Ekumenický1. Kronická1

1. Kronická

Rodokmeň od Adama po Izraela1 Adam, Šét, Enóš, 2 Kénan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Matuzalem, Lemech, 4 No­ach, Šém, Chám a Jefet. 5 Jefetovi synovia: Gómer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras. 6 Gómerovi synovia: Aškenaz, Dífat a Togar­ma. 7 Jávanovi synovia: Elíša, Taršíš, Kit­teji a Ródan­ci. 8 Chámovi synovia: Kúš, Mic­rajim, Pút a Kanaán. 9 Kúšovi synovia: Seba, Chavíla, Sab­ta, Raema, Sab­teka. Raemovi synovia: Šeba a Dedán. 10 Kúšovi sa narodil Nim­ród. Stal sa pr­vým hr­dinom na svete. 11 Mic­rajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naf­túchov, 12 Pat­rusov a Kas­luchov, z ktorých po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tóri. 13 Kanaán splodil Sidona, svoj­ho pr­vorodeného, a Chéta, 14 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Gir­gášejov, 15 Chiv­vijov, Ar­kijov, Sínejov, 16 Ar­vádov, Cemárov a Chamátov. 17 Šémovi synovia: Élam, Aššúr, Ar­pakšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešek. 18 Ar­pakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera. 19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola roz­delená zem, a jeho brat sa volal Jok­tán. 20 Jok­tán splodil: Al­módada, Šelefa, Chacar­máveta, Jeracha, 21 Hadórama, Úzala, Dik­lu, 22 Ébala, Abímaela, Šebu, 23 Ófira, Chavílu a Jóbaba. Títo všet­ci boli synovia Jok­tánovi. 24 Šém, Ar­pakšad, Šelach, 25 Éber, Peleg, Reu, 26 Serúg, Náchor, Terach, 27 Ab­rám, inak Ab­rahám. 28 Synovia Ab­rahámovi: Izák a Iz­mael. 29 Ich rodok­meň je ten­to: Iz­maelov pr­vorodenec Nebajót, ďalej Kédar, Ad­beel, Mib­sám, 30 Mišma, Dúma, Mas­sa, Chadad, Téma, 31 Jetúr, Náfiš a Kéd­ma. To boli Iz­maelovi synovia. 32 Synovia, ktorých porodila Ketúra, vedľajšia žena Ab­rahámova: Zim­rán, Jokšán, Medán, Mid­ján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán. 33 Mid­jánovi synovia: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a El­dáa. Tí všet­ci boli synovia Ketúry. 34 Ab­rahám splodil ešte Izáka. Izákovi synovia: Ézav a Iz­rael. Edómčania a ich králi35 Ézavovi synovia: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelám a Kórach. 36 Elífazovi synovia: Téman, Ómar, Cefi, Gatám, Kenaz, Tim­na a Amálek. 37 Reúelovi synovia: Na­chat, Zerach, Šam­ma a Miz­za. 38 Seírovi synovia: Lótan, Šóbal, Cibeón, Ana, Díšon, Écer a Díšan. 39 Lótanovi synovia: Chóri a Hómam. Lótanova ses­tra bola Tim­na. 40 Šóbalovi synovia: Al­ján, Mánachat, Ébal, Šefi a Ónam. Cibeónovi synovia: Ajja a Ana. 41 Anov syn bol Díšon. Díšonovi synovia: Cham­rán, Ešbán, Jit­rán a Kerán. 42 Écerovi synovia: Bil­hán, Zaaván a Jaakán. Díšonovi synovia: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába. 44 Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 45 Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska. 46 Po Chušámovej smr­ti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­jánčanov na Moáb­skom poli. Jeho síd­lo sa volalo Avít. 47 Po Hadadovej smr­ti kraľoval Sam­la z Masréky. 48 Po Sam­lovej smr­ti kraľoval Šául z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan. 50 Po smr­ti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho síd­lo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhaba. 51 Po Hadadovej smr­ti vlád­li v Edóme náčel­níci: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét, 52 náčel­ník Oholíbama, náčel­ník Éla, náčel­ník Pínon, 53 náčel­ník Kenaz, náčel­ník Téman, náčel­ník Mib­cár, 54 náčel­ník Mag­díel a náčel­ník Íram. To boli edóm­ski náčel­níci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček