Ekumenický1. Kronická12

1. Kronická

1 Tí prišli k Dávidovi do Cik­lagu, keď ešte ne­mal prí­stup k Saulovi, synovi Kíšov­mu. Pat­rili k jeho hr­dinom a spolu­bojov­níkom. 2 Boli vy­zb­rojení lukom, schop­ní pravicou i ľavicou hádzať kamene a strieľať šípy z luku. Po­chádzali zo Sau­lových rodákov Ben­jamínov­cov: 3 predák Achíezer a Jóaš, synovia Haššemáu z Gibey, Jezíel a Pelet, synovia Az­máveta, Beráka a Jéhu z Anatótu, 4 Jišmaja z Gibeónu, hr­dina medzi trid­siatimi a ich veliteľ, 5 Jir­meja, Jachazíel, Jóchanan, Józabad z Gedéry, 6 Eleúzaj, Jerimót, Beal­ja, Šemar­ja, Šefat­ja z Charífu, 7 El­kána, Jiššija, Azareel, Jóezer, Jášobeám, Kórachov­ci, 8 Jo­ela, Zebad­ja, synovia Jerocháma z Gedóru. 9 Z Gádovcov prešli k Dávidovi do pev­nos­ti na púšť udat­ní hr­dinovia, osvedčení bojov­níci, vy­zb­rojení štítom a kopijou. Vy­zerali ako lev a boli rých­li ako gazely na vr­choch. 10 Predákom bol Ézer, Obad­ja bol druhý, Elíab tretí, 11 Mišman­na štvr­tý, Jir­meja piaty, 12 At­taj šies­ty, Elíel sied­my, 13 Jóchanan ôs­my, El­zábad deviaty, 14 Jir­meja desiaty, Mak­ban­naj jedenás­ty. 15 Títo Gádov­ci boli veliteľmi voj­ska. Slabší velil sto vojakom, schop­nejší celému pluku. 16 To oni prešli cez Jor­dán v prvom mesiaci, keď za­plavoval oba brehy, a rozoh­nali všet­kých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 K Dávidovi do pev­nos­ti prišli i nie­ktorí Ben­jamínov­ci a Júdov­ci. 18 Dávid ich uvítal a vy­hlásil: Ak pri­chádzate ku mne ako priatelia po­môcť mi, rád sa s vami spojím. Ak ste ma však prišli zradiť ne­priateľom, hoci mi nelip­ne na rukách násilie, nech na to zhliad­ne Boh našich ot­cov a po­tres­tá to. 19 Vtedy duch vnukol Amásajovi, veliteľovi trid­siatich, slová: Sme tvoji, Dávid, sme s tebou, syn Izajov. Po­koj, po­koj tebe, i tomu, kto ti po­máha! Veď sám tvoj Boh ti po­máha. 20 Nie­ktorí Menašše­ov­ci sa pri­pojili k Dávidovi, keď vy­šiel spolu s Filištíncami do boja proti Sau­lovi. Ne­pomáhali im však, lebo ho filištín­ske kniežatá po porade od­volali s odôvodnením: Mohol by pre­beh­núť k Saulovi, svoj­mu pánovi, a my by sme prišli o hlavu. 21 Keď od­išiel do Cik­lagu, pri­dali sa k nemu Menašše­ov­ci: Ad­nach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad, Elíhu, Cil­letaj, velitelia tisícov z Menaššeho. 22 Tí po­máhali Dávidovi v boji proti záškod­níkom. Keďže to všet­ko boli udat­ní hr­dinovia, stali sa veliteľmi voj­ska. 23 Deň čo deň pri­chádzali ľudia pod­poriť Dávida, až z nich vznikol mohut­ný tábor, podob­ný Božiemu táboru. Dávidovo vojsko v Hebrone24 Toto je zo­znam veliteľov voj­ska, ktorí prišli k Dávidovi do Heb­ronu, aby podľa Hos­podinov­ho slova naňho prenies­li Sau­lovo kráľov­stvo. 25 Júdov­cov, ktorí nosili štít a kopiju, bolo šesťtisíc­osem­sto do boja vy­strojených mužov. 26 Zo Šimeónov­cov: sedem­tisícs­to udat­ných bojov­níkov. 27 Z Léviovcov: štyritisícšesťs­to, 28 ďalej voj­vod­ca Áronov­cov Jójada a s ním tritisíc­sedem­sto mužov, 29 Cádok, mladý, ale udat­ný hr­dina a jeho rodina, dvad­saťd­va hod­nos­tárov. 30 Z Benjamínovcov, Sau­lových rodákov, tritisíc mužov. Väčšina z nich sa až do­vtedy húžev­nato pri­dŕžala Sau­lov­ho domu. 31 Z Efrajimovcov dvad­saťtisíc­osem­sto udat­ných hr­dinov, pre­slávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Menašše: osem­násťtisíc zvlášť vy­menovaných, aby prišli do­sadiť Dávida za kráľa. 33 Z Jissákarovcov, ktorí po­chopili, ako sa budú vy­víjať udalos­ti, a vedeli, čo má Iz­rael robiť: dve­sto predákov a pod ich velením všet­ci ich súk­meňov­ci. 34 Zo Zebúluna: päťdesiat­tisíc bojov­níkov, pri­pravených do boja s rozličnými zbraňami, od­hod­laných ráz­ne za­siah­nuť. 35 Z Naftáliho: tisíc veliteľov a s nimi trid­saťsedem­tisíc štítom a kopijou vy­zb­rojených mužov. 36 Z Dánovcov: dvad­saťosem­tisícšesťs­to do boja pri­pravených mužov. 37 Z Ašéra: štyrid­saťtisíc bojov­níkov, pri­pravených do boja. 38 Spoza Jor­dána: z Rúbenovcov, Gádov­cov a z polovice kmeňa Menaššeho stod­vad­saťtisíc mužov, vy­zb­rojených roz­ličnými druh­mi zbraní. 39 Všet­ci títo bojov­níci usporiadaní do od­dielov prišli do Heb­ronu od­hod­lane, aby do­sadili Dávida za kráľa nad celým Iz­raelom. Aj všet­ci os­tat­ní Iz­raeliti boli jed­nomyseľne za to, aby na­stolili Dávida za kráľa. 40 Strávili tam pri Dávidovi tri dni, jed­li a pili, lebo sa ich bratia o nich po­starali. 41 Aj ich susedia až po Jis­sákara, Zebúluna a Naf­táliho pri­vážali im na osloch, ťavách, muliciach a voloch po­traviny: múčniky, lisované figy, sušené hrozien­ka, víno, olej, hovädzí a drob­ný statok v hojnosti, lebo v Izraeli za­vlád­la radosť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček