Ekumenický1. Kronická8

1. Kronická

Benjamínovi potomkovia1 Ben­jamín splodil Belu, svoj­ho pr­voroden­ca, Ašbéla druhého, Ach­racha tretieho, 2 Nóchu štvr­tého a Ráfu piateho. 3 Belo­vi synovia boli: Ad­dár, Géra, otec Ehúda, 4 Abíšua, Naáman, Achóach, 5 Géra, Šefúfan a Chúram. 6 Toto sú synovia Echúdovi, predáci rodín obyvateľov Geby, ktorí ich pre­sťahovali do Mánachatu: 7 Naáman, Achija a Géra, ktorý ich pre­sťahoval a splodil Uzzu a Achíchuda. 8 Šacharajim splodil synov na Moáb­skom poli po pre­pus­tení žien Chúšim a Baary. 9 So ženou Chódešou splodil Jóbaba, Cib­ju, Méšu, Mal­káma, 10 Jeúca, Sák­ju a Mir­mu. To boli jeho synovia, predáci rodín. 11 S Chúšim splodil Abítuba a El­páala. 12 Synovia El­páalovi: Éber, Mišeám a Šemed, ktorý vy­budoval Óno a Lód s priľahlými osadami. 13 Bería a Šema boli predák­mi rodín obyvateľov Aj­jalónu. Tí za­hnali na útek obyvateľov Gátu. 14 Ach­jo, Šášak, Jeremót, 15 Zebad­ja, Arád, Eder, 16 Míkael, Jišpa a Jócha boli syn­mi Beríu. 17 Zebad­ja, Mešul­lám, Chiz­ki, Cheber, 18 Jišmeraj, Jiz­lía a Jóbab boli syn­mi El­páala. 19 Jákim, Zik­ri, Za­bdí, 20 Elíenaj, Cil­letaj, Elíel, 21 Adája, Berája a Šim­rát boli syn­mi Šimeiho. 22 Jišpán, Éber, Elíel, 23 Ab­dón, Zik­ri, Chánan, 24 Chanan­ja, Élam, An­tótija, 25 Jif­deja a Penúel boli synovia Šášakovi. 26 Šamšeraj, Šechar­ja, Atal­ja, 27 Jaarešja, Élija a Zik­ri boli synovia Jerochámovi. 28 Títo boli predáci rodín a podľa rodových záz­namov ako predáci bývali v Jeruzaleme. 29 V Gibeóne bývali: otec Gibeónu Jeíel a jeho žena menom Maaka. 30 Jeho pr­vorodený syn bol Ab­dón a ďalší: Cúr, Kíš, Baál, Nádab, 31 Gedór, Ach­jo, Zeker 32 a Mik­lót, ktorý splodil Šimeu. Aj tí bývali u svojich bratov v Jeruzaleme, a to oproti nim. 33 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Sau­la, Saul splodil Jonatána, Mal­kíšuu, Abínadaba a Ešbaála. 34 Synom Jonatánovým bol Meríb­baál, ktorý splodil Míku. 35 Synovia Míkovi boli: Píton, Melek, Taréa a Acház. 36 Acház splodil Jóadu, Jóada splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­riho a Zim­ri splodil Mócu. 37 Móca splodil Bineu, jeho syn bol Ráfa, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 38 Ácel mal šesť synov. Ich mená sú: Az­ríkam, Bókeru, Jišmáel, Šear­ja, Obad­ja a Chánan. Všet­ci tí boli synovia Ácelovi. 39 Synovia jeho brata Éšeka: jeho pr­vorodený Úlam, druhý Jeúš, tretí Elífelet. 40 Synovia Úlamovi boli udat­ní hr­dinovia, luko­strel­ci. Oplývali syn­mi a vnuk­mi. Mali ich stopäťdesiat. Tí všet­ci po­chádzali z Benjamínovcov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček