sved­kom alebo sa o tom do­zvedel, no ne­oz­námil to, uvalí na seba vinu; 2 alebo ak sa nie­kto dot­kne niečoho nečis­tého, či už zdoch­liny nečis­tej divej zveri, alebo zdoch­liny nečis­tého domáceho zvieraťa, alebo zdoch­liny nečis­tého plaza, aj keď o tom ne­vedel, je nečis­tý a pre­viní sa; 3 alebo ak sa dot­kne ľud­skej nečis­toty, či akej­koľvek nečis­toty, ktorou sa môže poškvr­niť, aj keď o tom ne­vie, no po­tom sa to do­zvie, pre­viní sa; 4 alebo ak sa nie­kto neroz­vážne za­prisahá, že vy­koná niečo zlé alebo dob­ré, všet­kým, čím sa človek neroz­vážne pod prísahou za­viaže, aj keď ne­vie, že sa to ne­má, a po­tom sa to do­zvie, pre­viní sa. 5 Ak sa pre­viní v jednej z týchto vecí, nech sa pri­zná, čím sa pre­hrešil. 6 Nech prinesie Hos­podinovi obetu za hriech, ktorého sa do­pus­til, samicu zo stáda, buď ovcu alebo kozu. Kňaz vy­koná zaňho ob­rad zmierenia za jeho hriech. 7 Ak pre chudobu ne­má na ov­cu, nech prinesie Hos­podinovi za svoje pre­vinenie, ktorého sa do­pus­til, dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky, jed­no vtáča na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. 8 Zanesie ich kňazovi, ktorý obetuje najprv to, čo je určené na obetu za hriech; od­spodu mu nech­tom na­trh­ne šiju, ale ne­od­trh­ne hlavu. 9 Kr­vou z obety za hriech po­kropí stenu ol­tára a os­tat­nú krv vy­tlačí na spod­nú časť ol­tára. Taká je obeta za hriech. 10 Druhé vtáča pri­praví podľa pred­pisu o spaľovanej obete. Tak vy­koná kňaz zaňho ob­rad zmierenia za jeho hriech, ktorého sa do­pus­til, a od­pus­tí sa mu. 11 Ak však pre chudobu ne­má ani na dve hrd­ličky alebo na dva holúb­ky, nech za to, čo spáchal, prinesie desatinu éfy jem­nej múky ako svoj obet­ný dar. Ne­poleje ju olejom ani ne­pridá k nej kadid­lo, lebo je to obeta za hriech. 12 Prinesie ju kňazovi a on z nej vez­me pl­né prieh­rštie na pri­pomien­ku a spáli ju na ol­tári ako ohňovú obetu Hos­podinovi. Taká je obeta za hriech. 13 Za hriech, ktorého sa hocičím z tohto do­pus­til, kňaz na­mies­to neho vy­koná ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa mu. Ostatok z obety bude pat­riť kňazovi ako pri po­kr­movej obete. Obeta za vinu14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 15 Ak sa nie­kto ťažko spreneverí tým, že sa neúmysel­ne pre­hreší proti svätým veciam Hos­podina, nech za svoju vinu prinesie Hos­podinovi bez­chyb­ného barana zo svoj­ho stáda, ktorého cena sa stanoví v šekeloch strieb­ra podľa váhy svätyne ako obeta za vinu. 16 Za pre­vinenie proti svätým veciam musí priniesť náh­radu a pri­dá k nej pätinu. Odo­vzdá to kňazovi a kňaz obetovaním barana vy­koná zaňho ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa mu. 17 Ak sa nie­kto pre­hreší a ne­vedom­ky pre­stúpi nie­ktorý z príkazov Hos­podina, čo sa konať ne­smie, pre­viní sa, pre­to musí znášať ná­sled­ky svojej viny. 18 Prinesie kňazovi bez­chyb­ného barana zo svoj­ho stáda, podľa ceny, ktorú určíš ako obetu za vinu. Za neúmysel­ný prie­stupok, ktorého sa do­pus­til, vy­koná kňaz zaňho ob­rad zmierenia a od­pus­tí sa mu. 19 Taká je obeta za hriech. Určite sa pre­vinil proti Hos­podinovi. 20 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 21 Ak sa nie­kto pre­hreší a spreneverí voči Hos­podinovi tým, že svoj­mu blížnemu od­tají vec, ktorú prijal do ús­chovy, či už zverenú alebo ulúpenú, alebo ak vy­diera svoj­ho blížneho, 22 alebo ak niečo stratené náj­de a krivo­prísažne to za­tají, nech sa človek do­pus­tí čohokoľvek z týchto vecí, zhreší. 23 Keď sa teda pre­hrešil a pre­vinil, nech vráti, čo ulúpil, i to, čo si násilím vy­nútil alebo čo prijal do ús­chovy, alebo stratenú vec, ktorú našiel, 24 alebo čokoľvek, o čom krivo pri­sahal, nech to na­hradí v plnej hod­note a k tomu nech pri­dá pätinu a v deň svojej obety za vinu to odo­vzdá vlast­níkovi. 25 Za svoje pre­vinenie nech prinesie kňazovi pre Hos­podina bez­chyb­ného barana zo stáda ako obetu za vinu. Jeho cenu určíš podľa obety za vinu. 26 Kňaz zaňho vy­koná ob­rad zmierenia pred Hos­podinom a od­pus­tí sa mu všet­ko, čo spáchal a čím sa pre­vinil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček