Ekumenický1. Kronická15

1. Kronická

Služba levitov a spevákov pri Hospodinovej arche1 V Dávidovom mes­te si Dávid po­stavil budovy, pri­pravil pre Božiu ar­chu mies­to, roz­tiahol nad ním stan 2 a vy­hlásil: Ni­kto ne­smie nosiť Božiu ar­chu, iba leviti. Ich si totiž vy­volil Hos­podin, aby ju nosili a vy­konávali pri nej službu navždy. 3 Dávid zhromaždil celý Iz­rael do Jeruzalema, aby vy­nies­li Hos­podinovu ar­chu na mies­to, ktoré pre ňu pri­pravil. 4 Nato zvolal Dávid Áronov­cov a levitov: 5 z Kehátovcov pred­staveného Uríela a stod­vad­sať jeho bratov, 6 z Meráriovcov pred­staveného Asáju a dve­stod­vad­sať jeho bratov, 7 z Geršómovcov pred­staveného Jo­ela a stot­rid­sať jeho bratov, 8 z Elícafanovcov pred­staveného Šemaju a dve­sto jeho bratov, 9 z Hebronovcov pred­staveného Elíela a osem­desiat jeho bratov, 10 z Uzzíelovcov pred­staveného Am­mínadaba a stod­vanásť jeho bratov. 11 Po­tom po­volal Dávid kňazov Cádoka a Eb­jatára i levitov Uríela, Asáju, Jo­ela, Šemaju, Elíela a Am­mínadaba 12 a pri­kázal im: Ste pred­stavenými levit­ských rodín. Po­sväťte sa spolu s vašimi brat­mi a vy­nes­te ar­chu Hos­podina, Boha Iz­raela, na mies­to, ktoré som jej pri­pravil. 13 Pre­tože sa to predošlé dialo bez vás, do­pus­til na nás Hos­podin, náš Boh, po­hromu, lebo sme sa nedopytovali na jeho vôľu podľa pred­pisu. 14 Kňazi a leviti sa po­svätili a vy­nies­li ar­chu Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 15 Leviti nies­li Božiu ar­chu, ako pri­kázal Mojžiš, podľa Hos­podinov­ho slova: so žrďami na pleciach. 16 Dávid pri­kázal levit­ským vod­com, aby určili svojich bratov za spevákov. Mali za sprievodu hudob­ných nás­trojov — hárf, citár a cim­balov — vzbudzovať radost­nú náladu. 17 Leviti ustanovili Hémana, Jo­elov­ho syna, a z jeho bratov Ásafa, syna Berechijov­ho, z Meráriovcov, svojich bratov Étana, Kúšaja­ov­ho syna, 18 s nimi ich bratov, ktorí ich mali striedať: Zekar­ju mladšieho, Jaazíela, Šemirámota, Jechíela, Un­niho, Elíaba, Benáju, Maaséju, Mat­tit­ju, Elíf­leja, Mik­néju, Obéd-Edóma, Jeíela, vrát­nikov, 19 spevákov: Hémana, Ásafa a Étana, aby hrali na bron­zové cim­baly. 20 Zekar­ju, Azíela, Šemirámota, Jechíela, Un­niho, Elíaba, Maaséju, Benáju s harfami pre vy­soký hlas, 21 Mat­tit­ju, Elíf­leja, Mik­néju, Obéd-Edóma, Jeíela, Azaz­ju, aby s citarami vied­li hl­boký hlas. 22 Kenan­ja, vedúci levitov, pri nosení mal riadiť prenášanie, lebo sa v tom vy­znal. 23 Berek­ja a El­kána boli vrát­nik­mi pri ar­che. 24 Kňazi Šeban­ja, Jóšafat, Ne­taneel, Amásaj, Zekar­ja, Benája, Elíezer boli trubačmi pred Božou ar­chou. Obéd-Edóm a Jechija boli vrát­nik­mi pri ar­che. Prenesenie Hospodinovej archy na Sion25 Dávid, starší Iz­raela a tisíc­nici šli nadšene vy­niesť ar­chu Hos­podinovej zmluvy z Obéd-Edómov­ho domu. 26 Pre­tože Boh po­máhal levitom, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27 Dávid bol odetý do jem­ného ľanového plášťa i všet­ci leviti, ktorí nies­li ar­chu, speváci a Kenan­ja, vedúci pri prenášaní. Dávid mal na sebe ľanový efód. 28 Celý Iz­rael sprevádzal ar­chu Hos­podinovej zmluvy hlučne, za zvuku rohu, trúb a cim­balov, hrou na har­fách a citarách. 29 Keď ar­cha Hos­podinovej zmluvy vošla do Dávidov­ho mes­ta, Sau­lova dcéra Míkal sa práve po­zerala von ok­nom. Keď zbadala, ako kráľ Dávid po­skakuje a tan­cuje, po­hrd­la ním v srdci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček