Ekumenický3. Mojžišova18

3. Mojžišova

Leviticus

Výzva na mravný život1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Oznám Iz­raelitom a po­vedz im: Ja som Hos­podin, váš Boh. 3 Ne­smiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali; ani nerob­te tak, ako robia v Kanaáne, do ktorého vás vediem, ani sa ne­správaj­te podľa ich ustanovení. 4 Budete sa správať podľa mojich príkazov a budete za­chovávať moje ustanovenia. Podľa nich sa budete správať, lebo ja som Hos­podin, váš Boh. 5 Budete za­chovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hos­podin. 6 Ni­kto sa ne­smie pri­blížiť k svojej po­krv­nej príbuz­nej, aby ju svojím po­merom zne­uc­til. Ja som Hos­podin. 7 Ne­zne­uc­tíš svoj­ho otca tým, že by si mal po­mer so svojou mat­kou. Je to tvoja mat­ka. Ne­zne­uc­tíš ju. 8 Ne­zne­uc­tíš svoj­ho otca po­merom s inou jeho ženou. To by zne­uc­tilo tvoj­ho ot­ca. 9 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom svoju ses­tru, teda dcéru svoj­ho otca alebo dcéru svojej mat­ky, či sa narodila v tom is­tom dome alebo in­de, ne­zne­uc­tíš ju. 10 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom synovu dcéru alebo dcérinu dcéru, pre­tože tým zne­uc­tíš seba. 11 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom dcéru inej ženy svoj­ho ot­ca, pre­tože ju splodil tvoj otec a je tvojou ses­trou. Pre­to ju ne­zne­uc­tíš. 12 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom ses­tru svoj­ho ot­ca; je to blíz­ka príbuz­ná tvoj­ho ot­ca. 13 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom mat­kinu ses­tru; je to blíz­ka príbuz­ná tvojej mat­ky. 14 Ne­zne­uc­tíš ot­cov­ho brata po­merom s jeho ženou; je to tvoja teta. 15 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom svoju ne­ves­tu; je to žena tvoj­ho syna. Ne­zne­uc­tíš ju. 16 Ne­zne­uc­tíš svojím po­merom bratovu ženu; tým by si zne­uc­til svoj­ho brata. 17 Nebudeš svojím po­merom zne­uc­tievať nijakú ženu a zároveň jej dcéru. Ne­vez­meš si dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry; ne­smieš ich zne­uc­tiť. Sú to tvoje blíz­ke príbuz­né. Bol by to haneb­ný skutok. 18 Ne­smieš si vziať k svojej manžel­ke jej ses­tru ako vedľajšiu ženu; znep­riatelil by si si ju, keby si za jej života mal po­mer s jej ses­trou. 19 Ne­prib­ližuj sa k žene, aby si mal s ňou po­mer v období nečis­toty jej ob­vyk­lého kr­vácania. 20 Nebudeš súložiť so ženou svoj­ho blížneho; tým by si sa poškvr­nil. 21 Ni­koho zo svoj­ho po­tom­stva nedovoľ obetovať Molochovi; ne­smieš znes­vätiť meno svoj­ho Boha. Ja som Hos­podin. 22 Ne­smieš ob­covať s mužom, ako sa ob­cuje so ženou. To je ohav­nosť. 23 Ne­smieš ob­covať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvr­nil. Ani žena sa ne­smie po­staviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je haneb­nosť. 24 Ničím z toho sa ne­poškv­rňuj­te; tým všet­kým sa poškv­rňovali národy, ktoré vy­háňam spred vás. 25 Tak sa poškvr­nila krajina, ale ja som ju po­tres­tal pre jej ne­právosť, a ona vy­vr­h­la svojich obyvateľov. 26 Za­chovávaj­te moje ustanovenia a pri­kázania, aby ste sa nedopus­tili ničoho z týchto ohav­nos­tí, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý býva medzi vami. 27 Všet­kých tých­to ohav­nos­tí sa do­púšťal ľud tej­to krajiny, ktorý bol pred vami, takže krajina bola znečis­tená. 28 Aj vás vy­vrh­ne krajina, ak ju znečis­títe, ako vy­vr­h­la národy, ktoré boli pred vami. 29 A každý, kto by sa do­púšťal niečoho z týchto ohav­nos­tí, nech je od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 30 Za­chovávaj­te teda moje ustanovenia. Nekonaj­te nič z tých ohav­ných zvyk­los­tí, ktoré sa páchali pred vami. Ne­poškv­rňuj­te sa nimi. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček