Ekumenický3. Mojžišova24

3. Mojžišova

Leviticus

Olej do svietnika1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Pri­káž Iz­raelitom, nech ti prinesú čis­tý vy­lisovaný olivový olej na svietenie, aby sa tak za­pálilo trvalé svet­lo. 3 Áron ho bude ustavične od večera do rána ob­sluhovať pred Hos­podinom, a to pred oponou svedec­tva v stane stretávania. To je trvalé ustanovenie pre vaše po­kolenia. 4 Áron bude ustavične ob­sluhovať lam­py na čis­tom sviet­niku pred Hos­podinom. Posvätné chleby5 Vez­mi jem­nú múku a upeč z nej dvanásť chlebov. Jeden boch­ník bude z dvoch desatín éfy. 6 Po­u­kladaj ich pred Hos­podinom na čis­tý stôl do dvoch stĺp­cov, šesť v každom stĺp­ci. 7 Na každý stôl pri­daj čis­té kadid­lo, aby bolo pri chlebe ako pri­pomien­ka na ohňovú obetu Hos­podinovi. 8 Ne­pres­taj­ne ich budeš ukladať pred Hos­podinom vždy v deň sobot­ného od­počin­ku. Bude to medzi Iz­raelit­mi ako večná zmluva. 9 Chleby budú pat­riť Áronovi a jeho synom. Zjedia ich na po­svät­nom mies­te, lebo je to preňho svätos­vätá časť ohňových obiet Hos­podinovi. To je trvalé ustanovenie. Tresty za rúhanie10 Raz vy­šiel syn Iz­raelit­ky a Egypťana medzi Iz­raelitov. Syn Iz­raelit­ky sa v tábore po­hádal s istým Iz­raelitom. 11 Ten­to syn Iz­raelit­ky, dcéry Dib­rího z Dánovho kmeňa, ktorá sa volala Šelomít, sa rúhal Božiemu menu a zlorečil. Pri­vied­li ho teda k Mojžišovi 12 a dali ho do väzenia, kým nedos­tanú roz­hod­nutie z úst Hos­podina. 13 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 14 Rúhača daj vy­viesť z tábora. Tam mu všet­ci, čo ho počuli, položia ruky na hlavu a celá po­spolitosť ho ukameňuje. 15 Iz­raelitom po­vedz: Ktokoľvek zlorečil svoj­mu Bohu, bude niesť ná­sled­ky svoj­ho hriechu. 16 Každý, kto by zlorečil Hos­podinov­mu menu, musí zo­mrieť. Celá po­spolitosť ho ukameňuje. Tak cudzinec ako aj domorodec budú usmr­tení, keď budú zlorečiť menu Hos­podina. 17 Ak nie­kto za­bije človeka, musí zo­mrieť. 18 Kto za­bije domáce zviera, musí ho na­hradiť; život za život. 19 Ak nie­kto poraní svoj­ho súk­meňov­ca, nech mu urobia tak, ako urobil on: 20 zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu. 21 Kto za­bije domáce zviera, musí ho na­hradiť. Kto za­bije človeka, musí zo­mrieť. 22 Rov­naké právo budete mať pre cudzin­ca ako pre domorod­ca. Ja som Hos­podin, váš Boh. 23 Keď to Mojžiš po­vedal Iz­raelitom, vy­vied­li rúhača z tábora a ukameňovali ho. Iz­raeliti urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček