Ekumenický1. Kronická28

1. Kronická

Posledné pokyny pre Šalamúna1 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všet­kých iz­rael­ských hod­nos­tárov: kmeňových náčel­níkov a veliteľov od­dielov, ktorí slúžili kráľovi, ďalej tisíc­nikov, stot­níkov, správ­cov celého majet­ku i kráľov­ho stáda i jeho synov, dvoranov, hr­dinov a všet­kých udat­ných bojov­níkov. 2 Kráľ vstal a ujal sa slova: Bratia moji a ľud môj, vy­počuj­te ma! Sám som po­mýšľal po­staviť príbytok pre ar­chu Hos­podinovej zmluvy ako pod­nož nášho Boha a vy­konal som príp­ravy na stav­bu. 3 Boh mi však po­vedal: Ty ne­môžeš po­staviť dom môj­mu menu, lebo si ako bojov­ník prelial krv. 4 Hos­podin, Boh Iz­raela, si z celej rodiny vy­volil mňa, aby som sa na­trvalo stal kráľom nad Iz­raelom. Júdu si vy­volil za voj­vod­cu, v dome Júdovom zas moju rodinu a spomedzi mojich súroden­cov sa mu za­páčilo mňa ustanoviť kráľom nad celým Iz­raelom. 5 Zo všet­kých mojich synov — Hos­podin ma totiž ob­daril mnohými syn­mi — si vy­volil môj­ho syna Šalamúna, aby za­sadol na trón Hos­podinov­ho kráľov­stva nad Iz­raelom. 6 Po­vedal mi: Tvoj syn Šalamún mi po­staví dom i ná­dvoria, lebo som si ho vy­volil za syna a budem mu ot­com. 7 Navždy upev­ním jeho kráľov­stvo, ak bude svedomito uplatňovať moje príkazy a práv­ne pred­pisy ako dnes. 8 Teraz pred zrakom celého Iz­raela a zhromaždenia Hos­podina a v prítomnosti nášho Boha vás na­pomínam: Po­zor­ne skúmaj­te všet­ky pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby ste moh­li vlast­niť túto krás­nu krajinu a odo­vzdali ju do trvalého dedičs­tva svojim po­tom­kom. 9 Ty však, Šalamún, syn môj, po­znávaj ot­cov­ho Boha a slúž mu od­daným srd­com a ochot­nou mysľou, lebo Hos­podin skúma všet­ky srd­cia a po­zná všet­ko, čo myseľ vy­tvorí. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti náj­sť, ak ho však opus­tíš, za­vrh­ne ťa navždy. 10 Po­váž teda, že si ťa zvolil Hos­podin, aby si mu po­stavil murovanú svätyňu. Pus­ti sa smelo do práce! 11 Po­tom odo­vzdal Dávid svoj­mu synovi Šalamúnovi plán pred­siene, chrámových miest­nos­tí, jeho ús­chov­ní, hor­ných a vnútor­ných miest­nos­tí a miest­nosť pre ar­chu zmluvy, 12 ďalej plán vlast­ných nápadov o nádvoriach Hos­podinov­ho domu, o všetkých ob­vodových komôr­kach, o pokladniciach Božieho domu a o pokladniciach pre za­svätené dary. 13 Po­skytol údaje o kňazských a levit­ských triedach, o všetkých boho­služob­ných úkonoch a všet­kých boho­služob­ných pred­metoch v Hospodinovom dome. 14 Určil váhu zlata pre rôz­ne zlaté pred­mety po­užívané pri jed­not­livých službách, váhu strieb­ra na rôz­ne striebor­né pred­mety, po­užívané pri jed­not­livých službách. 15 Stanovil váhu zlata na zlaté sviet­niky a na ich zlaté lam­py podľa váhy jed­not­livých sviet­nikov a ich lámp, strieb­ra na sviet­niky podľa váhy sviet­nika a jeho lámp, podľa účelu jed­not­livých sviet­nikov. 16 Na­vrhol pri­merané množs­tvo zlata na stoly pre pred­kladané chleby, na každý stôl zvlášť, a strieb­ro na striebor­né stoly, 17 na vid­lice, kropeničky a kan­vice čis­té zlato, na zlaté po­háre pri­merané množs­tvo zlata podľa počtu po­hárov, na striebor­né po­háre strieb­ra podľa počtu po­hárov. 18 Na kadid­lový ol­tár pri­kázal prečis­tené zlato podľa po­treb­nej váhy. Dal aj náčrt voza, zlatých cherubov, ktorí by rozp­res­tretými kríd­lami za­krývali ar­chu Hos­podinovej zmluvy. 19 To všet­ko za­písala Hos­podinova ruka, aby som mohol pre­zieravo pri­praviť všet­ky staveb­né práce. 20 Nato po­vedal Dávid svoj­mu synovi Šalamúnovi: Pus­ti sa smelo a od­vážne do práce! Neboj sa a ne­strachuj, lebo Boh Hos­podin, môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a ne­opus­tí ťa, kým sa ne­skončí celé dielo na službu v Hospodinovom dome. 21 Máš triedy kňazov a levitov na každú službu na Božom dome. Budú s tebou pri každej práci, aby sa celá služba diala ochot­ne a roz­vážne. Máš i hod­nos­tárov a všetok ľud pre tvoje rôz­ne po­treby.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček