Ekumenický3. Mojžišova16

3. Mojžišova

Leviticus

Výročný deň zmierenia1 Po smr­ti dvoch Áronových synov, ktorí pred­stúpili pred Hos­podina a zo­mreli, 2 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz svoj­mu bratovi Áronovi, nech ne­v­stupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vr­ch­nák, ktorý je na ar­che, aby nezom­rel, lebo v oblaku nad vr­ch­nákom sa budem zjavovať. 3 Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým býčkom na obetu za hriech a s baranom na spaľovanú obetu. 4 Ob­lečie si po­svät­né ľanové rúcho, pod ním bude mať na tele ľanové spod­ky, opáše sa ľanovým pásom a uviaže si ľanový tur­ban. To je po­svät­ný úbor. Prv než si ho ob­lečie, celý sa umyje vodou. 5 Od po­spolitos­ti Iz­raelitov do­stane dva capy na obetu za hriech a jed­ného barana na spaľovanú obetu. 6 Áron pri­vedie býčka ako obetu za svoj hriech a vy­koná obetu zmierenia za seba a za svoj dom. 7 Po­tom vez­me obi­dva capy a po­staví ich pred Hos­podina k vchodu do stanu stretávania. 8 Áron hodí lós o obidva capy, jeden lós pre Hos­podina a druhý pre Azázela. 9 Capa, na ktorého padol lós, pri­vedie Áron pred Hos­podina a pri­praví ho na obetu za hriech. 10 Capa, na ktorého padol lós pre Azázela, po­staví živého pred Hos­podina, aby na ňom vy­konal ob­rad zmierenia a vy­hnal ho k Azázelovi na púšť. 11 Áron najprv pri­vedie býčka na obetu za svoj hriech, aby vy­konal ob­rad zmierenia za seba i za svoj dom. Býčka za­reže ako obetu za svoj hriech. 12 Z oltára pred Hos­podinom vez­me kadidel­nicu pl­nú žeravých uhlíkov a pl­né prieh­rštie von­ného kadid­la. Vnesie to dnu za oponu 13 a kadid­lo položí na oheň pred Hos­podina. Ob­lak z kadidla za­halí vr­ch­nák, ktorý je na svedec­tve, aby nezom­rel. 14 Po­tom vez­me trochu krvi z býčka a prs­tom po­kropí vr­ch­nák spredu a prs­tom sedemk­rát po­kropí kr­vou pred vr­ch­nákom. 15 Za­reže capa na obetu za hriech ľudu a krv zanesie dnu za oponu. S krvou capa urobí to is­té, čo urobil s krvou býčka; vy­kropí ju na vr­ch­nák a pred vr­ch­nák. 16 Tým vy­koná ob­rad zmierenia svätyne za nečis­toty Iz­raelitov, za ich prie­stup­ky a za všet­ky ich hriechy. Tak nech urobí aj pri stane stretávania, ktorý je medzi nimi, upro­stred ich nečis­tôt. 17 Keď kňaz voj­de do svätyne vy­konať ob­rad zmierenia, ni­kto ne­smie byť v stane stretávania, až kým ne­vyj­de. Tam vy­koná ob­rad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Iz­raela. 18 Po­tom vy­j­de k oltáru, ktorý je pred Hos­podinom, a vy­koná na ňom ob­rad zmierenia. Vez­me trochu krvi z býčka i z krvi capa a po­trie všet­ky rohy ol­tára. 19 Trochou krvi ho prs­tom sedemk­rát po­kropí. Tým ho očis­tí od nečis­tôt Iz­raelitov a po­svätí ho. 20 Keď do­končí ob­rad zmierenia svätyne, za stan stretávania a za ol­tár, dá pri­viesť živého capa. 21 Áron položí obe ruky na hlavu živého capa; vy­zná nad ním všet­ky viny Iz­raelitov, všet­ky ich prie­stup­ky a všet­ky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odo­vzdá ich mužovi, ktorý ho má vy­hnať na púšť. 22 Cap na sebe od­nesie všet­ky ich viny do odľah­lého kraja. Po­tom capa nechá na púšti. 23 Nato Áron vstúpi do stanu stretávania, vy­zlečie si ľanové rúcho, ktoré si ob­liekol pri vstupe do svätyne a nechá ho tam. 24 Na po­svät­nom mies­te sa celý umyje vodou a ob­lečie si rúcho. Po­tom vy­j­de a vy­koná spaľovanú obetu za seba i spaľovanú obetu za ľud a tým vy­koná ob­rad zmierenia za seba i za ľud. 25 Tuk z obety za hriech spáli na ol­tári. 26 Muž, ktorý vy­hnal capa k Azázelovi, operie si odev, celý sa umyje a len po­tom smie prísť do tábora. 27 Býčka na obetu za hriech a capa na obetu za hriech, ktorých krv vnies­li do svätyne na obetu zmierenia, dá vy­niesť za tábor. Ich kože, mäso a trus spáli. 28 Muž, ktorý to spáli, vy­perie si odev, umyje si telo vodou a až po­tom smie vstúpiť do tábora. Slávenie slávnosti29 Toto nech je pre vás trvalé ustanovenie: Desiaty deň sied­meho mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nijakú prácu: ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje. 30 V ten deň sa totiž budú za vás konať ob­rady zmierenia, aby vás očis­tili. Pred Hos­podinom budete očis­tení od všet­kých svojich hriechov. 31 Bude to pre vás deň sláv­nost­ného od­počin­ku. Budete sa kajať. To je trvalé ustanovenie. 32 Ob­rad zmierenia vy­koná kňaz, ktorý bol po­mazaný a uvedený do úradu, aby mohol konať kňaz­skú službu po svojom ot­covi, a ktorý si smie ob­liekať po­svät­né ľanové rúcho. 33 Ten vy­koná ob­rad zmierenia za veľs­vätyňu, vy­koná aj ob­rad zmierenia za stan stretávania, za ol­tár, za kňazov a za zhromaždenie všet­kého ľudu. 34 To bude pre vás trvalým ustanovením: raz do roka sa za Iz­raelitov vy­koná ob­rad zmierenia na od­pus­tenie všet­kých ich hriechov. Stalo sa tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček