Ekumenický1. Kronická7

1. Kronická

Jissákarovi potomkovia1 Synovia Jis­sákarovi: Tóla, Púa, Jášub a Šim­rón, štyria. 2 Synovia Tóla­ovi: Uzzi, Refája, Jeríel, Jach­maj, Jib­sám a Samuel, predáci tólov­ských rodín, udat­ní hr­dinovia podľa svojich rodov. Za čias Dávida bol ich počet dvad­saťd­vatisícšesťs­to mužov. 3 Syn Uzziho: Jiz­rach­ja. Synovia Jiz­rach­jovi: Míkael, Obad­ja, Joel a Jiššija, piati, všet­ko predáci. 4 K nim pat­rili podľa ich rodov a rodín bojové vojen­ské od­diely, ktoré mali trid­saťšesťtisíc mužov. Oplývali totiž ženami a syn­mi. 5 Ich bratov zo všet­kých rodov Jis­sákarových a do rodových zo­znamov za­písaných bolo osem­desiat­sedem­tisíc udat­ných hr­dinov. Benjamínovi potomkovia6 Synovia Ben­jamínovi: Bela, Beker a Jedíael, traja. 7 Synovia Belo­vi: Ec­bón, Uzzi, Uzzíel, Jerimót a Íri, päť rodin­ných predákov a udat­ných hr­dinov. Záz­nam o nich udával dvad­saťd­vatisíct­rid­saťštyri mužov. 8 Synovia Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, El­jóenaj, Omri, Jeremót, Abija, Anatót a Álemet. Tí všet­ci sú syn­mi Bekera. 9 Za­písaných do rodových zo­znamov, predákov rodín a udat­ných hr­dinov bolo dvad­saťd­vatisíc­dve­sto mužov. 10 Syn Jedíaelov: Bil­hán. Synovia Bil­hánovi: Jeúš, Ben­jamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar. 11 Títo všet­ci sú synovia Jedíaelovi, predáci rodov, sedem­násťtisíc­dve­sto udat­ných hr­dinov, pri­pravených za­siah­nuť do boja. 12 Synovia Írovi: Šup­pím a Chup­pím. Synom Achéra bol Chuším. Naftáliho potomkovia13 Synovia Naf­táliho: Jachacíel, Gúni, Jécer a Šal­lúm, vnuci Bil­hy. Príslušníci západnej časti kmeňa Menašše14 Syn Menaššeho: As­ríel, ktorého porodila jeho aramej­ská vedľajšia žena. Porodila Makíra, otca Gileádu. 15 Makír oženil Chup­píma a Šup­píma. Jeho ses­tra sa volala Maaka a druhý syn sa volal Celof­chád. Celof­chád mal iba dcéry. 16 Makírova žena Maaka porodila syna a dala mu meno Pereš, jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Úlam a Re­kem. 17 Úlamov syn bol Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Makíra, syna Menaššeho. 18 Jeho ses­tra Ham­móleket porodila Išhóda, Abíezera a Mach­lu. 19 Synovia Šemídovi: Ach­ján, Šekem, Lik­chi a Aníam. Efrajimovi potomkovia20 Synovia Ef­rajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat, 21 jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ézer a Eleád. Po­v­raždili ich však domáci muži z Gátu, lebo sa do­hr­nuli, aby ich ob­rali o stáda. 22 Ich otec Ef­rajim dlho smútil a bratia ho prišli po­tešiť. 23 Nato vošiel k svojej žene, ktorá počala a porodila syna, ktorému dal meno Bería, lebo jeho dom stih­lo nešťas­tie. 24 Jeho dcéra bola Šeera; vy­budovala Dol­ný i Hor­ný Bét-Chorón a Uzzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Am­míhud, jeho syn Elíšama, 27 jeho syn Nún, jeho syn Jozua. 28 Ich majetok a síd­la boli: Bétel s priľahlými osadami, na východe Na­arán, na západe Gézer s priľahlými osadami, Šekem s priľahlými osadami až po Ajju s priľahlými osadami. 29 Menašše­ov­ci mali Bét-Šeán a jeho osady, Taanak a jeho osady, Megid­do a jeho osady, Dór a jeho osady. V nich bývali po­tom­kovia Jozefa, syna Iz­raelov­ho. Ašérovi potomkovia30 Synovia Ašérovi: Jim­na, Jišva, Jišvi a Bería. Serach bola ich ses­trou. 31 Synovia Beríovi: Cheber a Mal­kíel, ktorý bol ot­com Bir­zajitovým. 32 Cheber splodil Jaf­léta, Šómera a Chótama a ich ses­tru Šúu. 33 Synovia Jaf­létovi: Pásak, Bim­hál a Ašvát. To sú synovia Jaf­létovi. 34 Synovia Šemerovi: Achi, Roh­ga, Jechub­ba a Aram. 35 Synovia jeho brata Hélema: Cófach, Jim­na, Šéleš a Ámal. 36 Synovia Cófachovi: Súach, Char­nefer, Šúal, Beri, Jim­ra, 37 Becer, Hód, Šam­ma, Šilša, Jit­rán a Beéra. 38 Synovia Jeterovi: Jefun­ne, Pis­pa a Ara. 39 Synovia Ul­lovi: Árach, Chan­níel a Ric­ja. 40 Tí všet­ci boli synovia Ašérovi, predáci rodín, vy­beraní udat­ní hr­dinovia, pop­red­né kniežatá. Podľa rodového záz­namu počet ozb­rojen­cov do voj­ny bol dvad­saťšesťtisíc mužov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček