Ekumenický3. Mojžišova7

3. Mojžišova

Leviticus

Obeta za vinu1 Toto je zákon o obete za vinu. Táto obeta je svätos­vätá. 2 Na mies­te, na ktorom sa za­bíja spaľovaná obeta, nech sa za­bije aj obeta za vinu. Kňaz do­okola po­kropí jej kr­vou ol­tár. 3 Obetovať sa bude všetok jej tuk: jej mast­ný chvost, tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, 4 obi­dve ob­ličky a tuk na nich i na slabinách. Lalok z pečene sa od­delí spolu s obličkami. 5 Kňaz to spáli na ol­tári ako ohňovú obetu Hos­podinovi. Taká je obeta za vinu. 6 Každý kňaz smie z nej jesť. Má sa jesť na po­svät­nom mies­te; je svätos­vätá. 7 Rov­naký zákon platí pre obetu za hriech, ako aj pre obetu za vinu. Bude pat­riť kňazovi, ktorý touto obetou koná ob­rad zmierenia. Podiel kňaza na obete8 Kňazovi, ktorý prináša spaľovanú obetu za nie­koho, bude pat­riť koža z obety, ktorú obetoval; bude jeho. 9 Aj každá po­kr­mová obeta, ktorá sa piek­la v peci, ako aj všet­ko, čo bolo pri­pravené v hrnci alebo na pan­vici, bude pat­riť kňazovi, ktorý ju obetoval; bude jeho. 10 Každá po­kr­mová obeta za­miesená olejom alebo suchá bude pat­riť rov­nakým dielom všet­kým Áronovým synom. Obeta spoločenstva11 Toto je zákon obety spoločen­stva, ktorá sa prináša Hos­podinovi. 12 Ak ju nie­kto prináša s ďakovnou obetou, nech prinesie na ďakov­nú obetu nek­vasené, olejom za­miesené koláče a nek­vasené, olejom po­treté po­súchy; koláče budú upečené z jemnej múky za­miesenej olejom. 13 Ok­rem koláčov prinesie ako svoj obet­ný dar kvasený chlieb k svojej ďakov­nej obete spoločen­stva. 14 Z každého daru prinesie po jed­nom kuse ako po­z­dvihovanú obetu Hos­podinovi. Pat­rí kňazovi, ktorý kropí kr­vou z obety spoločen­stva; bude jeho. 15 Mäso z jeho ďakov­nej obety spoločen­stva sa musí zjesť v deň obetovania. Nič z neho sa ne­smie nechať do rána. 16 Ak svoj obet­ný dar prináša podľa sľubu alebo dob­rovoľného záväz­ku, má sa zjesť v deň, keď bola obeta prinesená; zo­statok z nej sa však môže zjesť aj v nasledujúci deň. 17 No ak by z obetovaného mäsa zo­stalo aj na tretí deň, musí sa to spáliť. 18 Keby nie­kto jedol mäso z obety spoločen­stva na tretí deň, obeta nebude od dar­cu priaz­nivo prijatá, nebude uznaná, bude za­vr­hnutá. Kto by však z nej pred­sa jedol, musí znášať ná­sled­ky svoj­ho pre­vinenia. 19 Ani mäso, ktoré sa do­stalo do styku s niečím nečis­tým, sa ne­smie jesť, musí sa spáliť. Čo sa týka mäsa, môže ho jesť každý, kto je čis­tý. 20 Kto by však jedol mäso z Hospodinovej obety spoločen­stva ako nečis­tý, bude vy­lúčený spomedzi svoj­ho ľudu. 21 Keby sa nie­kto dot­kol niečoho nečis­tého, či už ľud­skej nečis­toty, či nečis­tého zvieraťa alebo čohokoľvek nečis­tého, čo je hod­né opo­vr­hnutia, a jedol by z mäsa Hos­podinovej obety spoločen­stva, bude vy­lúčený spomedzi svoj­ho ľudu. Zákaz jesť tuk a krv22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 23 Po­vedz Iz­raelitom: Nebudete jesť nijaký tuk z býka ani z ovce, ani z kozy. 24 Tuk uhynutého alebo roz­tr­haného zvieraťa možno po­užiť na akýkoľvek iný účel, ale jesť z neho ne­smiete. 25 Každý, kto by jedol tuk zo zvieraťa, ktoré priniesol na ohňovú obetu Hos­podinovi, bude vy­lúčený spomedzi svoj­ho ľudu. 26 V žiadnom svojom byd­lis­ku nebudete jesť nijakú krv ani z vtáctva, ani z dobytka. 27 Kto by jedol akúkoľvek krv, bude vy­lúčený spomedzi svoj­ho ľudu. 28 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 29 Po­vedz Iz­raelitom: Kto prináša obetu spoločen­stva Hos­podinovi, nech mu prinesie obet­ný dar zo svojej obety spoločen­stva. 30 Nech vlast­noručne prinesie ohňové obety Hos­podinovi: tuk, čo je na hrudi, nech prinesie aj s hruďou, aby to mávaním odo­vzdal Hos­podinovi ako podávanú obetu. 31 Kňaz spáli tuk na ol­tári, ale hruď pat­rí Áronovi a jeho synom. 32 Pravé steh­no dáte kňazovi ako po­z­dvihovanú obetu zo svojich obiet spoločen­stva. 33 Pravé steh­no bude ako podiel pat­riť tomu z Áronových synov, ktorý z obiet spoločen­stva obetuje krv a tuk. 34 Z obiet spoločen­stva Iz­raelitov som totiž vzal podávanú hruď a po­z­dvihované steh­no a dal som ich kňazovi Áronovi a jeho synom. To bude pre nich pat­riť od Iz­raelitov podľa trvalého ustanovenia. 35 Toto je podiel Árona a podiel jeho synov z ohňových obiet Hos­podinovi odo dňa, keď im do­volil, aby slúžili Hos­podinovi ako kňazi. 36 V ten deň, keď ich Hos­podin po­mazal, pri­kázal Iz­raelitom, aby im to dávali ako podiel podľa trvalého ustanovenia pre všet­ky ich po­kolenia. 37 Toto je zákon o spaľovanej obete, o pokrmovej obete, o obete za hriech, o obete za vinu, o obetách pri vy­sviac­ke kňazov a o obete spoločen­stva, 38 ako to Hos­podin pri­kázal Mojžišovi na vr­chu Sinaj v deň, keď Iz­raelitom pri­kázal, aby svoje dary prinášali Hos­podinovi na Sinaj­skej púšti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček