Ekumenický1. Kronická18

1. Kronická

Dávidove víťazstvá1 Po nejakom čase porazil Dávid Filištín­cov, pod­robil si ich a odňal im Gát s priľahlými osadami. 2 Porazil aj Moáb, takže sa Moábčania stali Dávidovými pod­danými a po­plat­ník­mi. 3 Ďalej porazil Dávid Hadad-Ezera, kráľa Cóby, pri Chamáte, ktorý si šiel upev­niť moc na rieke Euf­rat. 4 Dávid mu odňal tisíc vozov, sedem­tisíc jazd­cov a dvad­saťtisíc pešiakov. Oc­hromil kone k bojovým vozom a ponechal len sto záp­rahov. 5 Keď prišli Aramejčania z Damasku na po­moc Hadad-Ezerovi, kráľovi Cóby, Dávid z nich po­bil dvad­saťd­vatisíc mužov a 6 roz­miest­nil v damaskom Arame po­sád­ky. Tak sa stali Aramejčania Dávidovými po­plat­ník­mi. Hos­podin po­máhal Dávidovi, kam­koľvek šiel. 7 Dávid vzal zlaté štíty, čo po­užívali Hadad-Ezerovi služob­níci, a do­pravil ich do Jeruzalema. 8 Z Tibchatu a Kúnu, Hadad-Ezerových miest, na­bral Dávid značné množs­tvo bron­zu. Z neho po­tom vy­hotovil Šalamún bron­zové more, stĺpy a bron­zové pred­mety. 9 Keď sa kráľ Chamátu Tóu do­počul, že Dávid porazil celé voj­sko Hadad-Ezera, kráľa Cóby, 10 vy­slal svoj­ho syna Hadórama ku kráľovi Dávidovi, aby ho po­zdravil a blaho­želal mu k víťazstvu v boji proti Hadad-Ezerovi. Bol totiž s Hadad-Ezerom vo voj­novom stave. Po­slal mu i roz­ličné zlaté, striebor­né a bron­zové pred­mety. 11 Tie za­svätil kráľ Dávid Hos­podinovi spolu so strieb­rom a zlatom, ktoré priniesol od rôz­nych národov: od Edómčanov, Moábčanov, Amónčanov, Filištín­cov a Amálekov. 12 Abšaj, syn Cerújin, porazil v Soľnom údolí osem­násťtisíc Edómčanov 13 a po Edóm­sku roz­miest­nil po­sád­ky. Tak si Dávid pod­robil všet­kých Edómčanov. Hos­podin po­máhal Dávidovi, kam­koľvek šiel. 14 Dávid vládol nad celým Iz­raelom a vy­sluhoval právo a spravod­livosť všet­kému svoj­mu ľudu. 15 Jóab, syn Cerújin, velil voj­sku, Jóšafat, syn Achilúdov, bol kan­celárom, 16 Cádok, syn Achítubov, a Abímelech, syn Eb­jatárov, boli kňaz­mi, Šavša bol pisárom, 17 Benája, syn Jójadov, velil Kereťanom a Peleťanom a synovia Dávidovi zau­jímali pop­red­né po­stavenie pri kráľovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček