Ekumenický1. Kronická5

1. Kronická

Rúbenovi potomkovia1 Synovia Rúbena, pr­vorodeného Iz­raelov­ho. Bol síce pr­vorodený, no keď poškvr­nil lôžko svoj­ho ot­ca, právo pr­vorodeného prešlo na synov Jozefa, syna Iz­raelov­ho, takže v rodovom zo­zname ne­vy­stupoval ako pr­vorodený. 2 Hoci mal Júda počet­nú pre­vahu nad svojimi brat­mi, ba i voj­vod­ca vy­šiel z neho, pr­voroden­stvo pri­pad­lo Jozefovi. 3 Synovia Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného: Chanók, Pal­lú, Chec­rón a Kar­mí. 4 Synovia Jo­elovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimei, 5 jeho syn Míka, jeho syn Reája, jeho syn Baál, 6 jeho syn Beéra, ktorého od­vliekol asýr­sky kráľ Til­legat-Pileneser do zajatia. Bol kniežaťom Rúbenov­cov. 7 Jeho bratia po rodoch, ako boli za­písaní do rodového zo­znamu: predák Jeíel, ďalej Zekar­jáhu, 8 Bela, syn Ázaza, syna Šemu, Jo­elov­ho syna, ktorý obýval Aróer až po Nebó a Baál-Meón. 9 Smerom na východ býval po okraj púšte, ktorá sa tiah­ne od rieky Euf­rat. Mali totiž v Gileádskom kraji počet­né stáda. 10 Za čias Sau­lových vied­li voj­nu proti Hag­rij­com. Tí pad­li do ich moci a nato sa usadili v ich stanoch na celej východ­nej strane Gileádu. Gádovi potomkovia11 Synovia Gádovi obývali oproti nim bášan­ský kraj až po Sal­chu. 12 Predákom bol Jo­el, druhý Šáfam, ďalší Jaenaj a Šáfat v Bášane. 13 Ich rod­ní bratia boli: Míkael, Mešul­lám, Šeba, Jóraj, Jaakán, Zía a Éber, sied­mi. 14 To boli synovia Abíchajila, syna Chúriho, syna Járo­acha, syna Gileáda, syna Míkaela, syna Ješíšaja, syna Jach­du, syna Búzov­ho. 15 Achi, syn Ab­díela, syna Gúniho, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde, v Bášane, v jeho osadách a na všet­kých pas­tvinách Šáronu až po ich okraje. 17 Tí všet­ci boli za­písaní do rodového zo­znamu za čias jud­ského kráľa Jótama a iz­rael­ského kráľa Járobeáma. 18 Rúbenov­ci, Gádov­ci a východ­ní Menašše­ov­ci boli udat­ní muži. Nosili štít a meč, ov­ládali lukos­treľbu a mali voj­nové skúsenos­ti. Bolo ich štyrid­saťštyritisíc­sedem­stošesťdesiat bojov­níkov. 19 Vied­li voj­nu proti Hag­rij­com, proti Jetúrovi, Náfišovi a Nódabovi. 20 Do­stalo sa im proti nim po­moci, takže Hag­rij­ci i všet­ci ich spojen­ci pad­li do ich moci, lebo keď v boji volali o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pre­tože dúfali v neho. 21 Od­vied­li im stáda: päťdesiat­tisíc tiav, dve­stopäťdesiat­tisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc osôb. 22 Pad­lo i mnoho ranených, lebo to bol Boží boj. Na ich mies­te bývali až do zajatia. Príslušníci východnej časti kmeňa Menašše23 Prís­lušníci východ­nej čas­ti kmeňa Menašše obývali územie od Bášanu po Baál-Cher­món, totiž po Senír a Cher­món­ske po­horie. Bolo ich mnoho. 24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišei, Elíel, Az­ríel, Jir­meja, Hódav­ja a Jach­díel, udat­ní hr­dinovia, sláv­ni muži, predáci svojich rodín. 25 Spreneverili sa však Bohu svojich ot­cov a do­púšťali sa smils­tva s božstvami národov zeme, ktoré Boh pred nimi vy­hladil. 26 Boh Iz­raela pre­budil ducha asýr­skeho kráľa Púla, inak Til­legat-Pilenesera, ktorý od­vliekol do zajatia Rúbenov­cov, Gádov­cov i východ­nú časť kmeňa Menašše a pri­viedol ich do Chalachu, Cháboru, Háry a k rieke Gózan, kde sú do­dnes. Léviho potomkovia27 Synovia Léviho boli Geršón, Kehát a Merári. 28 Synovia Kehátovi: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel. 29 Synovia Am­rámovi: Áron, Mojžiš, k tomu Mir­jam. Synovia Áronovi: Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 30 Eleazár splodil Pin­chása, Pin­chás splodil Abíšuu, 31 Abíšua splodil Buk­kiho, Buk­ki splodil Uzziho, 32 Uzzi splodil Zerach­ju, Zerach­ja splodil Merajóta, 33 Merajót splodil Amar­ju, Amar­ja splodil Achítuba, 34 Achítub splodil Cádoka, Cádok splodil Achímaaca, 35 Achímaac splodil Azar­ju, Azar­ja splodil Jóchanana, 36 Jóchanan splodil Azar­ju — to je ten, ktorý za­stával kňaz­ský úrad v chráme, čo v Jeruzaleme po­stavil Šalamún. 37 Azar­ja splodil Amar­ju, Amar­ja splodil Achítuba, 38 Achítub splodil Cádoka, Cádok splodil Šal­lúma, 39 Šal­lúm splodil Chil­kiju, Chil­kija splodil Azar­ju, 40 Azar­ja splodil Seráju, Serája splodil Jócadaka, 41 Jócadak však od­išiel, keď dal Hos­podin od­vliecť obyvateľov Júdu a Jeruzalema do zajatia pro­stred­níc­tvom Nebúkad­necara.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček