Ekumenický3. Mojžišova11

3. Mojžišova

Leviticus

Čisté a nečisté zvieratá1 Po­tom Hos­podin Mojžišovi a Áronovi po­vedal: 2 Po­vedz­te Iz­raelitom: Zo všet­kých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy: 3 všet­ky, čo majú roz­delené kopytá, kopytá ro­z­dvojené štr­binou a prežúvajú, smiete jesť. 4 Z prežúvavcov a tých, čo majú ro­z­dvojené kopytá, sa ne­smie jesť: ťava, ktorá hoci prežúva, no ne­má ro­z­dvojené kopytá, bude pre vás nečis­tá; 5 daman, ktorý síce prežúva, ale ne­má ro­z­dvojené pap­rčky, bude pre vás nečis­tý; 6 zajac, ktorý tiež prežúva, ale ne­má ro­z­dvojené pap­rčky, bude pre vás nečis­tý; 7 ošípaná, ktorá síce má ro­z­dvojené pap­rčky, ale ne­prežúva, bude pre vás nečis­tá. 8 Z ich mäsa ne­smiete jesť, ich zdoch­liny sa nedotýkaj­te; budú pre vás nečis­té. Vodné živočíchy9 Zo všet­kého, čo žije vo vode, smiete jesť toto: všet­ko vo vode, v moriach a v potokoch, čo má plut­vy a šupiny, môžete jesť. 10 Všet­ko, čo je v moriach a v potokoch, ale ne­má plut­vy ani šupiny, nech je to už čokoľvek, čo sa hmýri vo vode, akýkoľvek vod­ný živočích, bude pre vás ohav­nosťou. 11 Nech je pre vás ohav­nosťou. Z ich mäsa nejedz­te, nech sa vám ich zdoch­liny protivia. 12 Všet­ko, čo je vo vode a ne­má šupiny ani plut­vy, nech je pre vás ohav­nosťou. Nečisté vtáky13 Z lietajúcich živočíchov budú vo vás vzbudzovať od­por, nebudete z nich jesť a budú vám protiv­né tieto: orol, bradáň, kršiak, 14 haja, rôz­ne druhy sokolov, 15 všet­ky druhy kr­kav­covitých, 16 pšt­ros, lelek, čaj­ka, všet­ky druhy jas­trabov, 17 kuvik, kor­morán, ibis, 18 sova, pelikán, zdoch­linár, 19 bocian, všet­ky druhy volaviek, dudok a ne­topier. Nečistý hmyz20 Všetok ok­ríd­lený št­vor­nohý hmyz bude pre vás ohav­nosťou. 21 Zo všet­kého ok­ríd­leného št­vor­nohého hmyzu smiete jesť len to, čo má nohy na skákanie po zemi. 22 Tieto z nich môžete jesť: rôz­ne druhy sťahovavých kobyliek, pažravé kobyl­ky, poľné a lúčne kobyl­ky. 23 Všetok os­tat­ný št­vor­nohý ok­ríd­lený hmyz bude pre vás ohav­nosťou. 24 Tým by ste sa znečis­tili. Každý, kto sa dot­kne ich zdoch­liny, bude do večera nečis­tý 25 a každý, kto by z ich zdoch­liny niečo niesol, musí si oprať šaty a do večera bude nečis­tý. 26 Každé zviera, ktoré má ro­z­dvojené kopytá, no ne­má ich ro­z­dvojené ú­pl­ne, a ktoré ne­prežúva, bude pre vás nečis­té. Každý, kto sa ich dot­kne, bude nečis­tý. 27 Aj všet­ko zo št­vor­nohých živočíchov, čo má chodid­lá, bude pre vás nečis­té. Každý, kto sa dot­kne zdoch­liny, bude do večera nečis­tý. 28 Kto by niesol zdoch­linu, musí si vy­prať šaty a do večera bude nečis­tý. Drobné zvieratá29 Z drobných zvierat, čo sa hmýria po zemi, budú pre vás nečis­té: lasica, myš a roz­ličné druhy jašteríc, 30 daman, mlok, salaman­dra, krt a chameleón. 31 Tie sú pre vás nečis­té spomedzi drob­ných zvierat. Každý, kto sa ich dot­kne alebo ich zdoch­lín, bude do večera nečis­tý. 32 Nečis­té bude aj všet­ko to, na čo spad­ne niečo z uhynutého, či to spad­ne na drevený pred­met, šaty, kožu, vrecovinu alebo na ktorékoľvek pracov­né náradie. Treba to ponoriť do vody a bude to až do večera nečis­té, ale po­tom bude čis­té. 33 Keď niečo z toho spad­ne do hlinenej nádoby, znečis­tí sa všet­ko, čo je v nej a nádobu treba roz­biť. 34 Ak sa z takej nádoby do­stane voda na nie­ktorý do­volený po­krm, znečis­tí sa. Aj každý nápoj, čo sa pije z takej nádoby, bude nečis­tý. 35 Všet­ko, na čo pad­ne niečo z ich zdoch­lín, bude pre vás nečis­té; pec a oh­nis­ko treba roz­biť, lebo budú nečis­té; budú pre vás nečis­té. 36 Vod­ný prameň a vod­ná nád­rž budú však čis­té. Kto sa dot­kne zdoch­lín v nich, bude čis­tý. 37 Keď však niečo z tých zdoch­lín spad­ne na osivo, to zo­stane čis­té. 38 Ak sa však na osivo naleje voda a pad­ne naň niečo zo zdoch­lín, bude pre vás nečis­té. 39 Ak uhynie nie­ktoré zo zvierat, ktoré môžete jesť, ten, kto sa dot­kne jeho zdoch­liny, bude do večera nečis­tý. 40 Kto z tej zdoch­liny niečo zje, musí si oprať šaty a do večera bude nečis­tý. Aj ten, kto by zdoch­linu takého zvieraťa zdvihol, musí si oprať šaty a do večera bude nečis­tý. 41 Všet­ko, čo sa hmýri po zemi, je ohav­nosťou, ne­smie sa jesť. 42 Nič z toho, čo sa plazí po zemi, ani z toho, čo chodí po štyroch, ani to, čo má viac nôh, teda všet­ko, čo sa hmýri po zemi, ne­smiete jesť, lebo je to ohav­nosť. 43 Ne­znečisťuj­te sa ničím, čo sa hmýri po zemi a ne­poškv­rňuj­te sa tým, aby ste sa ne­stali nečis­tými. 44 Lebo ja, Hos­podin, som váš Boh. Po­sväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý. Ne­znečisťuj­te sa ničím, čo sa hmýri a plazí po zemi, 45 lebo ja som Hos­podin, ktorý vás vy­viedol z Egypta, aby som bol vaším Bohom. Buďte teda svätí, lebo ja som svätý. 46 Toto je zákon o zvieratách, o vtákoch a o všetkých živých tvoroch, ktoré sa po­hybujú vo vode a hmýria po zemi, 47 aby ste robili roz­diel medzi čis­tými a nečis­tými, medzi živočích­mi, ktoré sa môžu jesť, a tými, ktoré sa ne­smú jesť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček