Ekumenický1. Kronická3

1. Kronická

Dávidovi potomkovia1 Toto boli synovia Dávida, ktorí sa mu narodili v Hebrone: pr­vorodený Am­nón od Jez­reelčan­ky Achíno­am, druhý Daniel od Kar­melčan­ky Abígajil, 2 tretí Ab­solón od Maaky, dcéry gešúr­skeho kráľa Tal­maja, štvr­tý Adónija, syn Chag­gitin, 3 piaty Šefat­ja od Abítal, šies­ty Jit­reám od jeho ženy Eg­ly. 4 Šies­ti sa mu narodili v Hebrone, kde vládol sedem rokov a šesť mesiacov; v Jeruzaleme vládol trid­saťt­ri rokov. 5 Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbab, Nátan, Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Am­míelovej, 6 ďalej Jib­chár, Elíšama, Elífelet, 7 Nógah, Nefeg, Jáfia, 8 Elíšama, El­jáda a Elífelet, deviati. 9 To všet­ko boli synovia Dávidovi ok­rem synov od vedľajších žien. Támar bola ich ses­trou. 10 Syn Šalamúnov bol Rechabeám a jeho syn Abija, jeho syn Ása, jeho syn Jóšafat, 11 jeho syn Jóram, jeho syn Achaz­ja, jeho syn Jóaš, 12 jeho syn Amac­ja, jeho syn Azar­ja, jeho syn Jótam, 13 jeho syn Acház, jeho syn Chiz­kija, jeho syn Menašše, 14 jeho syn Amón, jeho syn Joziáš. 15 Synovia Joziášovi: pr­vorodený Jóchanan, druhý Jójakim, tretí Cid­kija, štvr­tý Šal­lúm. 16 Synovia Jójakimovi: jeho syn Jekon­ja, jeho syn Cid­kija. 17 Synovia väzňa Jekon­ju: jeho syn Šeal­tíel, 18 ďalej Mal­kíram, Pedája, Šenac­car, Jekam­ja, Hóšama a Nedab­ja. 19 Synovia Pedájovi: Zerub­bábel a Šimei. Synovia Zerub­bábelovi: Mešul­lám, Chanan­ja. Ich ses­trou bola Šelomít. 20 Ďalej Chašuba, Óhel, Berek­ja, Chasad­ja a Júšab-Chesed, piati. 21 Synovia Chanan­jovi: Pelat­ja a Ješaja, synovia Refájovi, synovia Ar­nánovi, synovia Obad­jovi, synovia Šekan­jovi. 22 Syn Šekan­jov: Šemaja. Synovia Šemajovi: Chat­túš, Jigál, Baríach, Ne­ar­ja a Šáfat, šies­ti. 23 Synovia Ne­ar­jovi: El­jóenaj, Chiz­kija a Az­ríkam, traja. 24 Synovia El­jóenajovi: Hódav­ja, El­jášib, Pelája, Ak­kúb, Jóchanan, Delája a Anáni, sied­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček