Ekumenický1. Kronická14

1. Kronická

Dávidov dom1 Týr­sky kráľ Chúram vy­pravil k Dávidovi po­slov a po­slal i céd­rové drevo, murárov, tesárov, aby mu po­stavili palác. 2 Po­tom spoz­nal Dávid, že ho za kráľa nad Iz­raelom po­tvr­dil sám Hos­podin a jeho kráľov­stvo pre jeho ľud Iz­rael vy­soko po­vzniesol. 3 V Jeruzaleme si Dávid pri­bral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šam­múa, Šóbab, Nátan, Šalamún, 5 Jib­chár, Elíšua, El­pelet, 6 Nógah, Nefeg, Jáfia, 7 Elíšama, Beel­jáda, Elífelet. Víťazstvá nad Filištíncami8 Keď sa Filištín­ci do­počuli, že bol Dávid po­mazaný za kráľa nad celým Iz­raelom, po­brali sa ho všet­ci hľadať. Dávid sa to do­zvedel a vy­razil proti nim. 9 Filištín­ci prišli a plienili v údolí Refájim. 10 Dávid si pýtal radu u Boha: Mám na­pad­núť Filištín­cov? Vy­dáš mi ich do moci? Hos­podin mu od­povedal: Len choď, vy­dám ich do tvojej moci. 11 Tak po­stupovali do Baál-Peracímu, kde ich Dávid porazil. Po­vedal: Pro­stred­níc­tvom mňa prelomil Boh šíky mojich ne­priateľov, ako keď voda prelomí hrádzu. Pre­to na­zvali to mies­to Baál-Peracím. 12 Zanechali tam i svoje mod­ly, ktoré dal Dávid spáliť. 13 Filištín­ci znovu plienili v údolí. 14 Keď sa Dávid spytoval Boha, do­stal od neho od­poveď: Nechoď za nimi, ale ich obíď a na­pad­ni od bal­zamov­níkov. 15 Len čo začuješ vo vr­chol­coch bal­zamov­níkov šuchot krokov, ih­neď vy­raz do boja, lebo to Boh vy­šiel pred tebou poraziť voj­sko Filištín­cov. 16 Dávid po­slúchol Boží príkaz a porážal voj­sko Filištín­cov od Gibeónu až po Gézer. 17 Po­vesť o Dávidovi sa roz­nies­la do všet­kých krajín a Hos­podin spôsobil, že sa ho báli všet­ky národy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček