Ekumenický1. Kronická4

1. Kronická

Ďalší Júdovi potomkovia1 Synovia Júdovi: Perec, Chec­rón, Kar­mí, Chúr a Šóbal. 2 Reája, syn Šóbalov, splodil Jachata, Jachat splodil Achúmaja a Lahada. To sú coreat­ské rody. 3 Toto sú synovia Étamovi: Jez­reel, Jišma a Jid­baš; ich ses­tra sa volala Hac­lel­póni, 4 ďalej Penúel, otec Gedórov a Ézer, otec Chúšov. To sú synovia Chúra, pr­vorodeného Ef­ratu, otca Bet­lehema. 5 Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Cheleu a Na­aru. 6 Na­ara mu porodila Achuz­záma, Chéfera, Tém­nov­cov a Achaštárejov. To sú synovia Na­ary. 7 Synovia Cheley: Ceret, Jecóchar, Et­nán. 8 Kóc splodil Anúba, Hac­cóbebu a rody Achar­chela, syna Hárumov­ho. 9 Jab­béc bol vo väčšej úc­te než jeho bratia. Jeho mat­ka mu dala meno Jab­béc so slovami: V bolesti som ho porodila. 10 Jab­béc vy­slovil Bohu Iz­raela želanie: Kiežby si ma požeh­nával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som ne­mal trápenie! Boh jeho pros­bu spl­nil. 11 Kelúb, brat Šúchov, splodil Mechíra, otca Eštónov­ho. 12 Eštón splodil Bét-Ráfu, Páseacha, Techin­nu, otca Ír-Náchaša. To sú muži z Réky. 13 Synovia Kenazovi: Ot­níel a Serája. Synovia Ot­níela: Chatat a Meónotaj. 14 Meónotaj splodil Of­ru, Serája splodil Jóaba, otca Gé-Charašíma, boli tam totiž remesel­níci. 15 Synovia Káleba, syna Jefun­neho: Íru, Éla a Na­am. Élov syn bol Kenaz. 16 Synovia Jehal­lelélovi: Zíf, Zífa, Tír­ja a Asarel. 17 Synovia Ez­rovi: Jeter, Mered, Éfer a Jálon. Jeter splodil Mir­jáma, Šam­maja a Jišbácha, otca Eštemóu. 18 Jeho jud­ská žena porodila Jereda, otca Gedóra, Chebera, otca Sóka, Jekutíela, otca Záno­acha. To sú synovia Bit­je, dcéry faraónovej, ktorú si vzal Mered. 19 Synovia ženy Hódijovej, ses­try Na­chama, otca Keílu Gar­mij­ského a Eštemóu Maakat­ského. 20 Synovia Šímonovi: Am­nón, Rin­na, Ben-Chánan a Tilón. Synovia Jišeiho: Zóchet a Ben-Zóchet. 21 Synovia Šélu, syna Júdov­ho: Ér, otec Léky, Laeda, otec Márešov a rody tkáčov ľanu z Bét-Ašbey, 22 ďalej Jókim, muži z Kózeby Jóaš a Sáraf, ktorí vlád­li v Moábsku a vrátili sa do Lechemu. To sú však dáv­ne príbehy. 23 Boli to hr­nčiari a obyvatelia Ne­táimu a Gedéry. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe. Šimeónovi potomkovia24 Synovia Šimeónovi: Ne­múel, Jámin, Jaríb, Zerach, Šául. 25 Jeho syn Šal­lúm, jeho syn Mib­sám, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Cham­múel, jeho syn Za­kkúr, jeho syn Šimei. 27 Šimei mal šest­násť synov a šesť dcér, no jeho bratia ne­op­lývali syn­mi, takže všet­ky ich rody neboli také počet­né ako Júdov­ci. 28 Bývali v Beér-Šebe, v Mólade v Chacar-Šúale, 29 v Bilhe, v Eceme, v Tólade, 30 v Betúeli, v Chorme, v Ciklagu, 31 v Bét-Mar­kabóte, v Chacar-Súsime, v Bét-Birei a v Šaarajime. To boli ich mes­tá až do Dávidov­ho kraľovania. 32 Ich dediny boli: Étam, Ajin, Rim­món, Tóken, Ášan, päť miest 33 a všet­ky dediny v okolí tých­to miest až po Baál. To boli ich síd­la. Mali i svoj rodový zo­znam. 34 Mešóbab, Jam­lék, Jóša, syn Amac­jov, 35 Jo­el, Jéhu, syn Jóšib­ju, syna Seráju, syna Asíelov­ho, 36 El­jóenaj, Jaakóba, Ješóchaja, Asája, Adíel, Jesímiel, Benája, 37 Zíza, syn Šifeiho, syna Al­lóna, syna Jedáju, syna Šim­riho, syna Šemaju. 38 Títo menovaní boli vedúcimi osobami vo svojich rodoch. Ich rodiny sa veľmi rozm­nožili. 39 Od­išli smerom ku Gedóru a na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdat­nú a chut­nú pašu. Krajina na obe strany prie­stran­ná bola po­koj­ná a bez­pečná, lebo krajinu pred­tým obývali Chámov­ci. 41 Títo označení menami prišli za čias jud­ského kráľa Chiz­kiju, roz­bili ich stany a na Meún­coch, ktorých tam našli, vy­konali hubiacu kliat­bu a tak je to do­dnes. Usadili sa na ich mies­te, lebo tam mali pas­tvu pre svoje stáda. 42 Časť Šimeónov­cov, asi päťs­to mužov, od­išla k Seírskemu po­horiu. V ich čele stáli Pelat­ja, Ne­ar­ja, Refája, Uzzíel, synovia Jišeiho. 43 Po­bili zvyšok obyvateľov po Amálekovi a bývajú tam do­dnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček