Ekumenický1. Kronická2

1. Kronická

Synovia Izraela1 Toto sú Iz­raelovi synovia: Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jis­sákar, Zebúlun, 2 Dán, Jozef, Ben­jamín, Naf­táli, Gád a Ašér. Júdovi potomkovia3 Júdovi synovia: Ér, Ónan a Šéla, traja, ktorých mal so Šúovou dcérou, Kanaán­kou. Ér, Júdov pr­vorodený, sa však znepáčil Hos­podinovi, pre­to ho usmr­til. 4 Jeho ne­ves­ta Támar mu porodila Pereca a Zeracha. Všet­kých Júdových synov bolo päť. 5 Perecovi synovia: Chec­rón a Chámul. 6 Zerachovi synovia: Zim­ri, Étan, Héman, Kal­kól a Dára, spolu päť. 7 Kar­mího syn bol Ákar, ktorý pri­viedol Iz­rael do skazy tým, že nedod­ržal hubiacu kliat­bu. 8 Étanovým synom bol Azar­ja. 9 Chec­rónovi sa narodili synovia: Jerach­meel, Rám a Kelúbaj. 10 Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, knieža Júdov­cov. 11 Na­chšón splodil Sal­mu a Sal­ma splodil Bóaza. 12 Bóaz splodil Obéda, Obéd splodil Izaja. 13 Izaj splodil Elíaba ako pr­vorodeného, Abínadaba druhého, Šimeu tretieho, 14 Ne­taneela štvr­tého, Radaja piateho, 15 Ócema šies­teho, Dávida sied­meho. 16 Ich ses­try boli Cerúja a Abígajil. Synovia Cerúje: Abšaj, Jóab a Asáel, traja. 17 Abígajil porodila Amásu a Amásovým ot­com bol Iz­maelita Jeter. Kálebovi potomkovia18 Káleb, syn Chec­rónov, splodil so ženami Azúbou a Jeriót tých­to synov: Jéšera, Šóbaba a Ar­dóna. 19 Po smr­ti Azúby si vzal Káleb Ef­ratu a tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Úriho a Úri splodil Becaleela. 21 Po­tom vošiel Chec­rón k dcére Makíra, otca Gileádov­ho. Mal šesťdesiat rokov, keď si ju vzal, porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jaíra, ktorý mal dvad­saťt­ri miest v Gileádskom kraji. 23 No Gešúreji a Aramejčania im odo­brali Jaírove stanové dediny, Kenát a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Tí všet­ci sú synovia Makíra, otca Gileádov­ho. 24 Po Chec­rónovej smr­ti vošiel Káleb k Efrate, žene svoj­ho otca Chec­róna, a porodila mu Ašchúra, otca Tekóu. 25 Synovia Jerach­meela, Chec­rónov­ho pr­vorodeného, boli: pr­vorodený syn Rám, ďalej Búna, Óren, Ócem a Achija. 26 Jerach­meel mal aj druhú ženu menom Atára; tá bola mat­kou Ónamovou. 27 Synovia Ráma, Jerach­meelov­ho pr­vorodeného, boli: Maac, Jámin a Éker. 28 Synovia Ónamovi boli: Šam­maj a Jáda. Synovia Šam­majovi: Nádab a Abíšur. 29 Abíšurova žena sa volala Abíhajil. Tá mu porodila Ach­bána a Mólida. 30 Synovia Nádabovi: Seled a Ap­pajim. Seled nezanechal synov. 31 Syn Ap­pajimov bol Jišei, syn Jišeiho Šéšan a syn Šéšanov Ach­laj. 32 Synovia Jádu, brata Šam­majov­ho: Jeter a Jonatán. Jeter nezanechal synov. 33 Jonatánovi synovia: Pelet a Záza. To boli synovia Jerach­meela. 34 Šéšan ne­mal synov, iba dcéry. Mal však egypt­ského sluhu menom Jar­cha. 35 Tomu dal svoju dcéru za ženu. Porodila mu At­taja. 36 At­taj splodil Nátana, Nátan splodil Zábada, 37 Zábad splodil Ef­lála, Ef­lál splodil Obéda, 38 Obéd splodil Jehua a Jehu splodil Azar­ju. 39 Azar­ja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleásu, 40 Eleása splodil Sis­maja a Sis­maj splodil Šal­lúma, 41 Šal­lúm splodil Jekam­ju a Jekam­ja splodil Elíšamu. 42 Synovia Káleba, brata Jerach­meelov­ho: pr­vorodený Méša, otec Zífov, a druhý syn Máreša, Heb­ronov otec. 43 Heb­ronovi synovia: Kórach, Tap­púach, Re­kem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jor­koáma a Re­kem splodil Šam­maja. 45 Šam­majovým synom bol Maón a Maón bol ot­com Bét-Cúra. 46 Éfa, vedľajšia Kálebova žena, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. Cháran splodil Gázeza. 47 Synovia Jah­daja: Re­gem, Jótam, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48 Maaka, Kálebova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tir­chanu. 49 Ďalej porodila Šaafa, otca Mad­man­nu, Ševu, otca Mak­benov­ho a otca Gibeu. Dcéra Kálebova bola Ak­sa. 50 Títo boli synovia Káleba: Chúr, pr­vorodený Ef­raty, Šóbal, otec Kir­jat-Jearímu, 51 Sal­ma, otec Bet­lehema, Cháref, otec Bét-Gáderu. 52 Šóbal, otec Kir­jat-Jearímu mal synov: Haróeho a polo­vicu Menuchóťanov. 53 Rody Kir­jat-Jearíma tvorili Jit­rij­ci, Pútov­ci, Šumátov­ci a Mišra­ov­ci. Z nich po­chádzali Corean­ci a Eštaul­ci. 54 Synovia Sal­movi: Bet­lehem, Ne­tófania, At­rót-Bét-Jóab, druhá polo­vica Mánachatejov, inak Corean­cov. 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabbéci: Tireateji, Šimeateji a Súkateji. Oni boli Kíneji, ktorí po­chádzali od Cham­mata, otca Bét-Re­kábov­ho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček