Ekumenický1. Kronická27

1. Kronická

Velitelia dvanástich oddielov1 Iz­raeliti podľa svoj­ho počtu, rodin­ní predáci, tisíc­nici, stot­níci a úrad­níci, ktorí slúžili kráľovi v rôznych záležitos­tiach od­dielov, ktoré sa striedali každý mesiac, po všet­ky mesiace roka. Každý taký od­diel mal dvad­saťštyritisíc mužov. 2 Pr­vému od­dielu v prvom mesiaci velil Jášobeám, syn Za­bdíelov. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 3 Pat­ril k Perecovcom a bol hlav­ným veliteľom všet­kých voj­sk v prvom mesiaci. 4 Nad od­dielom druhého mesiaca bol Achóchovec Dódaj, ale voj­vod­com od­dielu bol Mik­lót. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 5 Veliteľom tretieho od­dielu v treťom mesiaci bol Benája, syn hlav­ného kňaza Jójadu. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 6 Ten­to Benája pat­ril ku skupine trid­siatich hr­dinov a stal sa zároveň ich veliteľom. Od­dielu však velil jeho syn Am­mízabád. 7 Štvr­tým veliteľom na štvr­tý mesiac bol Asáel, Jóabov brat, a po ňom jeho syn Zebad­ja. Jeho od­diel mal dvad­saťštyritisíc mužov. 8 Piatym veliteľom na piaty mesiac bol Jiz­rachovec Šam­hút. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 9 Šies­tym na šies­ty mesiac bol Íra, syn Tekóančana Ik­kéša. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 10 Sied­mym na sied­my mesiac bol Pelóňan Chelec z Efrajimovcov. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 11 Ôs­mym na ôs­my mesiac bol Za­rchovec Sib­bekaj z Chúše. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 12 Deviatym na deviaty mesiac bol Anatóťan Abíezer z Benjamínovcov. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 13 Desiatym na desiaty mesiac bol Za­rchovec Mah­raj z Netófy. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 14 Jedenás­tym na jedenás­ty mesiac bol Pireatónčan Benája z Efrajimovcov. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. 15 Dvanás­tym na dvanás­ty mesiac bol Ne­tófan Chel­daj z Otníela. Na jeho od­diel pri­padalo dvad­saťštyritisíc mužov. Náčelníci izraelských kmeňov16 Velenie iz­rael­ských kmeňov: Rúbenov­com velil knieža Elíezer, syn Zik­riho, Šimeónov­com Šefat­ja, syn Maaky, 17 Lévi­ov­com Chašab­ja, syn Kemúelov, Áronov­com Cádok, 18 Júdov­com Elíhu z bratov Dávidových, Jis­sákarov­com Omri, syn Míkaelov, 19 Zebúlunov­com Jišmaja, syn Obad­jov, Naf­táli­ov­com Jerimót, syn Az­ríelov, 20 Ef­rajimov­com Hóšea, syn Azaz­jov, západ­nej čas­ti kmeňa Menašše Jo­el, syn Pedájov, 21 gileád­skej čas­ti Menaššeho Jid­do, syn Zekar­jov, Ben­jamínov­com Jaasíel, syn Ab­nérov, 22 Dánov­com Azareel, syn Jerochámov. To boli náčel­níci iz­rael­ských kmeňov. 23 Dávid ne­uviedol do zo­znamu dvad­saťročné a mladšie osoby, lebo Hos­podin sľúbil, že rozm­noží Iz­rael a bude ho ako hviezd na nebi. 24 Jóab, syn Cerújin, aj začal so sčítaním, ale ho nedokončil, lebo Iz­rael preň za­stihol Boží hnev. Tak sa jeho vý­sledok ani nedos­tal do Kroniky kráľa Dávida. Správcovia kráľovského majetku25 Kráľov­ské po­klady spravoval Az­mávet, syn Adíelov, zásoby na poli, v mestách, na vidieku a vo vežiach Jonatán, syn Uzzijov. 26 Poľnohos­podár­skych robot­níkov pri ob­rábaní pôdy riadil Ez­ri, syn Kelúbov. 27 Vinice spravoval Šimei z Rámy a zásoby vína vo viniciach Za­bdí Šif­mej­ský. 28 Za olivy a divé figov­níky zod­povedal na Nížine Gedérčan Baál-Chánan, za zásoby oleja Jóaš, 29 za hovädzí dobytok, ktorý sa pásol na Šárone, Šárončan Šit­raj, za dobytok v údoliach Ad­lajov syn Šáfat. 30 Ťavy mal na staros­ti Iz­maelita Óbil, os­lice Méronoťan Jech­deja. 31 Na drob­né stáda do­zeral Hagarovec Jazíz. Tí všet­ci boli správ­cami majet­ku kráľa Dávida. 32 Dávidov strýc Jonatán ako vzdelaný muž bol porad­com a pisárom. Spolu s Jechíelom, synom Chak­móniho, vy­chovávali kráľových synov. 33 Achitófel bol kráľovým porad­com, Ar­kíjec Chúšaj kráľovým priateľom. 34 Po Achitófelovi na­sledovali: Jójada, syn Benájov a Eb­jatár. Veliteľom kráľov­ho voj­ska bol Jóab.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček